Styrelsen 2024-2025

Styrelsen för SMC Stockholms län består av sju ordinarie ledamöter och två ersättare.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för SMC´s verksamhet och att fullfölja den verksamhetsplan som årsmötet antagit.

Vi svarar gärna på frågor info (a) smcstockholm.se eller styrelsen (a) smcstockholm.se

Styrelsen smcstockholm.se ,  info smcstockholm.se


Ordförande

Ulf Stark 

 ordforande @smcstockholm.se
Vad gör en ordförande?
Ordförande ska fungera som lagledare och stimulera och
inspirera övriga styrelsen.
* Representera distriktet Stockholm
* Leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
* Leda och fördela styrelsens arbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
* Hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
* Vara representant mot myndigheter, media och kontakten med distriktets medlemmar.
* Vara firmatecknare tillsammans med kassör.
* Vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
* Sätta sig in i ärenden som behandlas och ansvara att beslut genomförs. (1år, omval 2024)

(Ordförandeposten väljs alltid för 1år i taget)


Vice ordförande

Instruktör & Kursledare  inom School 

Mikael Lindén
 mikael.linden @smcstockholm.se 
Vad gör en vice ordförande?

*Ersättare till ordförande vid möten och stötta ordförande i sin roll samt avlasta ordförande.
*hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
*vara representant mot myndigheter, media  och kontakten med distriktets medlemmar.
*leda och fördela styrelsens arbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
*leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
*vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2025)

Ledamot - Sekreterare samt Politikansvarig  Tommy Bernevång Forsberg sekreterare smcstockholm.se
 • Vad gör en Sekreterare?
  *skall skicka kallelse till styrelsens möten.
 • *skall föra anteckningar på möten.(Om styrelseprotokoll önskas kontakta vår sekreterare.)
 • *skriva rent protokoll, helst inom 2 dagar efter mötet, samt förvara på säker plats.
 • *skicka ut protokoll till klubbarna och SMC Centralt.
  *sköta distriktets korrespondens
 • *skriva verksamhetsberättelsen
 • *Ansvara för originalprotokoll
 • *Ansvara att fattade beslut genomförs
 • (2år, omval 2025)
Vad gör en politisk sakkunnig?  

* SMC:s lokala kontakt mot Trafikverket och kommuner i vägfrågor.
* sätta sig in i ärenden som behandlas
* Ansvarig för vägmiljöfrågor i varje distrikt.
* Peka på problem och möjligheter samt det viktigaste vägnätet för MC-förare.
* Besvara frågor och synpunkter om vägfrågor lokalt.
* Andreas kommer ha hand om P-frågor, friktion, vajerräcken, grus på vägarna med mera (2år, omval 2025)


Ledamot - Kassör

 Anneli Sönmez

anneli.sonmez   smcstockholm.se
Vad gör en kassör?
Kassörens viktigaste uppgifter är att ansvara för inkomster, hålla ordning på ekonomin och söka bidrag.
* Föra kassabok, med inkomster och utgifter för distriktet
* sköta löpande ekonomiska frågor, göromål och redovisa vid styrelsemöten hur ekonomin ser ut.
* göra bokslut vid verksamhetens slut.
* tillsammans med revisorerna revidera kassan vid verksamårets slut.
* redovisa för Riks (SMCs kansli)
* göra ett budget förslag för nästkommande år.
* tillsammans med ordförande vara firmatecknare
* Ansvara att fattade beslut genomförs
(1år, omval 2024)  Ledamot - KUA - kurs och utbildningsansvarig - tidigare MCT  

 Gustav Eriksson

gustav.eriksson  smcstockholm.se

mct smcstockholm.se 

* vara förbindelselänk mellan kansli, distriktets kurser, instruktörer i de olika grupperna samt resurser.

* talesman för distriktets kursverksamhet
* upprätta budget för utbildning och kursverksamheten.
* söka ekonomiskt stöd om så behövs
* upprätta ekonomisk redovisning för kursverksamheten och redovisa för kassören och styrelsen
* skriva verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och löpande redovisa för styrelsen hur kursverksamheten går.
* Skrivrättigheter för att uppdatera information inom school.


*Delaktig i styrelsearbetet i distriktet.
Gustav (1år, omval 2024)Ledamot - Informatör- Redaktör
Michael Westin
michael.westin smcstockholm.se 
Vad gör en informatör ?
I varje distrikt ska det finnas en distriktsinformatör som ansvarar för insamling, bearbetning och spridning av information inom och utom SMC.
* Inhämta information och sprida i distriktet, på websidan www.svmc.se/stockholm,
 MC-folket, Facebook, Twitter, Instagram,  nyhetsbrev, forum, sociala media, mässor och evenemang.
* Tillhandahålla information från styrelsen och sprida enligt ovan.
* Ansvara för (administrera) information till SMC-boken, SMC-appen.
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* se till att distriktet syns och hörsLedamot- IT-ansvarig -
och klubbansvarig 
 Peter Narbrink
peter.narbrink smcstockholm.se

Vad gör en IT-ansvarig?
 
* Se till att alla maillistor är uppdaterade till funktionärer, klubbar och styrelsen.
* Se till att intranätet till funktionärerna är uppdaterad.
*  Delat ansvar att hemsidan är uppdaterad
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* föreslå it-teknik är uppdaterad och fungerar dels på kontoret och även på kurser.
(2år, omval 2025)  

it smcstockholm.se

 


Suppleant  Ivar Fjeldal 
ivar.fjeldal smcstockholm.se 
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktets evenemang.

 * Skicka kallelse för att informera klubbarna /göra gemensamma aktiviteter. 
(1år, omval 2024)  
                     


Suppleant  Ernst Konecnik ernst.konecnik  smcstockholm.se
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktets evenemang.
(1år, omval 2024)  
  

Revisorer

 Malin Knutas &

 Carina Wesenlund- Jonsson

(1år, vald till 2025) 

Vad gör revisorerna?

 

 *som valda kontrollanter se till att beslut har genomförts och att ekonomin har förvaltats väl. 
*se till att styrelsen arbetar efter antagna stagar, beslut och arbetsuppgifter.  

Valberedningen: 
valberedningen smcstockholm.se  

 

 

                                 
Vad gör en valberedning?

* Styrelsen (Ordförande)  informerar valberedningen om styrelsens sammansättning
& avgångar för att kunna ersätta med nya kandidater.
* Valberedningen informerar styrelsen om nya kandidater senast 2 möte innan årsmöte.
* upprätta valberedningens arbetsplan under året
* Valberedningen bör bestå av minst två personer men Riks rekommenderar tre personer som delar arbetsuppgifterna (1år, omval 2022)  

1) Anita Strååth 

2) Max Wiertotakk