Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen styr vår verksamhet och beslutas av medlemmarna i distriktet vid varje ordinarie årsmöte.

Vision & Mission

SMC:s vision är att vara den världsledande ideella motorcykelorganisationen med målet att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.

SMC:s mission är att verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle. Under 2020 ska SMC Västra Götaland bidra till detta genom ett antal huvudsakliga aktiviteter vilket beskriv i den följande Verksamhetsplanen. 

Anordnande av förarutbildning form av Grundkurser & Avancerade kurser

Det övergripande syftet med SMC:s verksamhet är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. En central del av vår verksamhet är förarutbildning för våra medlemmar för att på så sätt minska olycksrisker och inte minst ha roligt på hojen.

Våra förarutbildningar sker under beteckningen Grundkurser, vilka delas in i Avrostningar, Knix och Gruskurser, samt under beteckningen Avancerade kurser på storbana, vilka också kallas också för BKK (Broms & KurvKurs).

Avrostningar simulerar till stor del körning i stadsmiljö i låga farter, Knix simulerar körning på 50-70 vägar och Avancerade kurser på storbanor motsvarar körning på 70-110 vägar. 

Internutbildning

Under våren/försäsongen kommer vår personal delta på en School-gemensam kickoff i samband med MC-mässan och teoriutbildningar i HLR/livräddning. Detta genomförs i samarbete mellan alla avdelningar i School. 

Säsongen börjar i april med praktiska internutbildningsdagar i form av knix/avrostning/grusutbildning. Detta dels i syfte att fortbilda våra funktionärer, samt dels att bredda funktionärskåren mot fler verksamhetsformer inom School i distriktet. 

SMC School Riks planerar att under våren genomföra en konferens för samtliga funktionärer i SMC School, sannolikt geografiskt förlagd i Stockholmsområdet. SMC Väst avser deltaga på denna med ledningspersonal, nyckelpersonal samt särskilt intresserade i rimliga nivåer.

Avrostningar
Fyra stycken Avrostningar varav en är vikt åt Customhojar. Dessa sker med geografisk spridning för att nå medlemmar brett inom regionen:

 • Stora Holm Göteborg, 18 april
 • Stora Holm Göteborg, 19 april
 • Trestad center Uddevalla, 25 april
 • Skövde, 26 april

Knix
Sex stycken Knix med god geografisk spridning:

 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 10 maj
 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 13 september
 • Borås Motorstadion, Viskafors 3 maj
 • Borås Motorstadion, Viskafors 7 juni
 • Borås Motorstadion, Viskafors 16 augusti
 • Skövde Go-kart, 14 juni

En av dom (Viskafors 7 juni) är vikt för kvinnliga förare då det har visat sig att efterfrågan på detta är stor och att utvärderingarna efter genomförda kurser är mycket positiv.

Gruskurser

SMC Väst fokuserar under 2020 på att starta upp verksamhet för att kontinuerligt kunna erbjuda kurser på grus. Baserat på tidigare års erfarenheter så blir det viktigaste målet för 2020 att få fler instruktörer, både examinerade och aspiranter.

Ett mailutskick till intresserade har skett under vintern och resulterat i att SMC Väst har 4 examinerade instruktörer och 5 aspiranter (januari-2020). Av aspiranterna bedöms 2-3 vara redo och ha möjlighet att examineras under valborgshelgen.

Det planerade kursutbudet hålls till att börja med medvetet på en relativt “defensiv nivå” för att inte lova mer än vi kan leverera. Beroende på utfall av examinationer och aspiranters intresse så kommer ytterligare kurser att diskuteras, för gruskurser bör säsongen kunna fortgå långt in på hösten och eftersom det inte krävs bokningar av banor (ev grusplan beroende på kursupplägg) så bör det vara möjligt att planera ytterligare kurser senare under säsongen.

Kurser som planeras (status januari 2020):

 • Avrostning 19 april, Stora Holm.
 • Kombinerad storbana/grus-kurs 2-3 maj, Kinnekulle.
  • Koordineras av AK-gruppen
  • Gruskurs 9-10 maj, Lidköping
  • Fråga har ställts ang att delta med en enklare gruskurs under Tjejdagen på Falkenberg 16 maj, detta är ej beslutat

Intern utbildning

 • Internutbildning för instruktörer och aspiranter i samband med avrostningen på Stora Holm, 18 april
 • Examination kommer att ske i Rosersberg 30 april – 3 maj under ledning av SMC Uppsala och Riks. SMC Väst räknar med att skicka 2-3 aspiranter.
 • Workshop/fortbildning i Säfsen under ledning av SMC Riks, 21-24 maj.

 Avancerade kurser på storbana (BKK)

AK genomför sina kurshelger enligt följande:

 • AK/BKK Kinnekulle, helgen 1-3 maj. Under denna helg genomförs utöver en vanligt BKK-helg tre övriga verksamheter:
  • en internutbildningsdag för hela School i Västra Götaland
  • en customkurs/BKK specifikt utformad för hojåkare med custom-MC

○     en särskild tvådagarskurs för Adventureåkare (i samarbete med grusavdelningen)

 • AK/BKK Rudskogen mån-ons 29 juni - 1 juli, tre dagar BKK. 
  Detta i samarbete med SMC Sport (steg 6)

 •  AK/BKK Falkenberg, 6-8 augusti. BKK, samt internutbildningsdag för hela school i Västra Götaland.
 • AK/BKK Kinnekulle 28-30 augusti. BKK, samt internutbildningsdag för hela school i Västra Götaland.

Under hösten är inga kostnadskrävande verksamheter inplanerade.

Rekrytering, utbildning och fortbildning av instruktörer och instruktörs-aspiranter för såväl grundutbildningar som för utbildning på storbana

2020 är det år då utbildningsgruppen på riktigt knyter ihop alla grenar inom SMC School Väst under ett och samma tak. Det återspeglas i att arbetet omfattar såväl storbana, Knix, grus och avrostning ur utbildningsperspektivet – vårt uppdrag. Inför säsongen har samordning skett över gränserna i en aldrig tidigare omfattning. Det återspeglas också i att vi kopplat till styrelsen har en utsedd samordnare för hela vår skolverksamhet.

Vi kommer att genomföra fler internutbildningsdagar än någonsin tidigare: tre på storbana, en på knix/grus och en på avrostning. Detta får flera synergieffekter: Vi förväntar oss ett ökat intresse över disciplinerna bland instruktörer, aspiranter och övriga resurser, det blir mer naturligt för nya aspiranter att bekanta sig med alla grenar och vi får en mer enhetlig samhörighet inom hela skol-verksamheten i Väst.

Samhörigheten är inte bara viktig – vi bedömer att den blir helt avgörande för att kunna upprätthålla hög kvalitet bl.a. i form av tillräckliga personalresurser på våra kurser då vi ser att antal examinerade/år inte fullt ut täcker vårt framtida tillväxtbehov i dagsläget.

På teorisidan har vi sedan tidigare haft ett bra upplägg även ur ett samordningsperspektiv. 2020 kommer vi fortsatt att arbeta i samma anda men vi har dragit ner ambitionsnivån med avseende på omfattning till en miniminivå främst för att ge mer utrymme för interndagar inom alla grenar.

Vi har också effektiviserat våra arbetsmöten till att främst utnyttja möjligheten till videokonferens. Det ökar möjligheten för alla att vara med på mötena oavsett var man bor samt att det sparar på kostnader knutna till dessa möten.

Utbildningsgruppen består i dagsläget av fem personer. För att säkerställa återväxten i utbildningsgruppen planerar vi därför att ta in 1-2 personer ytterligare under 2020.

 

Fortsatt spridning av utbildningsverksamheten inom vårt eget och andra distrikt

SMC Västra Götaland kommer att tillsammans med SMC Riks erbjuda utbildningsplatser på våra interndagar, främst för AK/BKK, till aspiranter inom andra distrikt. SMC Västs utbildningsverksamhet håller mycket hög kvalitet, har tillgång till bra banor och kan därför vara behjälpliga med att stötta andra distrikt. Detta ger även intäkter till vår verksamhet.                                       

Aktiviteter inom ramen för vår Club-verksamhet

Under 2019 ändrade vi organisationen från att ha tre geografiska grupper till att samla dessa verksamheter för enskilda medlemmar och anslutna klubbar under ”hatten” Club. Under 2020 tar denna verksamhet ännu ett steg framåt och anordnar en stor mängd aktiviteter i form av bl a:

 • Träffar med anslutna klubbar
 • Tematräffar hos handlare o dyl
 • HLR-kurs för medlemmar
 • Gemensamhetsturer

Dialog och samarbete med myndigheter och andra aktörer inom trafiksäkerhet och motorcyklism

Dialog och samarbete medmyndigheter och andra aktörer inom trafiksäkerhet och motorcyklism Vi samarbetar med NTF vad gäller utbildning på Stora Holm i Göteborg.

Vi skall fortsätta att ha en nära kontakt och aktiv dialog med Trafikverket, Göteborgs stad Trafikkontoret och Länsstyrelsen i Västra Götalands län när det trafiksäkerhet och trafikregler. I detta arbete ingår fortsatt arbetet med att få tillåtelse att pröva att köra MC i utvalda bussfiler i Göteborg.

Representation och medlemsvärvning för att ytterligare öka antalet medlemmar i distriktet vid handlardagar, MC-dagar, MC-mässor, MC-träffar mm

I samband med att vi hittar en ny Informatör planerar vi att etablera en ny marknadsgrupp med uppgift att föreslå och organisera marknadsförings – och andra aktiviteter (med hjälp av andra inom SMC) i syfte att hitta nya medlemmar.

SMC Väst deltar också aktivt på MC-mässan i början av 2020.

Deltagande i kurser och konferenser arrangerade av SMC Riks

Vi planerar att skicka representation till Riksårsmötet, Riksträffen samt till den s k Stormöteshelgen.                                                                                                                                          

Information till medlemmar via hemsidan, Facebook samt den nyligen relanserade SMC Appen

Hemsidan utgör basen för vår kommunikation med medlemmarna. Där hittar man kalendarium, information om organisationen och allt annat som är mer eller mindre statisk under verksamhetsåret. Hemsidan är därför mycket viktig i det löpande arbetet. 

Vår Facebook-sida har under 2019 fått ca 300 nya följare och arbetet med att nå så många som möjligt av distriktets medlemmar fortsätter. Facebook-sidan är en bra kanal för att nå ut snabbt och proaktivt till medlemmarna.

 

SMC Riks har under 2018 lanserat en ny version av SMC-Appen med uppdaterad funktionalitet. Den innehåller numera i princip all information som SMC-boken och den tidigare Gulingen kan förmedla. Gulingen är därför från och med 2020 nedlagd.

 

Rekrytering av Informatör

Arbetet med att rekrytera en informatör har äntligen burit frukt. Styrelsen är mycket hopful om att vi under 2020 kommer att kunna tillsätta en informationsansvarig, ev. en hel arbetsgrupp som får ansvar för intern och extern kommunikation.