Räcken - om inget annat fungerar

2011-11-21

Räcken och motorcyklister är ingen bra kombination vid en krock. Det visar de senaste årens olycksstatistik, skriver Jesper Christensen i en debattartikel som idag publiceras i Svevias nättidning på Väg.

Några exempel:
*Drygt tio procent av de som dödas i en MC-olycka gör det mot ett vägräcke.

*Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor med dödlig utgång bland motorcyklister.

*Risken att dödas är 15 gånger högre för en motorcyklist som krockar med ett räcke jämfört med en bilist.

Dagens räcken är en snabb, billig och enkel lösning för Trafikverket. men innebär samtidigt andra kostnader för samhället i övrigt. Räcken är en medveten svensk strategi för att uppnå ökad trafiksäkerhet för en majoritet av trafikanterna; bilisterna. Räcken går snabbt att montera upp och är en relativt billig åtgärd på kort sikt. Vid räckespåkörningar betalar försäkringsbolagen en stor del av reparationskostnaden, cirka 160-180 miljoner kronor per år.

Placeringen viktig
Räcken är ett sätt upp att lösa en brist i vägmiljön. Innan man sätter upp det bör väghållarens första fråga vara: kan problemet lösas på något annat sätt än genom ett räcke? För motorcyklister är förlåtande sidoområden alltid att föredra framför ett sidoräcke. Kan man inte säkra sidoområdet bör man välja ett räcke som innebär minst skaderisk.
Lika viktigt som räckets utformning är placeringen. Ju längre från vägbanan räcket är placerat, desto bättre. För mitträcken är placeringen inte lika enkel eftersom 2+1-vägarna saknar utrymme för avåkningszoner. Då är räckets utformning viktig. Släta räcken utan utskjutande delar där stolparna är skyddade ger den minsta skaderisken för en oskyddad trafikant som krockar med det. Motorcyklister är positiva till mitträcken som trafiksäkerhetsåtgärd men endast under förutsättning att räckena är utformade och placerade ur ett MC-perspektiv.

Ingen standard för MC
Det finns ingen europeisk standard för räcken som tar hänsyn till krockvåld för motorcyklister. Runt om i Europa har länder därför utvecklat egna standarder för att minska antalet dödade och skadade motorcyklister. Särskilda satsningar görs för att säkra sidoområden och kurvor på vägar med hög olycksrisk i bland annat Spanien, Frankrike, Norge, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Sverige är tyvärr ett land som dels saknar en standard, dels riktlinjer för var MC-vänliga räcken ska sättas upp. Det finns tekniska lösningar för räckesskydd och dessutom tillverkare som är beredd att leverera dem om de får en beställning.

Blir det dyrare med säkrare räcken?
Hundratals miljoner kronor satsas varje år på att sätta upp nya räcken och reparera befintliga. Inga medel har hittills avsatts för att säkra vägräcken ur ett MC-perspektiv i Sverige, trots den höga skaderisken. Kostnaden för en meter räckesskydd i andra europeiska länder är cirka 250 kronor. En förklaring kan vara att man inte ställer samhällets kostnader för dödade och skadade motorcyklister i relation till installationskostnaden av räckesskydd.

SMC har gjort en beräkning utifrån SIKA:s kostnader för varje dödad, svårt och lindrigt skadad i trafiken; 22 321 000, 4 147 000 respektive 199 000 kronor. Mellan 2000-2011 har 47 motorcyklister dött i räckesolyckor. Under perioden 2003-2009 skadades 93 svårt och 106 lindrigt i räckesolyckor. Samhällets kostnad, utöver räckesreparationer, för motorcyklister som dödats under elva år och skadats under sju år uppgår till knappt 1,5 miljarder kronor. Den summan motsvarar drygt 580 mil räckesskydd. Om man ser till räckens livslängdskostnad och även alternativet säkra sidoområden istället för räcken och samtidigt införlivar samhällets kostnader, finns utrymme att tillgodose motorcyklisternas specifika behov.

Ljus i tunneln
Efter tretton års kamp för säkrare vägräcken för motorcyklister har SMC ännu inte kommit i mål. Vi ser dock några ljus i tunneln:
* En svensk räckesstrategi är på väg där motorcyklisternas säkerhet är en av frågorna som utreds.

* Beslut ska inom kort fattas om en teknisk specifikation för räckesskydd i Europa. Jag förutsätter att Sverige säger ja till den och därefter använder den på svenska vägar.

* Som föregångsland för trafiksäkerhet förutsätter jag att Sverige fattar beslut om att se till alla trafikanters säkerhet, även i frågan om val av räcken och hur de placeras.


Generalsekreterare Sveriges Motorcyklister (SMC)

Film från tyska MEHRSi som visar effekterna av en krock mellan en motorcyklist och ett räcke med underglidningsskydd.
Lämk till artikeln i På Väg.

Krocktest med räcke
Ett krocktest vid tyska DEKRA med motorcyklist-räcke