Bygg inte mitträcken på Öland!

2018-11-14

Det är budskapet i det yttrande SMC och SMC Kalmar idag skickat in till Trafikverket som svar på den samrådsplan man tagit fram. Trafikverket vill bygga en 2+1-väg mellan Glömminge och Algutsrum. Det finns inte ett ord i planen som berör motorcyklisternas och mopedisternas säkerhet. Vi föreslår att Trafikverket istället satsar på att bygga en 2+1-väg med mitträfflor, skapar säkra korsningar, cirkulationsplatser och av- och påfarter. Vi förutsätter att man inte monterar sidoräcken längs vägen som ersättning för dagens förlåtande sidoområden. SMC Kalmar avslutar svaret med att förklara att vi vill samarbeta med Trafikverket för att öka MC-säkerheten på länets vägar.

Vi är många som åker till Öland under semestern på våra motorcyklar. Självklart vill vi då köra på vägar som är säkra för oss. Därförhar vi svarat på Trafikverkets samrådsplan. 

Yttrandet är två sidor långt. SMC har undersökt olyckor bland MC och moped på vägen i STRADA. SMC påtalar att Trafikverket måste börja se även MC och moped som oskyddade trafikanter. SMC redovisar ett antal studier som påtalar den ökade skaderisken för motorcyklister som kör in i räcken.  Yttrandet avslutas med sex konkreta förslag:

Förslag 1, välj räfflad mittseparering istället för mitträcken
SMC har inget emot att vägen breddas och får mittseparering under förutsättning att den inte ökar skaderisken för oskyddade trafikanter. Därför förordar SMC mittseparering med räffling istället för räcken. Det är en kostnadseffektiv metod som minskar risken för allvarligaolyckor utan att i någon större mån öka risken för motorcyklister. Räffling är dessutom en driftåtgärd som kan genomföras på långa sträckor utan att en vägplan krävs.  Trafikverket har befintliga riktlinjer för att undvika bullerstörningar från räfflade vägar, utan att minska den trafiksäkerhetshöjande funktionen. Mitträfflor är alltså lönsamt för Trafikverket avseende nyinvestering och underhåll samtidigt som de ökar säkerheten för samtliga trafikanter.

Förslag 2, Skapa av- och påfarter, installera ljussignaler samt cirkulationsplatser
Ett av problemen på Öland och andra turistorter är att turisttrafiken säsongsvis gör det nästan omöjligt att köra ut från anslutande vägar. Här är behovet stort av av- och påfarter, korsningar med ljussignaler eller cirkulationsplatser för att öka framkomligheten, särskilt för de boende. Eftersom samtliga MC-och mopedolyckor på Öland skett i korsning förutsätter SMC att Trafikverket tar särskild hänsyn till detta faktum.

Förslag 3, välj förlåtande sidoområden
Trafikverket väljer slentrianmässigt sidoräcken istället för att skapa förlåtande sidoområden.  Längs väg 136 finns förlåtande sidoområden utan hinder där vi befarar att sidoräcken sätts upp. Vi ber Trafikverket att, av hänsyn till både säkerhet och landskapsbild,  inte sätta upp sidoräcken.  Varje hinder i vägmiljön ökar skaderisken för att motorcyklister och mopedister.  

Förslag 4, välj räcken som minskar skaderisken för motorcyklister
Om Trafikverket väljer att montera räcken trots kunskapen om den ökande skaderisken för motorcyklister måste Trafikverket välja räcken som innebär minsta möjliga skaderisk, vilket är släta räcken utan oskyddade stolpar. Allra bäst är räcken med underglidningsskydd. Forskning visar att motorcyklister överlever kollisioner med dessa i över 106 km/t. Vid krock med w-balkräcken går gränsen redan vid 60 km/t. Alla kollisioner med fasta objekt leder till högre risk att dödas jämfört med risken att krocka med ett annat fordon. 

Förslag 5, Installera räcken med ett säkerhetsavstånd från körbanan
Det finns ett antal studier från hela världen som pekar på behovet av en ”recovery zone”, vingelutrymme. Att placera räcket några decimeter från vägbanan ökar risken för olyckor om något oförutsett händer, särskilt för en oskyddad trafikant. Ett antal uppmärksammade olyckor har skett på grund av hal beläggning och brister i körbanan. Motorcyklisterna som krockat med räcken då de gått omkull har dödats och skadats allvarligt. Moped klass I som intefår färdas på GCM-vägar är också hänvisade till 2+1-vägar där de max får köra i 45 km/t och behöver ett säkert utrymme. Varje år dödas tre personer i Sverige som av någon anledning stannat på en 2+1-väg med en bil, sannolikt på grund av brist på utrymme.

Förslag 6, Skapa säkra korsningar
En hel del olyckor på 2+-1-vägar som resulterat i både dödade och allvarligt skadade har skett i korsningar.  Ett sätt att minska olycksrisken är att skapa stora utrymmen där inte stolpar ochräcke kan skymma motorcyklister och mopedister. Motorcyklister har tyvärr också dödats och skadats av rondellutsmyckning. Självklart ska därför inte detta tillåtas på väg 136. 

Läs hela yttrandet från SMC. 

Trafikverkets hemsida om projektet. 

Trafikverkets samrådsunderlag.


Självklart föredrar motorcyklister mitträfflor framför vajerräcken!