Motorcyklister prioriterade av regeringen

2013-01-04

I regeringens uppdrag till Trafikverket att lämna en nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2014-2025 sägs tydligt att motorcyklister ska beaktas vid ombyggnad av befintliga vägar, t ex vid mittseparering.
Det är en stor seger för SMC eftersom det hittills saknats krav att tillgodose MC-säkerhet vid val och montering av räcken.

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025. Dokumentet är 55 sidor långt och omfattar en lång rad områden. Glädjande för SMC är följande som återfinns under Regeringens prioriterade åtgärder:

"Regeringen anser att begränsade och samhällsekonomiskt effektiva ombyggnadsåtgärder i den befintliga infrastrukturen har god potential att bidra till ökad transportpolitisk måluppfyllelse. Trafikverket ska därför planera för ökat genomförande av förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig infrastruktur med fokus på kapacitet och kvalitet, t ex trimnings-, miljö-, trafiksäkerhets-, eller bärighetsåtgärder. Detta kan ske genom exempelvis mittseparering av vägar eller miljöåtgärder. Planeringen ska ske med beaktande av förutsättningar och behov i den omgivande miljön samt hos oskyddade trafikanter, vilket även inbegriper förare av motorfordon på två hjul”.

För SMC är skrivningen glasklar, vid val och montering av räcken som åtgärd ska hänsyn tas även till motorcyklister, oavsett vilken väg det gäller.  Ett räcke behöver inte vara den rätta åtgärden.  


Nu vågar vi börja hoppas på andra räcken!

Trafikverket lämnade under 2012 in en hastighetsutredning till departementet där man föreslog en ny reform med sänkta hastigheter. SMC har i yttrande sagt att vi inte vill ha fler hastighetssänkningar. Regeringen vill inte ha en ny hastighetsreform utan säger följande:

Det är viktigt att systematiskt fortsätta att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard för att uppnå ett effektivt och säkert transportsystem. Det är även fortsättningsvis angeläget att försöka motverka de negativa effekterna som kan uppkomma i form av försämrade tillgänglighet och ökade restider. Därför är det för närvarande inte aktuellt att genomföra ytterligare långtgående reformer av hastighetssystemet.”

Trafikverket ska inlämna förslag till plan senast 13 juni 2013, därefter kommer den att skickas ut på remiss. Självklart kommer SMC att bevaka frågan och besvara planförslaget! Varje län ska också inlämna planeringsförslag, som redan remitterats till berörda, innan 16 december 2013 till departementet.

Regeringens direktiv till Trafikverket.


Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inviger Sveriges första räcke med skydd 2012. Regeringen ser MC och räckensom en prioriterad åtgärd!