Tänk på MC vid ombyggnad av Rotebroleden

2018-10-26

Trafikverket ska bygga om Rotebroleden så att den blir en 2+2-väg. Samtidigt ska man bygga tre nya trafikplatser. Syftet är att öka kapaciteten och framkomligheten samt förbättra säkerheten för både skyddade och oskyddade trafikanter. Motorcyklister nämns inte i utredningen. I samband med detta vill man höja hastigheten till 80 km/timme. SMC svarar på remissen och ber Trafikverket välja räcken som innebär minsta möjliga skaderisk för motorcyklister, att inte montera sidoräcken på av- och påfarter, att välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken samt att installera räcken minst 1,5- 2 meter från vägbanan för att ge ett vingelutrymme om något oförutsett händer. Att installera underglidningsskydd på det nya vägavsnittets mitträcke skulle kosta cirka 3 350 000 kronor.

SMC ber Trafikverket ta hänsyn till sju punkter, se nedan. Varje punkt förklaras ingående i svaret. Källhänvisningar till statistik och forskning som ligger till grund för SMC:s förslag finns i remissvaret. 

  • Beakta den ökade skaderisken ett hinder i vägens säkerhetszon utgör för oskyddade trafikanter.
  • Välj räcken som minskar skaderisken för motorcyklister.
  • Installera räcken på ett avstånd som medger ett vingelutrymme för oskyddadetrafikanter (1,5-2 meter enligt internationell forskning)
  • Välj förlåtande sidoområden istället för sidoräcken.
  •  Skapa säkra av- och påfarter.
  • Föreslagen hastighet, 80 km/timme är rimlig om räcken förses med Motorcycle Protection Systems, MPS. Kostnad för detta är 250 kronor per meter. I detta fall handlar det om att förse 6,7  kilometer på räckets båda sidor med MPS vilket betyder en merkostnad med 3 350 000 kronor. 
  • Ett annat tänkbart alternativ är att behålla befintliga betongräcken som inte har oskyddade stolpar och därmed är säkrare för oskyddade trafikanter på MC att krocka med (2,3,4,5,6,7). På sträckan har det skett en krock mellan MC och betongräcke under de senaste tio åren. Motorcyklisten skadades lindrigt vilket bekräftar SMC:s krav på räcken utan oskyddade stolpar. 


Det kostar omkring 250 kronor per meter att installera ett underglidningsskydd (Motorcycle Protection System, MPS) på ett räcke. På Rotebroleden ska 6,7 km räcke installeras i vägens mitt. Totala kostnaden för MPS på vardera sida blir 3 350 000 kronor. Kostnaden för en död motorcyklist är drygt 25 miljoner enligt Trafikverkets beräkningar.