EU-parlamentet antog resolution om trafiksäkerhet

2011-09-30

EU-parlamentet i Strasbourg antog den 27 september en resolution om trafiksäkerhet som ska gälla 2011-2020. Motorcyklisters och mopedisternas särskilda behov lyftes i ett antal punkter. Det är både åtgärdsförslag i frågor SMC drivit utan framgång i Sverige och förslag som SMC hoppas inte blir genomförda. En punkt nämner dagens vägräcken som "dödsfällor för motorcyklister". 

Under 2009 dog 35 000 personer i trafikolyckor i EU. Kommissionens ambitiösa trafiksäkerhetsplan gick ut 2010 och målet att halvera antalet döda nåddes inte även om antalet dödade sjönk avsevärt. EU-parlamentets förslag är inte juridiskt bindande men ger en fingervisning om vad EU-politiker vill genomföra för ökad säkerhet. Resolutionen kan också påverka kommissionens kommande handlingsplan.

Parlamentets mål är en minskning med 60% för trafikdödade barn under 14 år, 50 % färre cyklister och fotgängare som dör i kollisioner på vägarna samt en minskning med 40 % svårt skadade.

De positiva sakerna i EU-parlametets rapport är i korthet:
- utbildning har en avgörande effekt på trafiksäkerhet,
- större vikt måste läggas på motorcyklisters och mopedister synbarhet i utbildning för B-behörighet,
- större fokus bör läggas på livslångt lärande i trafik, från förskola och framåt,
- obligatorisk förstahjälpenkurs under de första tio åren med körkort,
- alkolås i fordon för dem som dömts för rattfylleri fler än en gång,
- obligatoriska syn- och läkarkontroller för personer över 65 år,
- krav på väghållare att ta hänsyn till motorcyklister avseende vägmiljö,
- krav på nya räcken som tar hänsyn till motorcyklister samt utbyte av befintliga räcken till mer MC-vänliga på olycksdrabbade sträckor,
- att uppmärksamma problemen med fläckvisa lagningar och dålig friktion som är ett problem för motorcyklister,
- integrera begreppen självförklarande väg och förlåtande sidoområden i trafiksäkerhetspolicys,
- undersöka hur A, B och C stolpar i fordon försämrar möjligheten att upptäcka oskyddade trafikanter,
- man säger att motorcyklister är oskyddade trafikanter och menar att de bör få ökad säkerhet genom separering från annan trafik, t ex genom att få köra i bussfil.

Sedan finns ett antal förslag som kan ifrågasättas. Ett exempel är att motorcyklar ska få en övervakningsutrustning som gör att de kan upptäckas och bötfällas. FEMA är bekymrade över att parlamentet pekar ut en trafikantgrupp som ska kunna följas genom ny teknik. Parlamentet vill också att EU-kommissionen inför krav på kontrollbesiktning för alla motorfordon, även MC. Eftersom ytterst få MC-olyckor beror på tekniska fel anser FEMA att beslut om kontrollbesiktning för MC bör beslutas av varje EU-land.

En annan omstridd fråga är ett EU-förbud mot produktion, import och försäljning av system som varnar förare för fartkontroller. Parlamentet föreslår att förbudet ska omfatta all typ av utrustning (smartphones, navigationssystem etc) som kan upptäcka och varna för fartkameror och poliskontroller. Detta är en av frågorna som fick de franska motorcyklisterna att demonstrera i somras.

Man talar också om att införa en färdskrivare i alla fordon. Vid olyckor ska data kunna tas fram om vad som hände före, under och efter olyckan. Parlamentet påpekar att datan bara ska kunna användas för forskning.

Till sist vill Parlamentet att alla fordon ska vara utrustade med varselvästar, både för förare och passagare. Om detta ochså gäller MC framgår inte. Inget sägs om att tvinga motorcyklister att använda varselväst under körning, däremot vill man uppmuntra frivillig användning av utrustning som ökar synbarheten.

Hela resolutionen kan du läsa här.