Motgång i P-ärende

2011-08-19

SMC har under året beviljat bidrag ur Rättsfonden till två ärenden som rör MC-parkering. Det första avgjordes i Örebro Tingsrätt i juli 2011. Tyvärr blev inte beslutet det SMC hade hoppats på.  Både Polismyndigheten och Tingsrätten ansåg att motorcykeln var parkerad på en gångbana även om den inte inkräktade mer på utrymmet för fotgängare än de cyklar som stod uppställda på samma plats. 

En medlem kontaktade SMC hösten 2010 sedan han fått parkeringsanmärkning. Medlemmen stod parkerad vid ett cykelställ på privat tomtmark och hade muntligt löfte att parkera där. Cykelstället står på en bred gångbana utanför polishusets fasad i Örebro. Medlemmen ansåg att motorcykeln inte inkräktade på gångbanan mer än cyklarna som stod i cykelstället vid polishuset. Medlemmen ifrågasatte också varför parkeringsanmärkning utdelas på privat tomtmark. Medlemmen försökte överklaga ärendet till Polismyndigheten men fick avslag.

SMC ansåg att ärendet var intressant och styrelsen beviljade medlemmen bidrag ur Rättsfonden till ombudskostnader för att driva ärendet till tingsrätt. På många platser parkeras motorcyklar vid cykelställ. Det accepteras så länge inte parkeringen inte inkräktar på gångbanor. Här stod motorcykeln parkerad på ett sätt som gjorde att den inte inkräktade på gångbanan mer än de cyklar som var uppställda på samma plats.

Örebro Tingsrätt fattade i juli 2011 beslut vid en muntlig förhandling där medlemmen visade egna bilder från platsen och en film där tre personer gick i bredd på gångbanan, bredvid cykelställen som var fulla med cyklar vid polishusets fasad. Bilder från Google Maps där motorcyklar och cyklar står parkerade på gångbanan vid cykelställen visades också.
Här kan du titta hur det ser ut, adress: Järnvägsgatan 3 Örebro.


Skärmklipp från Google Maps, Järnvägsgatan 3 i Örebro.

Polismyndigheten anser att gångbanans område utgörs av hur plattläggningen är gjord. Att cykelstället inte avskíljts från gångbanan gör att det är naturligt att nyttja även den platsen för gångtrafik. Att det finns cykelställ placerade där gör inte att området upphör att vara gångbana.

Tvisten om parkeringsanmärkning får utfärdas på privat tomtmark eller inte togs inte upp av Tingsrätten. I Tingsrättens domskäl står att "ett tillfälligt hinder, som en cykel, är inte avgörande för om ett område är gångbana eller inte. Avgörande är, enligt praxis, om gångbanan tydligt avskilts eller markerats på särskilt sätt. Tingsrätten anser att förhållandena på platsen är sådana att hela området nyttjas för gångtrafik. Eftersom motorcykeln stod parkerad där var det rätt att utfärda parkeringsanmärkningen. " Beslutet har inte överklagats.

Medlemmen har påtalat behov av MC-parkeringar vid arbetsplatsen, utan resultat. SMC uppmanar alla som pendlar till arbete och skola att göra samma sak för att slippa parkeringsanmärkningar och kontrollavgift. Står du på privat tomtmark med markägarens tillstånd bör du begära ett skriftligt godkännande. I Örebro finns tre avgiftsfria MC-parkeringar. SMC Örebro har kontaktat kommunen och lyft behov av ytterligare parkeringar.

Frågan om MC-parkering är alltid aktuell. SMC har tidigare i år begärt prövningstillstånd i Högsta Domstolen i ett annat parkeringsärende, läs mer här.

Domen från Örebro Tingsrätt.
Länk till SMC:s parkeringssida.