SMC Stockholm svarar på Kollektivtrafikplan 2050

2021-09-27

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka med 42 procent till 2050. Ett mål för Stockholms län är att kollektivtrafikresandet ökar med 66 procent alternativt att bilresandet minskar i motsvarande grad. SMC Stockholm ber planerarna att inkludera MC och moped i kollektivtrafikplan 2050. Det kommer alltid att krävas individuella transporter och då är MC och moped yteffektiva och smarta fordon. SMC vill att MC tillåts i fler bussfiler.

SMC är positiv till den expansiva planen för att möta den växande befolkningen. Samtidigt vill vi påtala att all trafik aldrig kommer att kunna genomföras med kollektivtrafik. Det kommer alltid att finnas behov av individuella transporter. Individuella transporter kan genomföras med moped klass I och II samt med motorcykel. Dessa fordon bör ses som en del av lösningen på trängselproblematiken. MC och moped är smarta och yteffektiva fordon som är jämförbara med cykel i storlek. Utvecklingen mot fossilfrihet går snabbt och allt fler motoriserade tvåhjulingar är eldrivna.

Restidsvinster vid körning med MC och moped
SMC har genomfört ett antal mobilitetstester med MC, moped klass I och II, bil och kollektivtrafik från förort till Stockholm city. Varje test har visat på stora restidsvinster om man reser med MC och moped vilket är orsaken till att många pendlar med sin tvåhjuling.

Motorcyklar i bussfiler
Motorcyklar har fått köra MC i vissa bussfiler i Stockholm sedan 1981. Stockholm var tillsammans med Oslo och andra norska städer först i världen som införde detta. Då var det på försök ett år i bussfilen på Skanstullsbron. Försöket permanentades och har genom åren varit en självklar säkerhetsåtgärd för MC och mopedtrafikanterna i Stockholm. Idag får MC framföras i bussfil på ett 20-tal kommunala gator och vägar i Stockholm och Järfälla kommun samt tre av Trafikverkets vägar.

SMC Stockholm har genomfört en enkätundersökning om MC-användning i Stockholmsregionen med hjälp av VTI. Över 1 000 motorcyklister har svarat i enkätundersökningen. Enkätsvaren visar att det är en betydligt högre andel stockholmare som har motorcykel som pendlarfordon jämfört med övriga landet. Vanligaste orsakerna till att man pendlar med MC är att spara tid och slippa stå i kö. Hela 78 procent har varit nära att krocka med ett annat fordon en eller flera gånger det senaste året på grund av att den andra föraren inte sett motorcyklisten. Problemet är betydligt större i stockholmstrafiken jämfört med övriga Sverige. Nästan lika många, 77 procent, har upplevt att man blivit trängd i en kö av andra trafikanter en eller flera gånger det senaste året. Därför är det inte förvånande att den allra viktigaste åtgärden för ökad trafiksäkerhet i Stockholmsregionen är att man ska få köra MC i bussfiler.

MC-körning i bussfil ökar trafiksäkerheten genom att man syns bättre, minskar risken för kollisioner och förbättrar framkomligheten. SMC har med jämna mellanrum och utan resultat försökt få tillåtelse för motorcyklister att köra i fler bussfiler som öppnas för taxi, färdtjänst, bussar i beställningstrafik med flera. SMC har aldrig upplevt någon motsättning med SL då det handlar om att dela bussfiler. Tvärtom är MC ett litet fordon som snabbt kan lämna företräde åt bussar. I våra tidigare kontakter med Stockholms lokaltrafik och Polismyndigheten i Stockholm, har de framfört att MC kan tillåtas i bussfiler med några undantag. Det är körfält där bussfilen även används som hållplats och körfält där filen delas med annan kollektivtrafik till exempel spårvagn, som är olämpliga för MC-trafik. SMC anser också att MC-trafik inte ska tillåtas i bussfiler där särskilda ljussystem reglerar kollektivtrafiken. I övrigt anser SMC att motorcyklar ska få framföras i bussfiler. Särskilt viktigt är det på de stora in- och utfartsvägarna till city där trafiken är tät, intensiv och hetsig under rusningstrafik.

SMC ber därför utredarna att samarbeta med oss för att öka framkomligheten och säkerheten för MC-trafik i Region Stockholm genom att öppna fler bussfiler för MC.

Läs hela remissvaret här.