SMC:s Skadefond

SMC:s Skadefond eller som den formellt heter; SMC:s fond för skadade mc-förare, är en fond där den som var medlem i SMC när olyckan inträffade kan söka bidrag till sin rehabilitering.

Fonden har byggts upp sedan 1993 genom att årsmötet avsatt en krona per medlem till fonden. Beslutet omprövades varje år av årsmötet som varje år satte in en krona per medlem t o m 2007. Sedan 2008 har årsmötet istället avsatt medel till Rättsfonden. Skadefonden får tillskott från många olika håll; enskilda personer, distriktsorganisationer, SMC-klubbar, överskott från olika evenemang och i samband med dödsfall som några exempel.

Hur du sätter in medel på SMC:s skadefond

Sätt in önskat belopp på vårt bankgirokonto 176-3572. Fyll i vem som skickat och i vilket sammanhang medlen samlats in på inbetalningen.

I samband med dödsfall sätts ofta summor in till minne av den omkomne motorcyklisten (beloppet förblir okänt för de anhöriga). SMC skriver ett minnesblad som skickas till begravningsbyrån som har hand om begravningen. De samlar sedan alla minnesblad och överlämnar till familjen efteråt. På minnesbladet kan vi skriva in valfri text t ex om du vill ha en dikt med. Om du inte får plats med den önskade texten på inbetalningen kan du istället maila det till info@svmc.se. Tack på förhand för ditt bidrag!

Att söka bidrag ur Skadefonden

De som söker bidrag ur fonden är SMC-medlemmar som skadats i motorcykelolyckor. Passagerare behöver inte ha varit SMC-medlemmar, dock måste MC-föraren ha varit det och uppfyllt övriga krav i stadgarna.

Ansökningarna bereds på SMC:s kansli och beslut fattas av SMC:s styrelse vid ordinarie styrelsemöte. I samband med beredning av ansökan inhämtar SMC yttrande från läkare och psykolog. Totalt har 1 666 tkr betalats ut sedan 1996. Fondens kapital var 31/12 2019 2, 29 miljoner kronor. 

I ansökan till Skadefonden skickar du med följande:

  • Vad ansöker du om
  • Bifogar journal/intyg från läkare. Intyget bör inte vara äldre än sex månader. Är annan vårdpersonal involverad i rehabiliteringen som sjukgymnast, arbetsterapeut eller liknande, bifogar du även utdrag ur journal eller intyg från dessa. Även här gäller aktuella dokument, helst inte äldre än sex månader. 
  • Du ska också styrka att du hade giltigt körkort/övningskörde med handledare, att du var nykter och körde en MC som var laglig att använda på väg vid olyckan. Det görs enklast genom att du bifogar en polisrapport från olyckstillfället. 

Den som har funderingar kring fonden och dina möjligheter att söka bidrag bör läsa stadgarna.  Om du tycker att du uppfyller kraven för att få bidrag ur Skadefonden eller känner någon som gör det, tveka inte. Välkommen att skicka in en ansökan till SMC:s kansli! 

Den som vill veta mer kan mejla kansliet. Du kan också skicka din ansökan i ett brev till SMC, Gamla Tunavägen 30, 784 60 BORLÄNGE. Vill du veta mer, kontakta SMC:s kansli, 0243-669 70.

Följande krav ställs för bidrag till enskild person från Skadefonden

Vid olyckstillfället skall:
A. Motorcykel ha använts
B. SMC- medlemskap vara gällande hos föraren
C. Motorcykeln vara skattad, besiktigad och försäkrad
D. Mc-föraren vara nykter och ha giligt körkort/körkortstillstånd. 
Fonden omfattar såväl förare som passagerare på motorcykeln. Passagerare behöver inte vara SMC-medlem. 

Vad kan man söka bidrag till?
A. Tekniska hjälpmedel
B. Utrikes operationer
C. Specialistvård
D. Övrig form av rehabilitering
E. Reseersättningar till ovan nämnda

Bidrag utgår endast för kostnader som inte ersätts av annan.