Annonser

 

Vägräcken

Sverige är förmodligen världsmästare i att sätta upp vägräcken, både mitträcken och sidoräcken. Motorcyklister är överrepresenterade i räckesolyckor i Sverige. Räcken är det vanligaste krockvåldet i en singelolycka med dödlig utgång för en motorcyklist.

SMC har inget emot vägräcken som skyddar oss kollisioner med mötande trafikanter. Mitträcken räddar liv genom att förebygga mötesolyckor för både bilar och motorcyklar. Däremot anser SMC att väghållaren ska välja det räcke som är säkrast för alla som färdas på vägen. Väghållaren ska använda räcken som både skyddar mot krock med mötande fordon och minimerar skaderisken för dem som kör in i det!

En attitydundersökning genomförd av SMC och NTF visar att motorcyklister känner sig otrygga på vägar med vajerräcken och väljer alternativa rutter för att slippa köra där. Samtidigt var motorcyklisterna mycket positiva till räcken som är utformade och placerade utifrån ett MC-perspektiv.

Då det gäller sidoräcken anser SMC att räcken inte ska sättas upp om räcket i sig är farligare än det som räcket ska skydda trafikanterna för. Förlåtande sidoområden är alltid att föredra för en motorcyklist. Tyvärr säger svenska regelverk att räcken ska användas, främst av kostnadsskäl, och särskilt på platser där risken är störst för en MC-olycka, nämligen i ytterkurvor.

Det finns flera räckestyper att välja på. Tyvärr är vägräcken ofta synonymt med vajerräcken i Sverige. Vajerräcket är en räckestyp som inte är hälsosam för motorcyklister att köra in i då de har stolpar med skarpa kanter och i värsta fall krokar som sticker ut i vägen och håller i vajrarna. Inga tester har gjorts i verkligheten med motorcyklist och vajerräcke. Det finns dock en australiensk datasimulerad studie som säger att vajrarna både har en skärande effekt och leder motorcykeln in i stolpen i hög fart vilket alltid kommer att ge allvarliga eller dödliga skador. En studie gjord av Jan Wenäll, VTI, tyder på att vajerräcken inte strimlar motorcyklister, däremot kan kroppsdelar slitas av.

Motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i räckesolyckor. 62 motorcyklister har dött i Sverige i räckesolyckor  under perioden 2000- 23 augusti 2014. Här handlar det om alla typer av väg- och broräcken. Antalet svårt skadade under perioden 2003-2011 uppgick till 100 personer och lindrigt skadade under samma tid var 133. Detta visar ett behöv av att säkra räcken för dem som färdas på motorcykel.

SMC har under flera år påtalat problematiken för Trafikverket. I avvaktan på en norm som gäller motorcyklister och vägräcken har SMC i en skrivelse till Vägverket angett vilka befintliga räcken i Sverige som kan anses vara MC-vänliga, utan att föregås av tester med MC-dummy. Läs skrivelsen här. 

SMC beviljades i juni 2014 bidrag ur Skyltfonden för att tillsammans med räckesexperter från VTI och SVBRF ta fram en defintion för ett säkert MC-räcke. 

Mer om räcken

- Sedan 2012 pågår tester med räcken försedda med underglidningsskydd.  En utvärdering visar gott resultat, men ytterligare testperiod för att utvärdera snöröjningf med mera.

- I januari 2012 enades CEN  om en teknisk specifikation för underglidningsskydd på räcken. Tyvärr blev det inte en standard - därför får varje land besluta om man vill följa specifikationen eller inte.

- Den nya Vägsäkerhetslagen och Transportstyrelsens föreskrifter om vägsäkerhet kräver räcken som tar hänsyn till motorcyklister på TEN-T vägnätet. Detta har hittills inte skett. SMC har uppmärksammat detta i olika remissvar, läs artikel här.

- Vajerräcken är dyrare än andra räcken om man ser i ett längre perspektiv. Det visar en doktorsavhandling från Hawzheen Karim.

- SMC har genom åren samlat in mängder av information om räcken, särskilt ur ett MC-perspektiv. Du hittar allt här.