Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplanen styr vår verksamhet och beslutas av medlemmarna i distriktet vid varje ordinarie årsmöte.

SMC:s vision är att vara den världsledande ideella motorcykelorganisationen med målet att vara till största möjliga nytta för medlemmarna.

SMC:s mission är att verka för ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle. Under 2023 ska SMC Västra Götaland bidra till detta genom ett antal huvudsakliga aktiviteter vilket beskrivs i den följande Verksamhetsplanen.

Anordnande av förarutbildning i form av Grundkurser, Gruskurser &
Broms- & Kurvkurser

Det övergripande syftet med SMC:s verksamhet är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. En central del av vår verksamhet är förarutbildning för våra medlemmar för att på så sätt minska olycksrisker och inte minst ha roligt på hojen.

Våra förarutbildningar organiseras under rubriken School. Här finns Grundkurser, vilka delas in i Avrostning & Knix, Gruskurser samt Broms- & Kurvkurser (BKK) på storbana (tidigare Avancerade kurser).

Grundkurs Avrostning simulerar till stor del körning i stadsmiljö i låga farter, Grundkurs Knix simulerar körning på 50-70 vägar och BKK på storbanor motsvarar körning på 70-110 vägar.

Avrostning
Fyra grundkurs Avrostning är planerade. Dessa sker med geografisk spridning för att nå medlemmar brett inom regionen:

 • Skövde, 10 april
 • Stora Holm Göteborg, 15 april
 • Stora Holm Göteborg, 16 april
 • Trestad center Uddevalla, 23 april

Grundkurs Knix
Sex stycken Knix är planerade med god geografisk spridning:

 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 4 juni
 • Skövde Go-kart, 18 juni
 • Borås Motorstadion i Viskafors, 9 juli, dedikerad för tjejer enbart
 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 13 augusti
 • Glimminge Motorstadion i Uddevalla, 3 september
 • Borås Motorstadion i Viskafors, 17 september

En av dem är vikt för kvinnliga förare då det har visat sig att efterfrågan på detta är stor och att utvärderingarna efter genomförda kurser är mycket positiva.

Gruskurser
Fokus under 2023 är att fortsätta att utveckla verksamheten för att kontinuerligt kunna erbjuda kurser på grus för deltagare. Baserat på tidigare års erfarenheter så blir det viktigaste målet för 2023 att få fler grusinstruktörer, både examinerade och aspiranter, men även att få flera av ordinarie instruktörer inom SMC Väst att utöka sin kompetens inom grus-disciplinen.

Under 2022 har SMC Väst utökats med 1 examinerad instruktör och 2 aspiranter. Aspirantutbildningen följer planerad nivå-utbildning som deltagare i Nivå 1L-2 och förhoppningsvis är de redo att delta som deltagare för de instruktörer som är färdiga för examination i Rosersberg under senvåren 2023.

SMC Väst kommer att fortsätta med det goda samarbetet med Stora Holms trafik-övningsplats som har utvecklats mycket positivt med fria tider för internutbildning kostnadsfritt, vilket innebär att grusverksamheten kommer använda övningsplatsen som en bas för grusverksamheten inom Västra Götaland. Även andra övningsområden inom Västra Götaland kan bli aktuella när vi har möjlighet att anordna grus-utbildningar.

Det planerade kursutbudet 2023 kommer att fokuseras under mars & april, samt september & oktober för att inte gruskurser skall krocka med planerad verksamhet för BKK respektive GK då även våra grusinstruktörer och aspiranter är aktiva i dessa sammanhang.

Grus-kurser som planeras 2023 (status december 2022)

 • Internutbildning grus med valda övningar inom Nivå 1L-3, Stora Holm. (Torsdag sista månaden mellan kl.16:00-19:00)
 • Preliminär workshop i Säfsen för examinerade grusinstruktörer, prel. slutet av maj.
 • Examination av grusinstruktörer kommer att ske i Rosersberg 2023, april - maj under ledning av SMC Riks. SMC Väst räknar med att skicka 2 aspiranter som deltar som deltagare för att öka kunskapen inför planerad grus-examination.
 • Avrostning på grus 1/4 på Stora Holm.
 • Grusutbildning för deltagare Nivå 1L 22/4 på Stora Holm
 • Grusutbildning för deltagare Nivå 1 23/4 på Stora Holm
 • Grusutbildning för deltagare Nivå 2 16/9 på Stora Holm
 • Grusutbildning för deltagare Nivå 1L 17/9 på Stora Holm

Broms- & kurvkurser på storbana (BKK)
Dessa genomförs enligt följande:

 • BKK Kinnekulle, 29 april – 30 april. Under denna helg genomförs även en internutbildningsdag för hela School i Västra Götaland.
 • BKK Falkenberg, 26 – 27 maj. Under denna helg genomförs även en internutbildningsdag för hela School i Västra Götaland.
 • BKK Falkenberg, 3 - 5 augusti.
 • BKK Kinnekulle, 26 - 27 augusti. Under denna helg genomförs även en internutbildningsdag för hela School i Västra Götaland.
 • Rekrytering, utbildning och fortbildning av instruktörer och aspiranter

Under våren/försäsongen kommer alla våra funktionärer att delta i flera School-gemensamma utbildningar i syfte att behålla och utveckla kompetensen. Bl a i utbildningsplanering samt i HLR/livräddning. Därtill utbildas alla blivande instruktörer i vår metodik Råd & Riktlinjer 3.0, vilken också är basen för SMCs’ internationella certifiering.

Under körsäsongen fortsätter vi med praktiska internutbildningsdagar inom alla kurstyper. Detta dels i syfte att utbilda fler funktionärer och fortbilda nuvarande funktionärer, dels för att bredda funktionärskåren kompetens mot fler verksamhetsformer inom distriktet.

Detta får flera synergieffekter:

 • Vi förväntar oss ett ökat intresse över disciplinerna bland instruktörer, aspiranter och övriga resurser,
 • Det blir mer naturligt för nya aspiranter att bekanta sig med alla grenar och vi får en mer enhetlig samhörighet inom hela skol-verksamheten i Väst.

Samhörigheten är inte bara viktig – vi bedömer att den blir helt avgörande för att kunna upprätthålla hög kvalitet bl a i form av tillräckliga personalresurser på våra kurser då vi ser att antal examinerade/år inte fullt ut täcker vårt framtida tillväxtbehov i dagsläget.

Fortsatt spridning av utbildningsverksamheten inom vårt eget och andra distrikt SMC Västra Götaland kommer att tillsammans med SMC Riks erbjuda utbildningsplatser på våra interndagar - främst för BKK - till aspiranter inom andra distrikt. SMC Västs utbildningsverksamhet håller mycket hög kvalitet, har tillgång till bra banor och kan därför vara behjälpliga med att stötta andra distrikt. Detta ger även intäkter till vår verksamhet.

Club
Efter att under ca 2 år varit vilande är planen för 2023 att återigen aktivera verksamhets-grenen Club. Men lite annorlunda än tidigare. För att knyta nya kontakter, attrahera nya grupper av medlemmar och framför allt utöka verksamheten under de månader som vi inte kan köra motorcykel p.g.a. vårt klimat, planerar vi en serie föreläsningar och teoriutbildningar under vinterhalvåret. De goda erfarenheterna av ”Sluta bromsa Våga Växa” i februari 2023 gör att vi tror mycket på skapa aktiviteter utanför MC-säsongen.

VI kommer att återkomma med ett program under året. Vi tar också tacksamt emot förslag på aktiviteter som kan genomföras på vinter-halvåret.

 

Trafiksäkerhetspolitiskt arbete, dialog med myndigheter och samarbete med andra aktörer inom trafiksäkerhet och motorcyklister

Det politiska arbetet i distriktet kommer under 2023 att inriktas dels på att utbilda funktionärer i hur man bedriver politisk påverkan, dels på att skapa kontakter och bygga nätverk i politikens korridorer. Riks planerar att genomföra en distansutbildning inom området för alla distrikt under våren. Vilket vi ser fram emot!

Planeringen pågår för att genom personliga möten, prova på och föreläsningar skapa nära kontakter med politiker och tjänstemän i distriktet som positivt kan påverka förutsättningarna för vår verksamhet. Detta kommer att ta tid men arbetet påbörjas under 2023.

På riksplanet läggs mycket kraft på att få politiker i riksdag och regering att uppmärksamma våra frågor. Detta görs bl.a. genom att verka internationellt i olika intresseorganisationer: FIM, FEMA etc. Där kan vi påverka genom att lyfta frågor i hela EU.

Det görs också genom att föra fram budskap till politiker som gör att MC inte bara blir en fråga för hobbyutövare utan också rör frågor som arbetspendling, miljöhänsyn och förbättrad framkomlighet i våra städer. Man har valt att ge elektrifiering av MC som huvudargument. Elektrifieringen blir den fråga som SMC och politiker kan enas om och där det med gemensamma krafter kan skapas bättre förutsättningar för fordon med två hjul.

 

Kommunikativ verksamhet 2023

Medlemsvärvning och grafisk profil.

SMC Västra Götaland utökar under 2023 sina aktiviteter i digitala media. Vi har under 2022 hittat frivilliga krafter som kommer att skapa innehåll genom att bevaka händelser och aktiviteter i distriktet på film och foto. Detta gör att vi oftare och med mer innehåll kan kommunicera vad verksamheten består i och förhoppningsvis värva fler intresserade.

Medlemsvärvning sker under året också genom att medlemskap är obligatoriskt vid merparten av SMCs’ aktiviteter och arrangemang. Kampanjen med ett år gratis medlemskap vid köp av ny hoj eller vid nytt körkort fortsätter, liksom en gratis grundkurs vid köp av ny hoj. Vidare fortsätter vi samarbetet med STR.

SMC Riks genomför kontinuerligt marknadsföring i sociala media med syfte att värva fler medlemmar. Dessa kampanjer vänder sig i första hand till icke medlemmar.

SMC har införskaffat ett system med möjlighet för att kommunicera med medlemmarna via e-mail. Vi kommer att använda detta för att marknadsföra våra aktiviteter.

I övrigt kommer vi även fortsättningsvis att använda vår hemsida som bas för information och marknadsföring i kombination med sociala media och SMC Appen.

SMC-Riks har under 2022 initierat ett arbete med att uppdatera den grafiska profilen. Resultatet av detta arbete är i skrivande stund inte publicerat men vi ser med spänning fram till att få ta del av ny logga och ny grafisk profil.

Ekonomi
De ökade kostnaderna i samhället påverkar förstås även vår verksamhet, bl a inom School med dyrare banhyror, mat etc. Till viss del kompenseras dessa med ökade kursavgifter.

Vår satsning på gruskurser fortsätter liksom rekrytering av nya funktionärer och vidareutbildning för alla. En ”peng” sätts också på att vidareutveckla de nya initiativen i Club.

 

 

Budgetförslag 2023

       
 

Budget 2023

K-ställe

intäkter

kostnader

resultat

BKK

1 514 960

-1 492 272

22 688

GK

319 200

-300 988

18 212

Utbildning

 

-74 238

-74 238

Grus

54 400

-65 989

-11 589

School ledning

 

-5 000

-5 000

School totalt

1 888 560

-1 938 487

-49 927

Club

5 000

-50 000

-45 000

Allmänt

300 000

-165 000

135 000

Styrelsen

0

-40 000

-40 000

SMC Väst

2 193 560

-2 193 487

73