Annonser

 

Ljud eller buller?

Välljud eller buller? Det finns många åsikter om hur en motorcykel låter. Här kommer kalla fakta om regelverket om motorcyklar och ljudemissioner.

Aktuell föreskrift
Transportstyrelsen publicerade i december 2008 en ändringsföreskrift angående mätning vid kontrollbesiktning och flygande inspektioner som börjar gälla 29 mars 2009. VVFS 2008:412 heter den och du kan läsa den här. SMCs remissvar på föreskriften hittar du här.  Den 1 juli 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrift 2010:84 i kraft som handlar om kontrollbesiktning, bl a mätning av ljud. Den ändrades delvis genom 2011:40 och genom 2011:101. Transportstyrelsens föreskrift och allmänna råd om flygande inspektioner, 2010:85, hittar du här. Den har ändrats genom 2011:109.

Var och hur ska mätning ske?
Transportstyrelsens föreskrift beskriver noga hur området ska vara utformat och hur själva mätningen ska gå till vid stationär mätning av motorcykel. Här är bilaga 5, TSFS 2010:84.

Ljudnivåer
En helfordonsgodkänd motorcykel har en tillverkarskylt där decibelnivå vid ett visst varvtal är angivet. För dessa tillkommer ett tillägg om 5 dB(A). Tillägget är en rekommendation från ett reglemente inom UN-ECE, läs här.

Alla äldre motorcyklar, amatörbyggda motorcyklar samt de som importerats från tredje land saknas tillverkarskylt. Då gäller gränsen 103 dB(A). För samtliga tillkommer X decibel för mätinstrumentets mätosäkerhet.

Helfordonsgodkänd motorcykel
Har du en nyare motorcykel är den förmodligen helfordonsgodkänd. Då måste vissa delar uppfylla kraven i EG-direktiv, bland annat ljuddämpare. Byter du system, se till att de är märkta med en stämpel som visar att de uppfyller typgodkännandet, se bild nedan. 

Har du ett annat avgassystem, kan du föreläggas en registreringsbesiktning i samband med flygande inspektion enligt Fordonsförordningen, kapitel 6, § 29. Det spelar ingen roll att en ljuddämpare klarar ljudnivåerna - saknar den EU-stämpel är den inte godkänd om den är helfordonsgodkänd. Detta kan självklart även hända i samband med en kontrollbesiktning om du har ett avgassystem som inte är typgodkänt.

Om du blir stoppad av polis
Polisen kan ge ett föreläggande om kontrollbesiktning om motorcykeln är bristfällig, t ex om ljuddämparen rostat eller skadats. Har du bytt ut avgassystemet på din motorcykel till ett som inte är godkänt kan polisen förelägga om registreringsbesiktning. Även om du har en äldre motorcykel som har ett utbytessystem kan du alltså föreläggas registreringsbesiktning. Dessutom kan polisen utfärda böter, belopp se nedan.

En polisman har rätt att avgöra om din motorcykel låter för mycket genom att enbart lyssna på den. SMC och våra samarbetsjurister rekommenderar att du aldrig skriver på en böteslapp enbart genom en ljudmätning genom "polismans öra". En polis kan i vissa fall lämna rapporteftergift.

Om din motorcykel efter en regelrätt mätning enligt föreskrifterna ovan visar otillåten ljudnivå kan du få betala böter, se nedan. Du kan också få föreläggande om kontrollbesiktning om ljuddämparen är bristfällig eller registreringsbesiktning om ljuddämparen är utbytt mot ett icke godkänt system. Polisen kontrollerar bristfällighet (Fordonsförordningen kap 6, § 28). Bilprovningen eller annat besiktningsorgan godkänner fordon i kontrollbesiktning och registreringsbesiktning.

Vid en flygande inspektion ska en rapport upprättas, se TSFS 2011:109.

Överklaga polisens beslut
Man kan inte överklaga ett föreläggande av en polis. Däremot kan du, om du besiktar med samma ljuddämpare vid registreringsbesiktning och ligger inom godkänd gräns, överklaga registeringsbesiktningen till Transportstyrelsen. Har du bytt till originalsystem vid registreringsbesiktning finns inget att överklaga, då har du ju i princip erkänt att du kört med olagligt system.

Bötesbelopp
För brott mot Trafikförordningen:
Kap 4, § 7: Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter, 1 000 kronor

Kap 4, § 8: Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller underlåtenhet att vid färd med motordrivet fordon anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs = 1 000 kronor.

För brott mot fordonsförordningen:
Kap 2, § 1: Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv = 500 kronor.

SMC:s åsikt
SMC är medvetna om problematiken. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med problemet: att köra motorcykel med ljuddämpare som klarar bullerkraven. Annars riskerar många motorcyklister att få körförbud i väntan på en tid för registreringsbesiktning. Det finns också en uppenbar risk att EU lagstiftar om ännu tuffare krav på nya motorcyklar som ju inte är problemet, utan olagliga utbytessystem.

Tillverkare och handlare är viktiga parter i frågan. Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund, SMR, och McRF som representerar tillverkarna har tillfrågats. SMR har informerat sina handlare om bullerproblemet och helt klart finns en uppsjö av olagliga utbytessystem på marknaden. SMR kräver ljuddämpare i original vid inbyte av motorcyklar. Har du enbart utbytessystem, får du avdrag på inbytespriset. Det är viktigt att konsumenter är medvetna om att vid köp av olagliga ljuddämpare riskerar man registreringsbesiktning om man stoppas av polis. Här har handlaren en viktig funktion.

SMC kommer att fortsätta driva frågan om att öron inte ska godkännas som besiktningsinstrument. Självklart bör alla som mäter ljud använda separat varvräknare om det saknas på motorcykeln för att kunna fastställa varvtal. Det bör vara ett krav för samtliga besiktningsorgan. 


Det finns två välkända loggor om ljud/buller. Den ena anser att högt ljud räddar liv medan den andra anser att det riskerar våra rätt att köra motorcykel.