Annonser

 

Mc-parkering

Tyvärr saknas ett enhetligt regelverk för hur man får parkera motorcyklar i landet. Inte ser det ut att bli något heller. Många MC-ägare kontaktar SMC sedan man fått P-böter.

En gemensam regel är dock att parkeringar för motorcykel med tilläggsskylt motorcykel gäller tvåhjuliga motorcyklar och mopeder klass I. Många svenska kommuner har MC-parkeringar som är gratis. Saknas detta uppmanar SMC att motorcyklisterna lokalt uppvaktar kommunen med förslag på plats.

Eftersom både kommuner och fastighetsägare kontaktar SMC om hur en MC-parkering bör vara utformad har ett infoblad tagits fram. I de nya reglerna för Vägar och Gators utformning som publicerades i november 2012 finns storlek på MC-parkering angiven.

SMC ställde år 2001 en enkät till samtliga kommuner i landet. Resultatet visar att tillgången på mc-parkeringar varierar kraftigt, att reglerna är mycket olika för hur många som får stå i en ruta och hur många som ska betala. Här kan du läsa en sammanfattning av vad kommunerna svarade.

Under 2005-2006 gav Näringsdepartementet Johnny Gylling i uppdrag att leda Parkeringsutredningen. SMC träffade honom i samband med detta och framförde våra åsikter i parkeringsfrågan. Här kan du läsa vår inlaga till parkeringsutredningen. SMC har kontaktat Näringsdepartementet med frågan om man ska ge ansvarig myndighet i uppdrag att ta fram nationella regler för MC- och mopedparkering. Det tänker man inte göra. SMC har försökt lyfta frågan i olika sammanhang men inte lyckats få någon förändring. Arbetet fortsätter.


Brittiska Motopark har hittat på den optimala MC-parkeringen! 

Ett vanligt problem som uppstår vid mc-parkering är att avgift erläggs och att p-biljetten blåser bort, stjäls eller tas med i fickan. Motorcyklisten får p-böter och sedan startar processen mot polisen eller parkeringsbolaget. SMC har tagit fram en kort beskrivning på hur du kan gå vidare om du får parkeringsböter på din motorcykel.  Sedan detta skrevs har dock saker förändrats i och med en dom från Tingsrätten som inte prövades av Hovrätten 2010, se nedan.

Foton av en parkeringsbiljett är ett starkare bevis än parkeringsvaktens vittnesmål enligt en dom i Högsta Domstolen, HD, sommaren 2013.  HD:s beslut är rimligt anser SMC och bör göra det möjligt för MC-förare att fotografera P-kvittot som riskerar att försvinna då det ligger på motorcykeln. Artikel. 

I maj 2011 begärde en jurist, på uppdrag av SMC, prövningstillstånd i Högsta Domstolen med anledning av problematiken kring MC-parkeringar. Länk till nyhet om ärendet.

SMC är med andra ord i allra högsta grad aktiva i MC-parkeringsfrågan!

Under sommaren 2010 presenterade Sveriges Kommuner och landsting information om MC- och mopedparkering på sin hemsida. Man klargör att ALLA motorcyklar som står i en bilruta ska betala. Därför, stå aldrig fler än en motorcykel per ruta. Man säger också att motorcyklister ALLTID ska lämna p-biljetten på motorcykeln: "En vanlig invändning mot att man ska betala avgift för motorcykel är att det inte finns någon säker plats att fästa en biljett utan att den riskerar att försvinna. Det finns dessutom en friande dom från Svea hovrätt som går i den riktningen. Den domen har emellertid några år på nacken och utgår från de juridiska och praktiska förhållanden som då gällde.

Sedan dess har i Trafikförordningens 3 kap 49a § 2, införts en bestämmelse som innebär att en parkeringsbiljett ska placeras i eller på fordonet. I en nyligen avkunnad fällande dom i Skånska hovrätten konstateras att lagtexten inte anger något undantag för motorcyklar. Rätten inser att det kan finnas problem med att fästa biljetten vid parkering med motorcyklar, men hänvisar till att det numera finns olika hjälpmedel som underlättar för mc-förare. Man anger att man kan ansluta sig till elektroniskt parkeringssystem där sådant finns alternativt att man kan införskaffa en låsbar biljettbehållare som numera finns tillgänglig på marknaden."

Här hittar du en dom från Svea hovrätt 1999 rörande mc-parkering. Det senare beslutet från Hovrätten i Skåne/Blekinge att inte bevilja prövningstillstånd från 2010 går i motsatt riktning, hittar du här. Det ärende där SMC nu bistått en medlem att begära prövningstillstånd från HD hittar du här.

Var köper man p-lådorna som SKL refererar till? SMC har sökt info men inte hittat den. P-låda säljs av Malmö stad, känner du till annan försäljare hör av dig till SMC. 

En annan variant som finns i några kommuner är betalning genom sin mobiltelefon. Detta betalsystem fungerar för MC och moped. 

I augusti 2011 skrev SMC en nyhet om en tingsrättsdom i Örebro som parkerade på privat tomtmark men fick parkeringsanmärkning då man ansåg att tomtmarken var gångbana. Läs mer här.


Överst: MC-parkering i Stockholm, nedre bild MC-parkering i London