Många trafikanter kör för fort

2012-10-09

Under helgen har ett pressmeddelande cirkulerat som säger att hälften av alla motorcyklister kör för fort. Allt kommer ur ett pressmeddelande från VTI som jämfört hastigheter före och efter höjningar/sänkningar. Tyvärr berättade de flesta tidningar inte förrän i sista raden att bilister var lika dåliga på att hålla hastigheten som motorcyklister. VTI är noga med att framhäva att då det gäller hastigheterna på de vägar där hastigheten sänkts från 90 km/h till 80 km/h går det inte att dra generella slutsatser. Tyvärr har i stort sett varje svenskt media publicerat studien under rubriken ”Hälften av alla motorcyklister kör för fort”.

 

VTI har fått bidrag från Trafikverket för att undersöka och analysera hastigheter bland motorcyklister. Mätningar har gjorts före och efter förändringar av hastigheten på våra vägar (höjningar till 110 km/h från 100 km/h och 100 km/h från 90 km/h och sänkningar av hastigheterna från 90 km/h till 80 km/h).

Resultaten bland motorcyklister stämde helt överens med dem som kör bil och tung trafik. När hastighetsgränsen höjs på vägarna, höjs hastigheterna med några kilometer och färre trafikanter överskrider hastighetsbegränsningarna. När hastighetsgränserna sänks, sänks hastigheten med några kilometer men betydligt fler kör i otillåten hastighet jämfört med tidigare. SMC tycker därför inte att resultatet varken nytt eller förvånande. Att motorcyklister håller samma hastighet som övrig trafik är en viktig faktor för den egna säkerheten, särskilt på 2+1-vägar. Att hålla en hastighet som innebär att man alltid har en bil några meter bakom hojen upplevs av de flesta motorcyklister som mycket obehagligt. Att höja farten en aning för att skapa ett säkerhetsutrymme är ett val som ofta görs.

De flesta motorcyklister dör och skadas på vägar med en maxhastighet om 80 km/h, inte på det vägnät som VTI studerat. Ser man på tidigare studier (Vectura) där motorcyklisternas egna favoritvägar studerats och jämförts med bilister är motorcyklisterna bättre på hastighetsefterlevnad på motorvägar, motortrafikleder och 2+1-vägar jämfört med kurviga MC-vägar.  Detta har inte analyserats.

VTI har haft problem i studien med få iakttagelser. Därför har flera sträckor plockats bort eftersom det var ett litet antal motorcyklar på sträckorna.  Man har studerat 13 476 motorcyklister innan och 7 177 motorcyklister efter hastighetsförändringarna , totalt ligger alltså 20 593 iakttagelser till grund för rapporten. Detta är orsaken till att VTI påpekar att generella slutsatser inte kan dras.

Tabell som visar hastighetshöjning/sänkning då hastighet sänkts från 90 till 80 km/h.

Fordon Sänkt hastighet Höjd hastighet
Personbil 3,3 km/h  
Motorcykel 2-3 km/h  
Tungt fordon med släp 1,0 km/h  
Tungt fordon utan släp   1,9 km/h

 


Tabell som visar höjd hastighet vid höjning från 100km/h till 110 km/h och 110 km/h till 120 km/h

 

 

Fordon Hastighetshöjning
Personbil 3,4-3,6 km/h
Motorcykel 3 km/h
Tungt fordon utan släp 1,9-3,2 km/h
Tungt fordon med släp Marginell


I flera media cirkulerar uppgiften att risken att dödas i trafiken är nästan 18 gånger så stor för motorcyklister som för bilister, utan att redovisa källan. SMC vill poängera att olycksrisken inte är högre för en motorcyklist än för en bilist, däremot är skaderisken högre om en olycka skulle ske. Självklart har hastigheten betydelse för utgången då en olycka verkligen sker.

 

Slutsats
Rapporten avslutas med att diskutera hur hastighetsefterlevnaden kan öka men har inget konkret förslag utöver fler mätningar.

SMC konsterar att många trafikanter; motorcyklister, bilister och förare av tunga fordon överskrider tillåten hastighet. Rapporten visar dessutom att snitthastigheten vid höjd hastighet visserligen stiger, men inte dramatiskt. Samma faktum gäller vid sänkt hastighet. Det kan ju faktiskt vara så att den skyltade hastigheten är för låg för vägens standard, i trafikanternas ögon. Trafikverket presenterade i våras en ny hastighetsutredning för regeringen. SMC hoppas att den inte blir verklighet, då flera hastighetsgränser föreslås försvinna.  Att sänka hastigheten på vägar där det upplevs som helt omotiverat kommer inte att öka hastighetsefterlevnaden. Fler ATK-kameror leder inte till färre dödade motorcyklister, SMC föreslår istället fler poliser som utöver hastighetskontroller också kontrollerar körkort, nykterhet, droger och ägarförhållanden av motorcykeln.

 

Andra åtgärder för ökad säkerhet
Hastighet är en av fem prioriterade åtgärder för ökad säkerhet, inom SMC och MC-kollektivet pågår en intensiv intern debatt om just hastighet bland motorcyklister. Det finns också mycket som kan göras på övriga prioriterade områden som ökad uppmärksamhet från andra trafikanter, säkrare gator och vägar och minskat extremt beteende.  SMC ser fram emot konkreta åtgärder!


VTI:s rapport hittar du här.


En rapport som fått mycket uppmärksamhet i media i helgen.