Regler för vår kurs

Syfte:

Syftet är att under kontrollerade former fortbilda mc-förare oavsett ålder, erfarenhet och typ av motorcykel samt användningsområde. Liksom att utbyta erfarenheter med varandra.

Målet är att du som deltagare ska kunna njuta mer av din körning samtidigt som du har fått en större säkerhetsmarginal. Vi vill medvetandegöra olika beteenden och dess innebörd. Att förstå och analysera risker i vår trafikmiljö samt att visa respekt för varandra.

 

Regler:

Omkörning ej tillåten på Varbergsbanan, detta är endast ok för instruktörer. Omkörning skall ske med respekt och säkerhetstänk. Anser du som deltagare att en instruktör körde om dig på ett olämpligt sätt, tala då om detta för instruktören eller träningsledaren i anslutning till händelsen.

Kör förutsägbart och gör ingenting oväntat.

Håll avstånd till framförvarande. Denne skall kunna göra en hård inbromsning utan att bli påkörd bakifrån. Det är ditt ansvar som kör bakom att hålla avstånd, eftersom deltagare ej har tillgång till sina backspeglar på banan.

När man kör i depå håller man upp vänsterhanden i utgången av sista kurvan före avfart mot depå. Har man signalerat för utgång i depå kan man inte ångra sig utan måste gå ut i depå.

Ingen sikt i backspeglar. Hastighetsmätaren ska vara tejpad. Detta gäller samtliga deltagare. Tejp finns på plats.

Visa respekt för samtliga på och i anslutning till banan.

Max buller 92 dB.

Vid anmärkning så får du en prick för varje och vid tre prickar får man inte längre delta i kursen. Vid för högt ljud gäller två prickar. Kursledaren är den som utdelar prickarna.

Allt som kan tolkas som träning för tävling och tävling är förbjudet och leder till anmärkning. Vid två prickar för detta får man inte längre delta i kursen.

Ingen ersättning återbetalas till den som inte längre får delta på grund av anmärkningar.

Depåchefen och Kursledaren har möjlighet att flytta deltagare mellan grupper om det finns behov.

 

Tillbud och olycka:

Olycka ska rapporteras enligt SMC´s blankett för olycka. Tillbud ska anmälas på blankett för Tillbuds uppföljning. Tillbud och olycka ska alltid rapporteras, syftet är uppmärksamma brister i utbildning och förebygga olyckor. Rapportering görs av Kursledaren tillsammans med deltagaren.

Vid en av- eller ikull-körning stannar de två instruktörer som först är på plats för att ta omhand förare och motorcykel. Övriga kör i depå, detta gäller även om det är din partner/barn/förälder/kompis som är inblandad i olyckan. Depåchef och Flaggvakter ansvarar för sanering. Vid olycka/skada avgör Kursledaren om ambulans ska tillkallas.

Deltagare som kört omkull och vill fortsätta köra ska kontakta Kursledaren som avgör när denne kan fortsätta köra igen. Depåchefen avgör när banan är sanerad och återställd så påsläpp kan ske igen.

 

Försäkring:

Trafikförsäkringen gäller på våra kurser. När det gäller vagnsskada får du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller.

 

Flaggor:

Samtliga flaggor innebär omkörningsförbud. Depåchef ansvarar för flaggning tillsammans med flaggvakter. Flaggad tid inkluderas i körtiden, det vill säga att schemat ligger fast oavsett avbrott.

Gul: Något har hänt på banan, var uppmärksam. Visas också under de två första varven av varje pass.

Röd: Något har hänt på banan, alla kör in i depå.

Svart: Något har hänt med dig, kör in i depå till Depåchef/Instruktör.

Mål: Körpasset är slut, kör in i depå vid nästa tillfälle.

 

Krav på deltagare:

Deltagare ska ha en motorcykel som är besiktigad, trafikförsäkrad och även kunna uppvisa giltig körkortsbehörighet. Motorcykeln ska dessutom godkännas i vår säkerhetskontroll. Föraren skall ha en skyddsutrustning bestående av hjälm, skinnställ alternativt allvädersställ för mc, handskar för mc, skor/stövlar för mc. Ryggskydd och bröstskydd rekommenderas.

Deltagare som övningskör ska uppfylla villkoren för Deltagare. Den som övningskör ska ha en handledare med sig. Handledaren behöver själv inte köra men ska närvara vid teorigenomgång och ha uppsikt på den som övningskör under passen. Se SMC´s blankett för övningskörning.

 

Roller:

Instruktör är den som ger instruktioner. 

Huvudinstruktör är den Instruktör som håller teorin för sin färggrupp. 

Aspiranter utbildar sig till instruktör.

Resurs är till exempel Flaggvakt och Inskrivningsansvarig. 

Depåchef har huvudansvaret för allt som sker på banan eller i depån. Det vill säga flaggning, påsläpp på banan samt tömning av banan inför nästa påsläpp. Depåchef avgör i samråd med Träningsledaren om någon ska avvisas. 

Kursledaren (KL) har det yttersta ansvaret för kursen. Frågor som det råder tvivel om skall tas med KL. Denne ansvarar för att allt fungerar som det ska, att alla vet vad de ska göra och att kursen bedrivs på ett säkert sätt. Det är dennes ansvar att ta hand om en olycka och tillkalla ambulans. KL skriver också skaderapport vid olycka.