Annonser

 

Hastighet

Hastighetsgränserna gäller alla trafikanter, även motorcyklister. Mätningar på det lågtrafikerade vägnätet visar att motorcyklister är mindre benägna att köra i laglig fart jämfört med bilister. Mätningar på de större vägarna visar att motorcyklister och bilister håller ungefär samma medelhastighet och har samma andel fortkörare. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på motorcykel visar att endast tre av tio höll laglig hastighet. Hastigheten har betydelse för skadegraden om en olycka sker.

En attitydundersökning genomförd av SMC och NTF 2010 visade att motorcyklister är säkerhetsmedvetna. Det enda område där motorcyklister hade en sämre attityd jämfört med bilister är frågan om hastighet. Motorcyklisterna är mindre benägna att hålla hastighetsgränsen. Sänkta hastighetsgränser är den åtgärd som rankas absolut lägst för ökad säkerhet. Däremot ansåg många att kurser, i kombination eller istället för böter, är en vettig åtgärd vid trafikförseelser.Man var positiva till riskutbilding för motorcyklister.

Alla motorcyklister vet vad som kan hända när man håller för hög hastighet. Den är avgörande för hur man klarar en paniksituation, ett oväntat hinder, en skarp kurva eller en kraftig inbromsning.  Vissa situationer kan man kanske klara med en bra grundutbildning och/eller fortbildning i kombination med egen körträning. I andra fall är farten så hög att motorcyklisten är chanslös, särskilt om han/hon är oerfaren.

En bra animering har Liikennturva, Finland gjort som visar stoppsträcka på olika underlag i olika hastigheter.

Statistik från Trafikverket
Trafikverkets djupstudier av dödade motorcyklister 2005-2013 visar att sju av tio omkomna körde för fort, fyra av tio körde mer än 30 km/h över hastighetsgränsen. Vanligast är detta i gruppen sporthojsförare. 


Klicka på bilden för att göra den större.

Motorcyklisters hastighet jämfört med andra trafikanter
Trafikverket genomförde mätningar av olika trafikantgrupper före och efter hastighetsreformen 2009, bland annat motorcyklister. Resultatet har analyserats av VTI. Mätningar har gjorts före och efter förändringar av hastigheten på våra vägar (höjningar till 110 km/h från 100 km/h och 100 km/h från 90 km/h och sänkningar av hastigheterna från 90 km/h till 80 km/h).

Resultaten bland motorcyklister stämde helt överens med dem som kör bil och tung trafik. När hastighetsgränsen höjs på vägarna, höjs hastigheterna med några kilometer och färre trafikanter överskrider hastighetsbegränsningarna. När hastighetsgränserna sänks, sänks hastigheten med några kilometer men betydligt fler kör i otillåten hastighet jämfört med tidigare. Motorcyklisternas snitthastighet stämmer väl överens med andra trafikanter. Fem procent av motorcykliser och bilister körde mer än 30 km/h för fort på mätplatserna.

Att motorcyklister håller samma hastighet som övrig trafik är en viktig faktor för den egna säkerheten, särskilt på 2+1-vägar. Att hålla en hastighet som innebär att man alltid har en bil några meter bakom hojen upplevs av de flesta motorcyklister som mycket obehagligt. Att höja farten en aning för att skapa ett säkerhetsutrymme är ett val som ofta görs.

Tabell som visar hastighetshöjning/sänkning då hastighet sänkts från 90 till 80 km/h.

Fordon Sänkt hastighet Höjd hastighet Snittfart 
Personbil 3,3 km/h   85,2
Motorcykel 2-3 km/h   86,3
Tungt fordon med släp 1,0 km/h   79,6
Tungt fordon utan släp   1,9 km/h 83,2

 

Tabell som visar höjd hastighet vid höjning från  110 km/h till 120 km/h

Fordon Hastighetshöjning Snittfart
Personbil 3,6 km/h 118,6
Motorcykel 3,2 km/h 116,2
Tungt fordon utan släp 3,2 km/h 101,1
Tungt fordon med släp 0,3 86,0

 

SMC anser
SMC anser att hastighetsgränsen på vägen gäller alla som färdas där.

SMC håller med om att hastighetsgränserna ska vara självförklarande och allt allt för många gränser på ett avsnitt bör undvikas.

SMC anser inte att gränserna 50-70-90 ska slopas vilket Trafikverket föreslagit regeringen under 2012. Hastighetsmätningarna visar tydligt att en sänkning av hastigheten med 10 km/h medför 2-3 km sänkning men betydligt fler fartsyndare.

SMC anser att hastighetsgränser på vissa vägar bör ses över. Om nästan alla trafikanter kör över/under hastighetsgränsen kan det vara ett tecken på att den är inte är rätt för vägen.

SMC anser att hastighetssänkningar inte kan lösa alla problem. Vissa olyckor beror på att brister i vägmiljön som bör åtgärdas innan hastigheterna sänks.  

SMC anser att fler ATK-kameror och en främre registreringsskylt inte kommer att leda till sänkta hastigheter och därmed lägre olyckstal bland motorcyklister och speciellt inte högriskgruppen.

SMC anser att fler traditionella poliskontroller är den bästa metoden för att öka alla trafikanters efterlevnad av trafikregler, inklusive hastighet.

SMC och våra 21 distriktsorganisationer svarade på Trafikverkets förslag att sänka hastigheter på 426 mil väg från 98 till 80 km/timme.
SMC:s och VTI:s undersökning om motorcyklisters syn på hastighet 2014. 
Artikel MC-Folket 2/13 Motorcyklar och hastighet, Elving Solli. 
VTI:s rapport "Motorcyklisterns hastigheter vid hastighetsförändringar"
Trafikverkets hastighetsundersökning 2012.
SMC:s och NTF:s attitydundersökning.
Trafikverkets förslag till nya hastighetsgränser 2012
VTI rapport 860, Utvärdering av ändrade hastighetsgränser. Långtidseffekter påtrafiksäkerhet, Anna Vadeby och Urban Björketun (2015)

HAstigheten gäller alla
Skyltar som anger hastighet gäller alla, även motorcyklister.