Använd släta räcken på väg 541

2021-03-16

Idag har SMC Västerbotten skickat ett remissvar till Trafikverket som gäller väg 541 som är en delsträcka i Umeåprojektet, en ringled runt Umeå. Trafikverket har redan beslutat om att mittseparera vägen och höja hastigheten till 100 km/t. SMC Västerbotten påtalar att Trafikverket kan minska skaderisken om oskyddade trafikanter som kör in i räcket genom att välja släta räcken utan utstickande delar samt placera det på ett säkert avstånd från körbanan. Eftersom man tidigare bytt ut vajerräcken mot betongräcken föreslår SMC att man väljer dessa även på väg 541.

Så här skriver SMC Västerbotten i sitt remissvar till Trafikverket: 

SMC vill först påpeka att förare och passagerare på motorcyklar och mopeder räknas in i begreppet oskyddade trafikanter. Enligt regeringen ska fokus i Nollvisionsarbetet ligga på de oskyddade trafikanterna. 

Det vanligaste krockvåldet i singelolyckor där motorcyklister dödas är mot räcken. Tio procent av alla motorcyklister som dör gör det mot ett räcke.  De flesta räckesolyckor sker på de vägar som ska vara säkrast, det vill säga TENT-vägar med mittseparering och där hastigheten är 100 km/h. Varje år  skadas dessutom ett antal, några får skador som innebär livslångt lidande. 


Trafikverket har redan beslutat om en mittseparering av vägen samt en hastighet av 100 km/t. SMC har inget att invända mot detta. Trafikverket har nu möjlighet att minska skaderisken genom att välja en räckestyp som minskar risken för allvarliga skador och  dödsfall då oskyddade trafikanter krockar med det. De räckestyper som minskar skaderisken vid  dessa kollisioner är räcken utan utstickande delar och oskyddade stolpar. Utstickande delar har i ett antal olyckor bidragit till en mycket allvarlig olycksutgång sedan kroppsdelar och kläder fastnat i dessa. All internationell forskning visar att det är stolparna som utgör den allvarligaste risken vid kollision.Tester i Australien visar att chansen att överleva en kollision med ett räcke med oskyddade ståndare är obefintlig över 60 km/h. Betongräcken är betydligt bättre än w-balk, vajerräcke och rörräcke som Trafikverket normalt använder.

SMC har uppmärksammats av medlemmar att vajerräcken bytts ut till betongräcken i Umeå-trakten. Orsaken är att värna dels om vägarbetarna, dels om bilisterna. Nu kan Trafikverket även värna om motorcyklisterna som föredrar släta betongräcken. SMC föreslår att Trafikverket väljer släta betongräcken eller räcken med underglidningsskydd.  

SMC vill också framhålla vikten av att rensa sidoområden från allt som kan medföra krockvåld för oskyddade trafikanter. Ett sidoräcke medför en betydligt ökad risk för att dödas eller skadas allvarligt om en motorcyklist kolliderar med det. Om sidoräcken ändå sätts upp bör de installeras så långt som möjligt från vägbanan och vara så släta som möjligt, se ovan.  På avfarter finns numera angivet i ”Vägar och gators utformning” att räcken bör undvikas. Om inte sidoområdena kan rensas bör räcken på avfarter förses med underglidningsskydd.

Ladda ner och läs SMC:s remissvar. 


Ett slätt räcke, i detta fall w-balk med underglidningsskydd, minskar skaderisken och ökar chansen att överleva en kollision mellan MC och räcke.