Val av räcken på E-vägar

2011-10-06

Ingen hänsyn tas till motorcyklister vid val av räcken på Europavägarna, trots att den nya Vägsäkerhetslagen kräver detta eftersom motorcyklister räknas som oskyddade trafikanter. SMC fortsätter att peka på problematiken i samtliga remissvar till Trafikverket. 

Vägsäkerhetslagen gäller TEN-T vägnätet, det vill säga Europavägarna. Vägsäkerhetslagen § 2 anger vad lagen omfattar:

vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller sådan betydande förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,
trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett vägprojekt har på vägnätets säkerhet,
trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och teknisk säkerhetskontroll av utformning av ett vägprojekt.

Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:183 har bestämmelser om tillämpningen av vägsäkerhetslagen och vägsäkerhetsförordningen. Föreskrifterna säger i § 1 följande: ”I dessa föreskrifter avses med oskyddade trafikanter gående, cyklande, den som färdas på en moped eller motorcykel utan karosseri samt sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276).”

SMC har i remissunderlagen konstaterat att motorcyklister inte nämns. Trafikverket säger att inga oskyddade trafikanter färdas på motorväg och motortrafikled. De räcken som valts för sträckorna är vajerräcken och balkräcken. Dessa räckestyper har aldrig testats med motorcyklister. SMC påpekar också att sex dödsolyckor med motorcykel skett på TEN-T vägnätet sedan vägsäkerhetslagen trädde i kraft. Tre av dessa rör kollision med räcken, en rör en kollision med rondellutsmyckning och en skedde i en korsning på 2+1-väg.

SMC har i remissvaren föreslagit att Sverige, i avvaktan på en egen standard, ska godkänna underglidningsskydd från Norge. SMC påtalar också vikten av utformning av av- och påfarter samt korsningar på 2+1-vägar. Det finns nämligen en överenskommelse mellan de nordiska vägmyndigheterna angående detta.

SMC:s remissvar angående E4 Västernorrland.
SMC:s remissvar angående E22 Kalmar län.
Vägsäkerhetslagen
Vägsäkerhetsförordningen.
TSFS 2010:183