Styrelsen 2023-2024

Vi svarar gärna på frågor info (a) smcstockholm.se eller styrelsen (a) smcstockholm.se

Styrelsen smcstockholm.se ,  info smcstockholm.se


Ordförande

Ulf Stark 

 ordforande @smcstockholm.se
Vad gör en ordförande?
Ordförande ska fungera som lagledare och stimulera och
inspirera övriga styrelsen.
* Representera distriktet Stockholm
* Leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
* Leda och fördela styrelsens arbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
* Hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
* Vara representant mot myndigheter, media och kontakten med distriktets medlemmar.
* Vara firmatecknare tillsammans med kassör.
* Vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
* Sätta sig in i ärenden som behandlas och ansvara att beslut genomförs. (1år, omval 2024)

(Ordförandeposten väljs alltid för 1år i taget)

 


Vice ordförande- IT-ansvarig - Instruktör & Kursledare (KL) inom School  Mikael Lindén
 mikael.linden @smcstockholm.se 
Vad gör en vice ordförande?

*Ersättare till ordförande vid möten och stötta ordförande i sin roll samt avlasta ordförande.
*hålla kontakten mellan styrelsen och Riks (SMC centralt)
*vara representant mot myndigheter, media  och kontakten med distriktets medlemmar.
*leda och fördela styrelsens arbete så det fungerar och att övriga styrelsekandidater fullgör sina arbetsuppgifter
*leda styrelsemöten på effektiv och korrekt sätt
*vara opartisk, men har den fällande rösten i oenighet och ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2025)

Sekreterare - Ledamot Tommy Bernevång Forsberg sekreterare smcstockholm.se
 Vad gör en Sekreterare?
*skall skicka kallelse till styrelsens möten.
*skall föra anteckningar på möten.(Om styrelseprotokoll önskas kontakta vår sekreterare.)
*skriva rent protokoll, helst inom 2 dagar efter mötet, samt förvara på säker plats.
*skicka ut protokoll till klubbarna och SMC Centralt.
*sköta distriktets korrespondens
*skriva verksamhetsberättelsen
*Ansvara för originalprotokoll
*Ansvara att fattade beslut genomförs
(2år, omval 2025)
 

Kassör

 Anneli Sönmez

anneli.sonmez   smcstockholm.se
Vad gör en kassör?
Kassörens viktigaste uppgifter är att ansvara för inkomster, hålla ordning på ekonomin och söka bidrag.
* Föra kassabok, med inkomster och utgifter för distriktet
* sköta löpande ekonomiska frågor, göromål och redovisa vid styrelsemöten hur ekonomin ser ut.
* göra bokslut vid verksamhetens slut.
* tillsammans med revisorerna revidera kassan vid verksamårets slut.
* redovisa för Riks (SMCs kansli)
* göra ett budget förslag för nästkommande år.
* tillsammans med ordförande vara firmatecknare
* Ansvara att fattade beslut genomförs
(1år, omval 2024)  


Ledamot - Instruktör & Kursledare (KL)  inom School 

 Björn Compier

bjorn.compier  smcstockholm.se

*Delaktig i  trafiksäkerhetshöjande utbildning i distriktet. 
(Fokus av inriktning är grundkurser som avrostning, knix, mfl. kurser)

*
Utbilda instruktörer, aspiranter och funktionärer
*Delaktig i styrelsearbetet i distriktet.
Björn (1år, omval 2024) 

Björn

Ledamot - MCT (Utbildningsansvarig) 

 Gustav Eriksson

gustav.eriksson  smcstockholm.se

mct smcstockholm.se 

* vara förbindelselänk mellan kansli, distriktets kurser, instruktörer i de olika grupperna samt resurser.

* talesman för distriktets kursverksamhet
* upprätta budget för utbildning och kursverksamheten.
* söka ekonomiskt stöd om så behövs
* upprätta ekonomisk redovisning för kursverksamheten och redovisa för kassören och styrelsen
* skriva verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och löpande redovisa för styrelsen hur kursverksamheten går.
* Skrivrättigheter för att uppdatera information inom school.


*Delaktig i styrelsearbetet i distriktet.
Gustav (1år, omval 2024)Informatör- Redaktör
 
info smcstockholm.se 
Vad gör en informatör ?
I varje distrikt ska det finnas en distriktsinformatör som ansvarar för insamling, bearbetning och spridning av information inom och utom SMC.
* Inhämta information och sprida i distriktet, på websidan www.svmc.se/stockholm,
 MC-folket, Facebook, Twitter, Instagram,  nyhetsbrev, forum, sociala media, mässor och evenemang.
* Tillhandahålla information från styrelsen och sprida enligt ovan.
* Ansvara för (administrera) information till SMC-boken, SMC-appen.
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* se till att distriktet syns och hörs

(Ej tillsatt på konstituerande möte )

Ej tillsatt på konstituerande möte 


Ledamot -Politiskt sakkunnig Tommy Bernevång Forsberg
tommy.bernevangforsberg
smcstockholm.se

Vad gör en politisk sakkunnig?  

* SMC:s lokala kontakt mot Trafikverket och kommuner i vägfrågor.
* sätta sig in i ärenden som behandlas
* Ansvarig för vägmiljöfrågor i varje distrikt.
* Peka på problem och möjligheter samt det viktigaste vägnätet för MC-förare.
* Besvara frågor och synpunkter om vägfrågor lokalt.
* Andreas kommer ha hand om P-frågor, friktion, vajerräcken, grus på vägarna med mera (2år, omval 2025)Ledamot- IT-ansvarig -
Kursledare (KL) inom School 
 Peter Narbrink
peter.narbrink smcstockholm.se

Vad gör en IT-ansvarig?
 
* Se till att alla maillistor är uppdaterade till funktionärer, klubbar och styrelsen.
* Se till att intranätet till funktionärerna är uppdaterad.
*  Delat ansvar att hemsidan är uppdaterad
* följa SMCs riktlinjer i sociala media och den grafiska profilen
* föreslå it-teknik är uppdaterad och fungerar dels på kontoret och även på kurser.
(2år, omval 2025)  

it smcstockholm.se  


Suppleant  Anita Stååth
anita.staathsmcstockholm.se 
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktets evenemang.

 * Skicka kallelse för att informera klubbarna /göra gemensamma aktiviteter. 
(1år, omval 2024)  
                      


Suppleant  Michael Westin michael.westin smcstockholm.se
Vad gör en suppleant?
 
* saknas en ledamot får suppleanten rösträtt som ersättare
* få arbetsuppgifter av ordförande som fördelas mellan styrelsen.
* kan vara delaktiga vid mässa eller informera vid möten av distriktets evenemang.
(1år, omval 2024)  
  

Revisorer

 Malin Knutas &

 Carina Wesenlund- Jonsson

(1år, omval 2024) 

Vad gör revisorerna?

 

 *som valda kontrollanter se till att beslut har genomförts och att ekonomin har förvaltats väl. 
*se till att styrelsen arbetar efter antagna stagar, beslut och arbetsuppgifter.  

Valberedningen: 
valberedningen smcstockholm.se  

 

 

                                 
Vad gör en valberedning?

* Styrelsen (Ordförande)  informerar valberedningen om styrelsens sammansättning
& avgångar för att kunna ersätta med nya kandidater.
* Valberedningen informerar styrelsen om nya kandidater senast 2 möte innan årsmöte.
* upprätta valberedningens arbetsplan under året
* Valberedningen bör bestå av minst två personer men Riks rekommenderar tre personer som delar arbetsuppgifterna (1år, omval 2022)  

1) Olle Henriksson (Sitter även i Riksstyrelsen som ledamot)

2) Sven- Erik "Chip" Claesson

3) Tomas Törnblom