Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanen styr vår verksamhet och beslutas av medlemmarna i distriktet vid varje ordinarie årsmöte.

Anordnande av förarutbildning i form av Grundkurser, Gruskurser &
Broms- & Kurvkurser

Det övergripande syftet med SMC:s verksamhet är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. En central del av vår verksamhet är förarutbildning för våra medlemmar för att på så sätt minska olycksrisker och inte minst ha roligt på hojen.

Våra förarutbildningar organiseras under rubriken School. Här finns Grundkurser, vilka delas in i Avrostning, Knix & Kurs på väg, Gruskurser samt Broms- & Kurvkurser (BKK) på storbana (tidigare Avancerade kurser).

Grundkurs Avrostning simulerar till stor del körning i stadsmiljö i låga farter, Grundkurs Knix simulerar körning på 50-70 vägar och BKK på storbanor motsvarar körning på 70-110 vägar. Kurs på väg sker i trafiken med fokus på att skapa ”tänkande motorcyklister”.

Avrostning
Tre grundkurs Avrostning är planerade. Dessa sker med geografisk spridning för att nå medlemmar brett inom regionen:

 • Stora Holm Göteborg, 13 april
 • Stora Holm Göteborg, 14 april
 • Skövde, 20 april

Grundkurs Knix
Sex stycken Knix är planerade med god geografisk spridning:

 • Borås Motorstadion i Viskafors, 12 maj
 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 9 juni
 • Skövde Go-kart, 16 juni
 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 7 juli, dedikerad för tjejer
 • Borås Motorstadion i Viskafors, 18 augusti
 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 8 september

En av dem är vikt för kvinnliga förare då det har visat sig att efterfrågan på detta är stor och att utvärderingarna efter genomförda kurser är mycket positiva.

Gruskurser
SMC Väst fokuserar under 2024 på att fortsätta att utveckla verksamheten för att kontinuerligt kunna erbjuda kurser på grus. Baserat på tidigare års erfarenheter så blir det viktigaste målet för 2024 att få fler grus-instruktörer, både examinerade och flera grus-aspiranter men även att få flera av ordinarie grund- instruktörer inom SMC Väst att utöka sin kompetens inom grus-disciplinen.

Under 2024 kommer SMC Väst skicka en grus-aspirant för att prövas för examination inom SMC´s Riks verksamhet. Övriga grus-aspiranter följer planerad nivå-utbildning som deltagare i Nivå 1L-2 och förhoppningsvis är de redo att delta som deltagare i Rosersberg under senvåren 2024.

SMC Väst kommer att fortsätta med det goda samarbetet med NTF/Bräcke-gymnasiet som har utvecklats mycket positivt med fria tider för internutbildning kostnadsfritt vilket innebär att grusverksamheten kommer använda övningsplatsen som en bas för grusverksamheten inom Västra Götaland. Även andra övningsområden inom Västra Götaland kan bli aktuella när vi har möjlighet att anordna grusutbildningar.

Det planerade kursutbudet 2024 kommer att fokuseras under Mars/April samt September/Oktober. för att inte gruskurser skall krocka med planerad verksamhet för BKK respektive GK och att även våra grusinstruktörer/aspiranter är aktiva i dessa sammanhang.

Grus-kurser som planeras 2024

Internutbildning grus med valda övningar inom Nivå 1L-3, Stora Holm. (mer info på hemsidan)
Internutbildning grus 2024-06-29 med valda övningar Nivå 1L för funktionärer inom SMC Väst.
Preliminär workshop i Uppsala för examinerade grusinstruktörer, preliminärt slutet av Maj 2024.
Examination av grusinstruktörer kommer att ske i Rosersberg 2024, April – Maj under ledning av SMC Riks. SMC Väst räknar med att skicka 2 aspiranter som deltar som deltagare för att öka kunskapen inför planerad examination samt 1 grusaspirant för prövning.

Preliminära utbildningsdatum Stora Holm 2024:

Grusutbildning Avrostning 2024-04-06  Stora Holm.
Grusutbildning för deltagare Nivå 1 7/4 Stora Holm
Grusutbildning för deltagare Nivå 1 13/4 Stora Holm
Grusutbildning för deltagare Nivå 2 14/4 Stora Holm
Grusutbildning för deltagare Nivå 2 21/9 Stora Holm
Grusutbildning för deltagare Nivå xx 22/9 Stora Holm

Broms- & kurvkurser på storbana (BKK)

Våra mycket populära BKK får i år en efterlängtad nygammal övningsbana – Rudskogen i Norge. Under åren med pandemin har vi inte kunnat genomföra kurser där, därför är vi glada över att kunna erbjuda denna bana igen för en av årets kurser.

Kurserna genomförs enligt följande:

 • BKK Kinnekulle, 27 april – 28 april. Under denna helg genomförs även en internutbildningsdag för hela School i Västra Götaland.
 • BKK Falkenberg, 30 maj – 1 juni.
 • BKK Rudskogen, 16 - 17 juli.
 • BKK Kinnekulle, 24 - 25 augusti. Under denna helg genomförs även en internutbildningsdag för hela School i Västra Götaland.

Rekrytering, utbildning och fortbildning av instruktörer och aspiranter

Under våren/försäsongen kommer alla våra funktionärer att delta i flera School-gemensamma utbildningar i syfte att behålla och utveckla kompetensen. Bl a i utbildningsplanering samt i HLR/livräddning. Därtill utbildas alla blivande instruktörer i vår metodik Råd & Riktlinjer 3.0, vilken också är basen för SMCs’ internationella certifiering.

Under körsäsongen fortsätter vi med praktiska internutbildningsdagar inom olika kurstyper. Detta dels i syfte att utbilda fler funktionärer och fortbilda nuvarande funktionärer, dels för att bredda funktionärskårens kompetens mot fler verksamhetsformer inom distriktet.

Detta får flera synergieffekter:

 • Vi förväntar oss ett ökat intresse över disciplinerna bland instruktörer, aspiranter och övriga resurser,
 • Det blir mer naturligt för nya aspiranter att bekanta sig med alla grenar och vi får en mer enhetlig samhörighet inom hela skolverksamheten i Väst.

Samhörigheten är inte bara viktig – vi bedömer att den blir helt avgörande för att kunna upprätthålla hög kvalitet bl a i form av tillräckliga personalresurser på våra kurser.

Fortsatt spridning av utbildningsverksamheten inom vårt eget och andra distrikt
SMC Västra Götaland kommer att tillsammans med SMC Riks erbjuda utbildningsplatser på våra internutbildningsdagar till aspiranter inom andra distrikt. SMC Västs utbildningsverksamhet håller mycket hög kvalitet, har tillgång till bra banor och kan därför vara behjälpliga med att stötta andra distrikt.

Club
Förhoppningen är att Club som verksamhet under 2024 åter igen kan bli mer aktiv. Vi behöver dock hjälp och stöd av våra medlemmar för att få till detta. Planen är att knyta nya kontakter, attrahera nya grupper av medlemmar och framför allt utöka verksamheten under de månader som vi inte kan köra motorcykel. Teoriutbildning/föreläsning är en aktivitet som vi tror på, en annan är att SMC syns/finns med vid de lokala klubbarnas aktiviteter.

Vi tar också tacksamt emot förslag på aktiviteter som kan genomföras på vinter-halvåret. Eventuella aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan.

 

Trafiksäkerhetspolitiskt arbete, dialog med myndigheter och samarbete med andra aktörer inom trafiksäkerhet och motorcyklister

Under 2023 sjösattes SMC Storstadsgruppen, där SMC Västra Götaland medverkar, vilket är en viktig möjlighet för att dela och dra nytta av regionala erfarenheter och insikter. Det är avgörande för SMC Västra Götaland att bidra med sin lokala expertis, särskilt eftersom regionen har framgångsrika lösningar och erfarenheter att erbjuda. Västra Götaland och Göteborg har dock också sina egna utmaningar som påverkar trafiksäkerheten för motorcyklister. SMC Storstadsgruppen, i samarbete med SMC Skåne och SMC Stockholm, kommer under 2024 att arbeta gemensamt med SMC Riks för att utarbeta konkreta politiska förslag. Dessa förslag är avsedda att stärka vårt påverkansarbete i distrikten.

SMC Riks har anslutit sig till POSOM, en organisation som är ledande inom krishantering. POSOM har genom åren hanterat tusentals kriser och ett antal katastrofer och ger varje år krisstöd till ett stort antal drabbade personer. Erfarenheten har lärt dem vad som fungerar i en krissituation; strategisk planläggning, tydligt ledarskap, kunskap om människans reaktioner i kris, handlingskraft för att återskapa grundtrygghet samt förmåga att ge långsiktigt stöd till drabbade personer. Deras uppgifter är att:

 • Förstärka samhällets förmåga att förebygga och hantera katastrofer, stora olyckor samt andra svåra påfrestningar
 • Bistå och stödja SMC vid särskild krishändelse
 • Bedriva utbildning och rådgivning inom krishantering
 • Vara SMC:s organ för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom föreningens verksamhetsområden

 

Kommunikativ verksamhet 2024

SMC Västra Götaland utökar sina aktiviteter i digitala media under 2024. Vi har under 2023 satt ihop en kommunikationsgrupp som tillsamman lägger en plan för att kommunicera med befintliga och nya medlemmar via nyhetsbrev så fort den funktionen är klar från Riks. Vi kommer att fortsätta skapa innehåll genom att bevaka händelser och aktiviteter i distriktet på film och foto. Detta gör att vi oftare och med mer innehåll kan kommunicera vad verksamheten består i och förhoppningsvis värva fler intresserade.

Under 2024 satsar vi extra på att locka yngre förare till våra kurser, bl a genom dedikerade kurser för förare under 26 år. Därtill lockar vi alla typer av förare som ännu inte prövat våra kurser till dedikerade ”prova på kurser”. För att nå dessa nya målgrupper, satsar vi extra på annonsering via sociala medier.

Medlemsvärvning sker under året också genom att medlemskap är obligatoriskt vid merparten av SMCs’ aktiviteter och arrangemang. Kampanjen med ett år gratis medlemskap vid köp av ny hoj eller vid nytt körkort fortsätter, liksom en gratis grundkurs vid köp av ny hoj. Vidare fortsätter vi samarbetet med STR.

SMC Riks genomför kontinuerligt marknadsföring i sociala media med syfte att värva fler medlemmar. Dessa kampanjer vänder sig i första hand till icke medlemmar.

SMC har införskaffat ett system med möjlighet för att kommunicera med medlemmarna via e-mail. Vi kommer att använda detta för att marknadsföra våra aktiviteter.
I övrigt kommer vi även fortsättningsvis att använda vår hemsida som bas för information och marknadsföring i kombination med sociala media och SMC Appen.

SMC-Riks har under 2023 rullat ut en ny logotyp och en ny grafiska profil. Vi i SMC Västra Götaland kommer succesivt att byta ut loggor och profilmaterial.

Ekonomi
De ökade kostnaderna i samhället påverkar förstås även vår verksamhet, bl a inom School med dyrare banhyror, mat etc. Till viss del kompenseras dessa med ökade kursavgifter för några kurstyper medan andra ligger still.

Vår satsning på gruskurser fortsätter liksom rekrytering av nya funktionärer och vidareutbildning för alla. Därtill sätter vi av lite mer för marknadsföring i syfte att nå nya medlemmar.

Under 2023 uppdaterades strukturen för våra intäkter och kostnadsställen, vilket framgår i resultat och balansrapporterna. Styrelsen tycker att detta arbetssätt har gjort det tydligare att följa SMC Väst ekonomiska flöden.