Provkörning vid försäljning

Om du ska sälja din motorcykel privat vill kunden självklart provköra motorcykeln. SMC:s råd är att du iakttar stor försiktighet! Varje år kontaktas vi av olyckliga medlemmar som blivit av med sin motorcykel vid provkörning i samband med försäljning.

Lämnar du ifrån dig startnycklar och motorcykel kan det betecknas som stöld om den eventuelle köparen inte kommer tillbaka från provkörningen. Det betyder att försäkringsbolaget kan neka ersättning för motorcykeln.

Det hjälper inte att den du lånar ut till lämnar ifrån sig sitt körkort eftersom det kan vara förfalskat. Att den presumtive köparen lämnar ett fordon hjälper inte heller, det kan vara stulet.

Har du vagnskadeförsäkring och avtalat med försäkringsbolaget att du inte lånar ut motorcykeln till någon som är yngre än dig och denne skadar hojen kan det också bli besvärligt med ersättning.

Tips inför provkörningen
Kontakta ditt försäkringsbolag om du funderar på att sälja för information om vad som gäller. Be försäkringsbolaget göra en notering om dina planer. Glöm inte att få namn på den du pratar med och när du gjort det. 
Det allra bästa och enda säkra sättet är att den som vill provköra får lämna ifrån sig hela eller stor del av köpesumman innan provkörningen. Alternativt åker du med bakpå personen som provkör motorcykeln. Ett annat alternativ är att genomföra provkörningen på ett inhägnat och låst område där du hela tiden har uppsikt över förare och motorcykel. 
Utöver dessa försiktighetsmått - använd gärna provkörningsavtalet! 
 
Läs SMC:s infoblad med tips inför försäljning av motorcykel privat. 

Rättsfall på området
Två fall har avgjorts i Högsta Domstolen där de presumtiva köparna försvunnit med motorcyklarna i samband med provkörning och där säljarna nekats ersättning av försäkringsbolagen. I bägge fallen har säljarna fått ersättning, utifrån överenskommelser om hur provkörningen skulle ske. 

Högsta Domstolen 1986-12-01:
Säljaren hade tillsammans med de båda männen dels gjort upp en särskild färdplan för provturen, dels bestämt att han under provturen skulle följa efter motorcykeln i en bil och att, om de kom ifrån varandra, männen skulle stanna och invänta honom. Säljaren anses ha behållit besittningen till motorcykeln till dess de båda männen avvek med den. De båda männen har genom sitt avvikande gjort sig skyldiga till sådant olovligt tillgrepp som omfattas av stöldförsäkringen. Folksam ansågs skyldiga att utge ersättning för det olovliga tillgreppet av motorcykeln. Om ägaren kör efter i bil anses alltså att man inte uppgett besittningen enligt HD-fallet. 

Högsta Domstolen 1995-06-16:  Säljare och köpare hade kommit överens om provkörning på ett snävt begränsat område - en sträcka av omkring 300 meter - där provturen i det väsentliga kunde övervakas av säljaren från den plats där han befann sig. Provkörningen skulle pågå under endast 5 -10 minuter. Vid en samlad bedömning ansåg HD: "det förhållandet att K.B. under sådana omständigheter låtit en presumtiv köpare prova motorcykeln kan inte ha medfört att K.B. frånhänt sig besittningen till denna. När den som provkörde motorcykeln avvek med denna får han därför anses ha begått ett sådant tillgreppsbrott som avses i försäkringsvillkoren." 

Om säljaren låter spekulanten köra på en anvisad vägsträcka under uppsikt anses altlså att inte uppgett besittningen enligt HD-fallet. 

Sälja eller köpa motorcykel privat? Använd Konsumentverkets köpekontrakt. 


Alla som hittar din annons på Blocket har inte ärliga avsikter.