Inkludera MC och moped då Vasagatan byggs om!

2017-08-24

Det händer väldigt mycket i Stockholm och stora planer pågår för att bygga om City. Vasagatan ska byggas om under tre år vilket bland annat innebär att antalet körfält där MC och moped får köra minskas. Det enda som sägs om MC och moped i utredningen är att de två MC-parkeringarna på Vasagatan ska utgå. SMC Stockholm har uppvaktat samtliga ledamöter i Kommunfullmäktige inför mötet 4 september. Vi uppmanar politikerna att inte glömma bort oss som kör MC och moped!

Hela mailet till kommunfullmäktige lyder: 

"Glöm inte bort de oskyddade trafikanterna på moped och motorcykel i Stockholm!

Den 4 september ska Kommunfullmäktige i Stockholm besluta om ”Nya cykelbanor och upprustning av Vasagatan”. Det är ett förslag som beretts av Trafikkontoret och bifallits i Trafiknämnden.

När SMC Stockholm fick kännedom om förslaget via media visade det sig att förslaget handlar om att öka säkerhet och framkomlighet för vissa oskyddade trafikanter – cyklister och fotgängare. I underlaget kan man läsa ” Vi är bekymrade över effekter på andra trafikslag”. Det finns dock ingen förklaring till vad Trafiknämnden är bekymrade över, en analys eller konsekvensbeskrivning. 

Förslaget till ny utformning av Vasagatan innehåller inte ett ord om hur säkerheten och framkomligheten ska öka för dem som färdas på motorcykel och moped klass I. Samtidigt säger utredningen att ett körfält ska tas bort vilket betyder att de som färdas på motorcykel och moped får dela på ett mer begränsat utrymme. Samtidigt vet alla genom statistik och forskning att motorcyklister är överrepresenterade i olyckor i tätort, främst i kollisioner med andra trafikanter som inte uppmärksammar de som färdas på MC och moped. Vasagatan är, precis som utredningen säger, en genomfartsgata för bland annat många pendlare på motorcykel och moped. Det enda som nämns rörande MC och moped klass I är att staden ska ta bort två MC-parkeringar. Det finns ingen beskrivning av hur dessa välanvända parkeringar ska ersättas.

Regeringen uttalade hösten 2016 en nystart av Nollvisionen där fokus ska ligga på de oskyddade trafikanterna (fotgängare, cyklister, moped- och MC-förare/passagerare). Stockholms stad väljer att bortse både från Nollvisionen och från regeringens uttalade fokus på de oskyddade trafikanterna trots att det finns många åtgärder att vidta som varken är kostnads- eller resurskrävande. Några exempel är att tillåta MC och moped klass I i kollektivkörfält, att tillåta MC och moped klass I i cykelboxar och att

SMC Stockholm ber att Kommunfullmäktige återremitterar förslaget till Trafikkontoret och begär en utredning som innehåller en analys och konsekvensbeskrivning av förslaget. En ökad användning av tvåhjuliga motorfordon bidrar till ökad framkomlighet i tätorter.  SMC Stockholm ber därför att Stockholms stad i sina beslutsunderlag tar hänsyn till alla trafikanter, även oss som reser året om på motorcykel och moped klass I för att kunna leva och arbeta i Stockholmsregionen. "

 

Vill du komma i kontakt med ledamöterna i Stockholms stad? Du hittar dem här. 


SMC Stockholm ser gärna att även MC och moped får använda bussfilerna i framtiden på Vasagatan.