Trafikutskottet säger nej till EU-förslag om besiktning

2012-10-02

Ett enigt Trafikutskott sågade EU-kommissionens förslag till kontrollbesiktning av mopeder, traktorer, veteranbilar och tätare kontroller av motorcyklar. Utskottet anser att det strider mot subsidiaritetsprincipen och får allt för långtgående konsekvenser för medborgarna. Trafikutskottet begär att Riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.
SMC applåderar Trafikutskottets beslut som ligger helt i linje med vad vi framfört i remissvar till regeringen!

I somras presenterade EU-kommissionen ett förslag som innebär att alla motorcyklar och mopeder i EU/EES-länderna måste kontrollbesiktas. Idag bestämmer varje medlemsland i frågan och tolv länder saknar kontrollbesiktning av MC, inget land besiktar mopeder. Dessutom ville kommissionen att motorcyklar äldre än sex år ska besiktas varje år.

SMC har framfört att vi är nöjda med dagens system,  att tätare kontroller inte kommer att ge ökad säkerhet, att kontrollbesiktning av mopeder kommer att betyda en enorm administration och långa resor på långsamma fordon vilket inte är förenligt med trafiksäkerhet.

Regeringen har på hemsida deklarerat samma inställning och idag beslutade ett enigt Trafikutskott att EU-kommissionens förslag strider mot subsidaritetsprincipen som sammanfattningsvis handlar om att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Regeringen föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och EU-kommissionens ordförande.

Ur pressmeddelande från riksdagen: "Utskottet är kritiskt till förslaget om att införa krav på att mopeder, traktorer och veteranbilar ska besiktigas. I Sverige har man inte ansett att detta är motiverat ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, och utskottet håller fast vid den uppfattningen. Utskottet anser att administrationen och kostnaderna för både myndigheter och enskilda personer skulle öka på ett sätt som inte står i proportion till de förbättringar som besiktningen skulle innebära för trafiksäkerheten. Det finns inte heller någon svensk statistik som visar att obesiktigade mopeder eller veteranbilar från andra EU-länder skulle utgöra ett problem i Sverige.

Utskottet anser inte heller att förslaget om att motorcyklar ska besiktigas varje år kan motiveras ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. I Sverige besiktigade man tidigare motorcyklar årligen, men numera sker besiktningen vartannat år. Ändringen i reglerna har inte försämrat trafiksäkerheten. Det finns enligt utskottet andra faktorer som spelar större roll vid motorcykelolyckor.

Utskottet anser att EU-kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt den ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt. Utskottet föreslår att riksdagen skickar ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och EU-kommissionens ordförande."

Frågan behandlas i riksdagen 17 oktober.
Läs mer om SMC:s svar och kommissionens förslag här:


I Riksdagens trafikutskott fattades ett bra beslut!