Ansökan om att få köra i bussfiler skickad!

2019-04-26

SMC Västra Götaland har idag skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få köra MC i fyra bussfiler under en försöksperiod på två år. VI har diskuterat frågan under flera år med Trafikverket Region Väst och Göteborgs stad. Allt fler upplever hur trängsel leder till ökad kollisionsrisk med andra trafikanter. Eftersom många motorcyklister upplever att de inte uppmärksammas av andra fordon har många framfört att man vill att motorcyklar ska tillåtas i bussfiler. Det är en av de allra viktigaste frågorna som framförs från våra medlemmar. Nu hoppas vi på ett positivt svar från Länsstyrelsen!

Trafikförordningen (1998:1276) kapitel 10, § 1 säger att det går att göra om vissa körfält för fordon i linjetrafik med flera, till exempel.  Motorcyklister har fått använda vissa kollektivkörfält i Stockholm sedan början av 1980-talet, man var först i världen med detta. Det började som ett försök men permanentades då det föll väl ut. MC-olyckorna minskade, framkomligheten ökade för tvåhjulingarna och ingen part har under resans gång haft något att invända mot förhållandet. Runt om i världen öppnas allt fler kollektivkörfält för motorcyklister och mopedister. Orsakerna är dels att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på tvåhjuliga motorfordon, dels att förbättra framkomligheten och minska trängsel genom att stimulera användningen av MC och moped. 

Stockholms Lokaltrafik och samtliga polisområden i Stockholm har varit positiva till detta – utom i vissa typer av körfält. Försäkringsbolagen ser också positivt på att motorcyklister får använda kollektivkörfält och har inte sett några skador till följd av att motorcyklar kört i kollektivkörfält. Detta har vi redovisat för Göteborgs stad, Trafikverket och i ansökan till Länsstyrelsen.  NTF Väst har också beslutat att stödja SMC Västs förslag att tillåta MC i utvalda kollektivkörfält under en provperiod.(se längst ner i artikeln).

Vilka vägar gäller ansökan?
För SMC är det viktigast med statliga och kommunala in- och utfartsleder till city där många pendlar dagligen i tät trafik och där risken för kollisioner med andra fordon är stor. Dessa körfält har även öppnats för taxi och färdtjänst. Vi föreslår att detta ska gälla under en tvåårig försöksperiod 1 juni 2019-1 juni 2021. 

- Dag Hammarsköldsleden i norrgående riktning från Margretebergsmotet till Per Dubbs gata,
- E6 i båda riktningarna mellan Jordfallsmotet och Tingstadsmotet i tillämplig omfattning m.t.p. byggnadsarbetena, 
-  Rv 40 – E6/E20, Östra körfältet i nordvästlig färdriktning nordväst om Delsjömotets påfartsramp till 550 meter norr Sankt Sigfridsgatan på E6/E20,
- E 20 i sydvästgående riktning mellan Fräntorpsmotet och till 1350 meter väster om Munkebäcksmotet.
- LV 158 Säröleden, från Askims kyrka till 170 meter norr om Askims stationsväg. 

Hur många berörs?
SMC Västra Götaland räknar med att cirka 20-30 000 motorcyklar bor inom ett pendlingsavstånd och att  5-10 procent av dessa pendlar med motorcykel in och ut ur Göteborg. Det handlar om  1 500 – 3 000 personer under vardagar eller max 3 procent av den totala trafiken, d v s inga stora fordonsflöden. Ett positivt beslut från Länsstyrelsen kan leda till att  fler väljer att resa med MC istället för bil vilket ökar framkomligheten för samtliga i Göteborgstrafiken. 

Utvärdering
Det har aldrig gjorts någon utvärdering av MC-trafik i kollektivkörfält trots att detta pågått sedan början av 1980-talet i Stockholm. Vi har därför föreslagit att det tvååriga försöket ska utvärderas senast  31 december 2020. Då fattas ett beslut om försöket med att tillåta motorcyklar i bussfiler ska fortsätta. SMC Väst har lämnat förslag till Trafikverket Region Väst på hur försöket skulle kunna utvärderas.

SMC ställer upp utan kostnad för stat och kommun
SMC har också erbjudit information utan någon kostnad för Trafikverket eller Göteborgs stad till MC-förare innan försöket i MC-Folket (Nordens största MC-magasin), hemsidan (www.svmc.se), sociala media (Facebook, Twitter och Instagram) samt genom pressmeddelande. SMC Väst kommer att också att sprida den uppförandekod för körning av MC i bussfil som antagits av SMC nationellt.   

Ansökan till Länsstyrelsen skickad 26 april 2019.

Bilaga 1 - yttrande från polisen i Stockholm
Bilaga 2 - yttrande från SL i Stockholm
Bilaga 3 - yttrande från försäkringsbranschen i Sverige
Bilaga 4 - yttrande från NTF Väst

Läs mer på SMC:s sida om bussfiler

I en enkätundersökning bland MC-förare i Stockholm framkom att körning i bussfil är den åtgärd man ser som absolut viktigast för säkerheten.

SMC har tagit fram en uppförandekod för MC-körning i bussfil.


Den här skylten vill vi se i Göteborg från 1 juni 2019!