Stadgar

Stadgar för SMC Uppsala län beslutade på SMC:s riksårsmöte 2017-04-22 samt på extra årsmöte i distriktet 2017-05-17. 
 

Verksamhetsidé 

SMC Uppsala Län, organisationsnummer 802427-3040 i dessa stadgar kallad Distriktet, är en distriktsorganisation inom riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, i dessa stadgar kallad Riks. Distriktet är en på demokratisk grund byggd, allmännyttig ideell förening. Distriktet är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla som är beredda att stödja såväl distriktets som Riks stadgar. 

Värdegrund 

Distriktet är en organisation som är öppen för alla oavsett, kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning (såväl psykiskt som fysiskt), sexuell läggning eller etnisk tillhörighet och ingen särbehandling skall göras. 

Andan inom distriktet skall präglas av ömsesidig respekt, hänsyn och en positiv människosyn och ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

Allmänna bestämmelser 

§ 1. Ändamål 

Distriktet har till uppgift att verka för motorcyklismens sunda utveckling i samhället och i trafikmiljön, bl.a. genom aktiviteter riktade särskilt till ungdomar, samt aktiviteter som påvisar motorcyklisternas särskilda ut- 
satthet i olika trafiksituationer. Distriktet skall verka för att tillgodose motorcyklisters intressen vad avser ägande och brukande av motorcykel samt de faktorer som påverkar dem i trafikmiljön. Distriktet är också kontakt- och serviceorgan för medlemmar i Riks och Riksanslutna klubbar inom distriktet. 

§ 2. Organisation 

mom. 2.1 Distriktet 

Distriktet består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i Riks och som har sin adress inom distriktets gränser samt de medlemmar som också är medlemmar i en Riksansluten lokal klubb med adress inom distriktets gränser. 

Distriktet omfattar som huvudregel ett län. Dock kan annan distriktsindelning beslutas av Riks styrelse efter samråd med berörda distrikt.  

mom. 2.2 Beslutande organ 

Distriktets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.  Årsmötet väljer en styrelse som utgör beslutsorgan under tiden mellan årsmöten. 

mom. 2.3 Lokalavdelningar/klubbar 

Lokal klubb inom distriktet är till Riks anslutna motorcykelklubbar, med adress inom distriktets gränser och som vid varje tillfälle har minst åtta medlemmar anslutna till Riks. 

mom. 2.4 Kommittéer, arbetsgrupper 

För verksamhet som ej regleras av dessa stadgar gäller föreskrifter från distriktets beslutande organ i enlighet med § 2.2. 

§ 3. Medlemskap 

mom. 3.1 Medlem 

Medlem i distriktet är: 

 • Riksmedlem som är medlem i lokal klubb med adress inom distriktets gränser. 

 • medlem i Riks med adress inom distriktets gränser 

 • hedersmedlem i Riks med adress inom distriktets gränser.  

mom. 3.2 Rättigheter och skyldigheter 

Medlem har rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna. Varje medlem har förslagsrätt till, rösträtt och yttranderätt vid årsmöten samt övriga rättigheter och förmåner som tillkommer medlem om ej annat anges i dessa stadgar. Till styrkande av medlemskap uppvisas gällande medlemskort i Riks eller om det kan styrkas genom kontroll i medlemsregister. Medlem har rätt att få information om distriktets verksamhet.  

Medlem skall följa distriktets stadgar och de beslut som fattats av beslutande organ. Medlemsavgift erläggs direkt till Riks och fastställs i enlighet med Riks stadgar. 

mom. 3.3 Lokala klubbar 

Varje svensk klubb, lokalt begränsad med adress inom distriktets gränser, vars aktivitet faller inom distriktets område och som valts in av Riks styrelse, tillhör distriktet.  

Lokal klubb skall föra kassabok, protokoll samt medlemsförteckning. Av klubbs stadgar skall framgå att klubben är ansluten till Riks. 

mom. 3.4 Riksklubb 

Intresse/märkesklubb med rikstäckande verksamhet inom motorcyklism, och som av Riks styrelse associerats till Riks, kallas Riksklubb. 

§ 4. Årsmöte 

mom. 4.1 Tid och plats 

Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 15 februari och senast 15 april vid en tidpunkt som beslutas av styrelsen. Plats för årsmötet beslutas av styrelsen. 

mom. 4.2 Kallelse 

Kallelse skall ske senast fyra veckor före mötet genom meddelande via Riks tidning eller annat organ som når ut till samtliga medlemmar samt Riks eller distriktets webbplats. 

mom. 4.3 Motioner, förslag 

Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före mötet. Samtliga medlemmar, hedersmedlemmar, lokala klubbar som tillhör distriktet samt Riks styrelse har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet. 

Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande samt redovisas på Riks eller distriktets webbplats senast 2 veckor före årsmötet. 

mom. 4.4 Röstning, rösträtt 

Varje, vid årsmötet närvarande medlem eller hedersmedlem, som är minst 15 år mötesåret, antecknas i röstlängden och äger en röst. För att antecknas i röstlängden krävs att medlemmen kan styrka sitt medlemskap genom att uppvisa ett giltigt medlemskort i Riks eller att det kan styrkas vid kontroll i medlemsregister. 

Alla frågor avgörs med enkel majoritet om ej annat anges. Omröstning genomförs med handuppräckning. Vid lika röstetal har årsmötesordförande, om medlemskap finns, utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Lotten avgör även vid lika röstetal då årsmötesordförande inte är medlem. Om medlem begär det skall sluten omröstning hållas vid omröstning i person- och/eller förtroendefrågor. Till protokollförare för årsmötet kan endast medlem väljas. 

Vid personval är beslut omedelbart justerat. 

mom. 4.5 Ärenden vid årsmöte 

Vid årsmötet skall minst följande ärenden förekomma: 

 1. Mötets öppnande 

 1. Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

 1. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll 

 1. Fastställande av röstlängd 

 1. Beslut om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 1. Godkännande av dagordningen 

 1. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

 1. Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av över- eller underskott i enlighet med balansräkningen 

 1. Föredragning av revisorernas berättelse 

 1. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 

 1. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktets medlemmar och klubbar samt förslag från styrelsen eller Riks. 

 1. Fastställande av verksamhetsplan 

 1. Fastställande av budget 

 1. Val av ordförande till styrelsen för ett år 

 1. Val av halva antalet ledamöter till styrelsen enligt § 7.1 

 1. Val av eventuella suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1  

 1. Val av två revisorer samt eventuella suppleanter i enlighet med § 11.1  

 1. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6 

 1. Övriga ärenden. Inga för distriktet bindande beslut kan fattas under denna punkt 

 1. Mötets avslutande 

§ 5. Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, på begäran av revisor eller Riks styrelse. Begäran från revisor eller Riks styrelse skall ske skriftligen med angivande av skäl. Kallelse inklusive dagordning till extra årsmöte skall ske senast två veckor före mötet genom meddelande via Riks tidning eller annat organ som når ut till samtliga medlemmar samt Riks eller distriktets webbplats. Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i annonserad dagordning. 

Kallar inte styrelsen till begärt extra årsmöte i Riks nästkommande tidning/-ar och samtidigt på Riks eller distriktets webbplats, dock senast inom sex (6) veckor, äger revisor rätt att utfärda kallelse. Om inte heller detta sker inom tid för tidningsutgivning och/eller tidsrymd enligt ovan, har Riks revisor eller styrelse rätt att kalla till extra årsmöte. Röstning och rösträtt gäller enligt § 4.4. 

§ 6. Valberedning 

Valberedning väljs av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den skall bestå av minst två medlemmar. Årsmötet beslutar om sammankallande. Ledamot som är sammankallande har utslagsröst. Valberedningen har rätt att närvara vid distriktens möten och övriga aktiviteter.  

 

§ 7. Styrelsen 

mom. 7.1 Sammansättning, mandatperioder 

Styrelsen, till vilken endast myndig medlem är valbar, väljs av årsmötet och består av ordförande samt sex ledamöter. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.  

Ordföranden väljs för ett år. Ledamöter väljs för en tid av två år. Udda år väljs vice ordförande, sekreterare samt en ledamot och jämna år väljs kassör, vice sekreterare samt en ledamot. I den mån så erfordras för att uppnå den föreskrivna valordningen, skall, oavsett vad som stadgas om mandatperiodens längd, val ske för kortare tid än två år. Årsmötet kan även välja suppleanter för ett arbetsår. 

mom. 7.2 Beslutsmässighet 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande vid styrelsemöte. Ledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt. Ej närvarande ledamot kan ersättas av närvarande suppleant, om sådan valts på årsmötet, i den ordning som bestäms av styrelsen. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör. 

mom. 7.3 Åligganden 

Styrelsen handhar distriktets verksamhet i enlighet med dessa stadgar samt årsmötesbeslut och är ansvarig inför årsmötet och Riks. 

Styrelsen avlägger till årsmötet och Riks verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året samt presenterar för årsmötet verksamhetsplan och budget för innevarande år. Det åligger styrelsen att genom t.ex. protokoll och fortlöpande information hålla klubbar och medlemmar som tillhör distriktet samt Riks underrättade om verksamheten. Styrelsen är ansvarig för distriktets anställda. 

mom. 7.4 Arbetsformer 

Styrelsens arbete leds av ordföranden, som också är sammankallande. Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet. Till styrelsemöte kallas även eventuella suppleanter. 

Det första mötet under arbetsåret skall hållas inom två veckor efter årsmötet. Vid detta möte skall styrelsen besluta om vem/vilka som skall teckna firman samt övriga funktioner och utse huvudansvariga för olika delar av distriktets verksamhet, samt om så anses erforderligt, ett arbetsutskott. Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa. Valberedning och revisorer skall hållas underrättade. 

§ 8. Representation vid riksmöten 

Styrelsen utser minst två representanter att närvara vid Riks årsmöte samt utser minst en representant att närvara vid distriktsordförandemöte. Distriktet svarar för kostnader för dessa representanter. 

§ 9. Räkenskaper och förvaltning 

mom. 9.1 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt och/eller till en eller flera särskilt utsedda personer. 

mom. 9.2 Verksamhets och räkenskapsår 

Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.  

mom. 9.3 Medlemsregister, mm 

Riksorganisationen för medlemsregister över klubbar och medlemmar som tillhör distriktet. Riks och distriktets namn, märke och medlemsregister får inte användas i kommersiell verksamhet utan skriftligt medgivande från Riks styrelse. 

mom. 9.4 Egen kommersiell verksamhet 

Distriktet får ej bedriva skattepliktig kommersiell verksamhet utan skriftligt tillstånd från Riks styrelse. 

mom. 9.5 Garantiförsäkring 

Styrelsemedlemmar och anställda som handhar distriktets medel skall garantiförsäkras. 

§ 10. Protokoll 

Protokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll skall vara undertecknat av vald protokollförare och justerat av mötesordförande. Protokoll vid årsmöte eller extra årsmöte skall dessutom justeras av valda justeringspersoner. Protokoll skall vara tillgängligt för medlemmarna och Riks styrelse senast två månader efter mötet. 

§ 11. Revision 

mom. 11.1 Val av revisorer 

För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer för tiden fram till nästa årsmöte. Valbar till post som revisor är även icke medlem. 

mom. 11.2 Tidpunkt för granskning 

Distriktets räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna närhelst de så begär. 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet och skall, efter verkställd revision tillsammans med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

mom. 11.3 Riks granskning av distriktet 

Riks styrelse kan begära revision av distriktets förvaltning om särskild anledning uppkommer. Revision skall då utföras av distriktets valda revisorer, eller av revisor utsedd av Riks styrelse. 

§ 12. Ändring av dessa stadgar 

Dessa stadgar skall överensstämma med de distriktsstadgar som riksorganisationens senaste årsmöte beslutat. Om så ej är fallet skall distriktet vid årsmöte eller extra årsmöte besluta om nya stadgar. Beslut skall tas med enkel majoritet. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat beslutas. 

Ändringar i enstaka paragrafer kan ske genom beslut av årsmöte eller extra årsmöte med kvalificerad 2/3-dels majoritet (dvs minst 2/3-delar av röstberättigade enligt röstlängden). Innan en sådan ändring kan träda i kraft skall det godkännas genom beslut av riksorganisationens styrelse. Godkänd stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet. 

§ 13 Upplösning av distriktet 

Styrelsen i distriktet har ekonomiskt ansvar till dess årsmöte beviljat den ansvarsfrihet. Har årsmöte ej avhållits inom föreskriven tid (§ 4.1) kan Riks styrelse utlysa årsmötet. Innan detta hållits skall distriktets samtliga tillgångar förvaltas av Riks. Samtliga tillgångar återförs till distriktet när ny styrelse tillträtt. 

Om ny styrelse ej tillträder, eller om andra skäl uppkommer, kan Riks årsmöte eller extra årsmöte besluta att en eller flera distrikt sammanförs till ett större distrikt, varvid dessa stadgar upphör att gälla. Om så sker övergår distriktets tillgångar till det nya distriktet. 

Medlem har inte rätt att ta del av distriktet behållning eller egendom vid upplösning av distriktet. 

§ 14 Tvist 

Tvist i fråga rörande dessa stadgar får ej föras i allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt svensk lag om skiljeförfarande och skall genomföras i Stockholm. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för 
skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.