Riksdagsfråga: Handledare för MC

2021-10-27

Idag har infrastrukturminister Tomas Eneroth svarat på en fråga från Sten Bergheden (m) om hur begränsning av antalet elever vid privat övningskörning vid fem personer kan påverka möjligheten att hitta handledare för MC. Ministern framför att det finns möjlighet för handledare att söka dispens och hänvisar i övrigt till förslaget som är ute på remiss.

SMC har flera gånger berättat om att Transportstyrelsen fått i uppgift att lämna förslag på åtgärder för att motverka fusk vid förarprov och illegal utbildning.  SMC håller med om att antalet godkännanden bör minska men då måste ett handledarskap upphöra omedelbart då en körkortstagare godkänns vid körprov istället för fem år efter godkännandet och att alla handledarskap som finns kvar sedan tiden före 1 februari 2012 ska tas bort omedelbart ur Vägtrafikregistret.

Frågan har uppmärksammats av riksdagsledamot Sten Bergheden (m) som ställt en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Regeringen meddelade den 29 juli att det beslutats om åtgärder för att få stopp på svarta körskolor. Regeringen fastslår bland annat att antalet övningskörningselever för en privat handledare begränsas till fem personer. Detta är i grunden en bra åtgärd som syftar till att stävja det växande problemet med illegala körskolor. Vi vet att oseriösa aktörer registrerar sig som handledare åt ett stort antal personer och konkurrerar ut legitima verksamheter och därmed riskerar såväl trafiksäkerhet som näringsliv. Det är bra att antalet handledartillstånd som varje enskild person har rätt till blir färre, men tyvärr riskerar åtgärden att drabba seriösa mc-handledare och blivande mc-förare.

Ett handledarskap är i dag giltigt i fem år från godkännandedatum om alla förutsättningar uppfylls för bil och mc. På mc-sidan råder stor brist på handledare. Det finns 270 000 mc-ägare i Sverige, vilket kan jämföras med 5 miljoner bilägare. Bland motorcyklisterna är medelåldern på körkortstagare 35 år. Därför är det sällan föräldrarna som tillfrågas, utan det är det aktiva mc-förare som engageras. På grund av handledarbristen tar många mc-entusiaster sig an flera elever för privat övningskörning.

Reglerna om max 15 elever och att handledargodkännande är giltiga i högst fem år infördes den 1 februari 2012. Före detta datum fanns ingen tidsbegränsning för handledarbevis. En handledare som haft elever före 2012 kan ”säga upp” eleverna genom en komplicerad process hos Transportstyrelsen. De elever som godkänts efter de nya reglerna 2012 gäller alltid i fem år. De nya regler som förväntas träda i kraft i december – max fem elever i fem års tid – innebär därmed att en handledare kan ha ungefär en mc-elev om året innan de en efter en gallras ut. Värre: Handleder man alla fem elever år 1 kan man inte ta några nya på fem år, trots att alla tagit körkort. Detta riskerar att dramatiskt förvärra bristen på mc-handledare.

Många mc-elever kommer med de nya reglerna att få svårt att hitta en handledare, och de kommer därmed att gå miste om mängdträning som ger säkrare förare och förbättrar trafiksäkerheten. Det kommer att ge framför allt resurssvaga mc-elever långa väntetider för att kunna ta mc-körkort eftersom man får svårare med mängdträning med privat handledare för övningskörning. Risken ökar också för att ännu fler väljer att köra mc utan körkort. 

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de nya åtgärderna inte ska leda till att blivande mc-förare får svårt att hitta behöriga handledare? 

Svar från Tomas Eneroth: Brist på handledare för mc-elever

Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de nya åtgärderna för att stoppa svarta körskolor inte ska leda till att blivande mc-förare får svårt att hitta behöriga handledare.

Regeringen har utifrån nollvisionen höga ambitioner på trafiksäkerhetsområdet. Säkra förare är en viktig del av en säker trafik. Omvänt kan mindre kunniga och outbildade förare påverka trafiksäkerheten negativt. Det är därför ett stort problem att det förekommer illegal körkortsutbildning. Det handlar ofta om svarta trafikskolor som säljer utbildningstjänster utan tillstånd och i strid med gällande regler. Antalet elever en privat handledare kan ha samtidigt för övningskörning regleras i Transportstyrelsens föreskrifter. För att ytterligare stärka trafiksäkerheten finns ett förslag som innebär att antalet ska begränsas till fem elever. Förslaget har remitterats av Transportstyrelsen.

Jag kan konstatera att det redan i dag finns en möjlighet enligt Transportstyrelsens föreskrifter att söka undantag från den nuvarande begränsningen. I det remitterade förslaget finns den möjligheten kvar.

Vad kostar det och kan man få dispens?
SMC har hjälpt många körkortstagare att ansöka om dispens men ingen har någonsin beviljats detta. SMC har därför frågat Transportstyrelsen dels om vad kostnaden är för att ansöka om dispens för att vara handledare, dels om Transportstyrelsen fått nya direktiv om att bevilja dispens av ansökningar om handledare. 

 

På Riksdagens hemsida hittar du frågan och svaret.


Infrastrukturminister Tomas Eneroth har fått svara på flera MC-frågor den senaste tiden. 


Sten Bergheden (m) ställde frågan till ministern om hur de nya föreskrifterna kan påverka tillgången på handledare vid privat övningskörning för MC. 


Här satt handledaren bakpå eleven vid privat övningskörning vilket är tillåtet.