SMC svarar på Nationell plan för transportsystemet

2013-09-27

I somras presenterade Trafikverket sitt förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. SMC konstaterar att inga åtgärder är planerade och budgeterade för ökad MC-säkerhet under de kommande tolv åren. Det är inte acceptabelt med tanke på att motorcyklister varje år dödas och skadas allvarligt till följd av brister i vägmiljön. De förbättringar som planeras och genomförs på landsvägar görs ensidigt för dem som färdas i personbil. Det är inte acceptabelt att Trafikverket inte avsätter en enda krona på ett prioriterat område för att nå etappmålet 2020, nämligen säkrare vägar och gator för motorcyklister.

SMC:s svar på det digra remissunderlaget är sex sidor långt. SMC har besvarat remissen under ett antal rubriker. Under varje rubrik lämnas förslag av SMC. Här kommer dessa!

Räcken
SMC förutsätter att departementet kräver ett förtydligande av Trafikverket som sätter upp 90 procent av alla svenska vägräcken, av hur man ska tillgodose säkerheten för MC-förare som är överrepresenterade i räckesolyckor med dödlig utgång. Detta gäller såväl mitt- som sidoräcken.

SMC förutsätter också att departementet poängterar vikten av att välja räcken som innebär den lägsta kostnaden ur både livslängds- och samhällsekonomiskt perspektiv. Det behövs tydligare krav från Trafikverket om val av räcke utifrån ÅDT och skaderisk för oskyddade trafikanter. Vajerräcket är det räcke som är minst robust av alla räckestyper, det kräver mest reparationer och innebär högsta skaderisken för en motorcyklist som kör in i det. Trots det väljs i stort sett alltid vajerräcken eftersom det är entreprenören som väljer räcke och inga andra specifika krav ställs av Trafikverket. Entreprenören får därmed också framtida inkomster i form av reparationer av vajerräcken. Det leder till att en allt större del av underhållsbudgeten går till räckesreparationer. Vissa skador, stolparnas lock, lagas överhuvudtaget inte av entreprenören, vilket inte ifrågasätts av Trafikverket. Det ger vassa
kanter på stolpens ovansida vilket innebär ännu en ökad risk för oskyddade trafikanter och påskyndar behovet av att byta ut räcken på grund av rostskador.
SMC förutsätter att en del av de 5,5 miljarder som föreslås för mitträcken öronmärks för ökad MC-säkerhet.

Trängsel
SMC efterlyser en transportplanering som tar hänsyn till alla trafikantgrupper och deras specifika förutsättningar, även förare av motorcyklar och mopeder. I förslaget finns överhuvudtaget ingen plan för tvåhjuliga motorfordon de kommande tolv åren.

Drift och underhåll
SMC föreslår att Trafikverket ser över val av lagningsmetoder utifrån väg.
SMC föreslår att kontroll genomförs av beställaren avseende varningsskyltning och rengöring av väg efter vägarbeten. SMC föreslår att en kontrollfunktion skapas inom Trafikverket eller av oberoende part, se nedan.

Trafiksäkerhet
SMC föreslår att 6,5 miljarder för ökad säkerhet (räcken, ATK och sänkt hastighet)omfördelas så att utrymme ges för andra säkerhetshöjande åtgärder, främst friktionsmätningar och kontroll av vägarna.
SMC föreslår att friktionsmätningar genomförs året runt på svenska vägar. Mätningar är särskilt viktiga i samband med ny beläggning och lagningar. Här bör krav ställas på friktionsmätningar innan en entreprenad godkänns av beställaren. Friktionsmätningar bör även genomföras på vägar med stor förekomst av grus i kurvor, i cirkulationsplatser, av- och påfarter och korsningar. Detta är platser där det sker ett stort antal MC- och mopedolyckor där bristande friktion bidragit till olyckan.
SMC föreslår att FOI-medel avsätts för att ta fram en ny mätmetod för friktion.
SMC föreslår att nya krav ställs av Trafikverket i entreprenader avseende friktion och vite för entreprenör som inte uppfyller kraven.

Kontroll av vägarna
SMC föreslår att en myndighet inrättas i Sverige i likhet med Vegtilsynet i Norge:  www.vegtilsynet.com 
SMC föreslår att Trafikverket skapar en egen kontrollfunktion, vägpatruller, som inspekterar det statliga belagda vägnätet varje vardag året om. Vägpatrullen består av två personer i en pickup i varje län. Personerna ska ha god kunskap om drift och underhåll, kunskaper om brister i vägmiljön som kan medföra ökade skaderisker för olika trafikantgrupper, kunskaper att åtgärda problem omedelbart och befogenhet att begära åtgärd av entreprenör och väghållare. Varje pickup ska ha utrustning som gör det möjligt att göra egna akuta insatser, friktionsmätningar, varningsskylta och liknande. Vägpatrullen ska köra alla belagda vägar inom sitt län enligt ett schema men också kunna rycka ut i samband med anmälningar från allmänheten till vägmyndigheten och vid allvarliga olyckor för att undersöka vägbrister. Genom vägpatrullen kontrolleras samtidigt hur underentreprenörer uppfyller avtal med Trafikverket.

Beställarorganisationen Trafikverket
SMC föreslår att totalentreprenader med funktionskrav ses över i syfte att öka produktiviteten, få mer väg för pengarna men framförallt för att öka säkerheten för trafikanterna.
SMC föreslår att innehåll, krav och viten i kontraktshandlingar ses över. Uppfyller inte entreprenör gällande friktionskrav vid beläggningsarbeten bör krav ställas på omedelbara åtgärder och vite.

Information om olyckor
SMC förutsätter att olycksrapportering ses över så att både väghållaren och entreprenören får kännedom om olyckor omedelbart då de sker för att möjliggöra snabba beslut om olycksförebyggande åtgärder.

SMC:s remissvar.  
Underlaget från Trafikverket.
En räckestyp SMC anser ska bytas ut mot slätare variant med skyddade stolpar.


Att tillåta MC i bussfil är ett billigt och bra sätt att öka säkerheten och stimulera användning av 2-hjuliga motorfordon i våra storstäder.


Grus på belagd väg ger sämre friktion och ökar risken för omkullkörning med MC.