Vad hände med ansökan om MC i bussfiler?

2020-02-24

I slutet av april 2019 skickade SMC en ansökan till Länsstyrelsen om att få köra i utvalda bussfiler i Göteborgsområdet under en tvåårsperiod. Länsstyrelsen har först utrett om man ska behandla ansökan och därefter begärt in yttranden. Tyvärr är gensvaret minst sagt negativt till att öka säkerheten för MC genom att öppna bussfilerna. SMC har skickat synpunkter rörande yttrandena. Nu har snart ett helt år gått och vi väntar med spänning på Länsstyrelsens beslut.

Motorcyklisterna i storstadsområden använder sin MC främst för transporter och pendling, inte som nöjesfordon. Att se MC som smarta fordon i storstadstrafiken har därför alltid varit en viktigt för SMC att framföra. Tillsammans med SMC Västra Götaland har SMC därför ansökt om att få köra i utvalda bussfiler i Göteborgsområdet. Tyvärr har ansökan hamnat på väntelista.

Kollektivkörfält fyller en viktig funktion i Sveriges städer. Kollektivtrafiken ska komma fram i tid och trafikanterna ska få en ökad säkerhet. Samtidigt finns en överkapacitet vissa tider i vissa bussfiler. Trafikförordningen möjliggör att andra trafikanter får använda bussfiler, till exempel motorcyklar, taxi och färdtjänst för att öka framkomligheten.

Motorcyklister har fått köra i bussfiler i Stockholm sedan tidigt 1980-tal. Varje ansökan om att utöka antalet bussfiler har fått avslag. Eftersom många MC-ägare i Göteborgsoområdet efterlyst möjlighet at få köra i bussfiler skickades en ansökan  till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i april 2019. Ärendet är fortfarande under handläggning. Innan ansökan skickades hade SMC Väst haft flera möten med Göteborgs stad, Trafikverket och Polisen. SMC ansökte om att få köra i bussfiler under två år för att sedan utvärdera försöket.

Men varför tar det så lång tid?
Efter att ansökan lämnats in har Länsstyrelsen gjort en utredning om hur denna ansökan skulle behandlas. När man klarlagt detta skickades SMCs ansökan ut på remiss. Alla instanser utom Trafikverket har svarat. Remissinstanserna är negativa till ansökan. Man hävdar att MC i bussfil skulle försämra trafiksäkerheten för andra trafikanter. Det kan även finnas säkerhetsrisker för motorcyklister när en buss kör in och från en busshållplats. Sist men inte minst skulle ett positivt beslut urholka kollektivkörfältens syfte.

SMC konstaterar att argumenten saknade relevans och byggde inte på saklig grund. Man har inte heller tagit hänsyn till de argument som SMC har framfört. SMC har därför skickat våra synpunkter avseende yttrandena.

Ärendet är fortfarande under handläggning hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Under vecka 10 förväntas man komma till beslut om och hur man ska gå vidare med ärendet. Oavsett vilket beslut som fattas kommer SMC att driva frågan vidare i hela landet för en ökad trafiksäkerhet för samtliga trafikanter.

Yttrande till Länsstyrelsen

Tidigare artikel om ansökan att få köra i bussfil i Göteborg.