Annonser

 

MC i bussfiler

Motorcyklister i Stockholm anser att de viktigaste åtgärderna för ökad trafiksäkerhet är att få köra MC i bussfiler och att vägunderhållet förbättras. Det visar en stor enkätundersökning som gjorts sommaren 2015. Även SL:s bussförare och Polismyndigheten i Stockholm ser positivt till ökad MC-körning i bussfiler. Ändå har Trafikverket och kommunerna inte arbetat för att öppna fler bussfiler för motorcyklister. För motorcyklister som pendlar i våra större svenska städer är frågan viktig. Därför fortsätter SMC driva frågan om rätten att få köra MC i bussfil!

Motorcyklar har fått köra MC i vissa bussfiler i Stockholm sedan mitten på 1980-talet. Stockholm var sannolikt den första staden i världen som införde detta på försök ett år. Försöket permanentades och har genom åren varit en självklar säkerhetsåtgärd för knuttarna i Stockholm. Det ökar trafiksäkerhet genom att man syns bättre, minskar risken för kollisioner och förbättrar framkomligheten. SMC har med jämna mellanrum och utan resultat försökt få tillåtelse för motorcyklister att köra i fler bussfiler som öppnas för taxi, färdtjänst, bussar i beställningstrafik med flera. 

Sommaren 2015 har SMC och SMC Stockholm genomfört en enkätundersökning om MC-användning i Stockholm med hjälp av VTI. Över 1000 motorcyklister har svarat i enkätundersökningen.  Enkätsvaren visar att det är en betydligt högre andel stockholmare som har motorcykel som pendlarfordon jämfört med i övriga landet. Vanligaste orsakerna till att man pendlar med MC är att spara tid och slippa stå i kö.

Hela 78 procent har varit nära att krocka med ett annat fordon en eller flera gånger det senaste året på grund av att den andra föraren inte sett motorcyklisten. Problemet är betydligt större i stockholmstrafiken jämfört med övriga Sverige. Nästan lika många, 77 procent, har upplevt att man blivit trängd i en kö av andra trafikanter en eller flera gånger det senaste året.

Trafiksituationen i Stockholm och andra storstäder innebär köer, trängsel och att oskyddade ska dela körbanor med trafikanter som ibland ägnar sig åt annat än bilkörning. Det ger många situationer där irriterade trafikanter gör misstag i trafiken. När motorcyklister kör i bussfil syns vi bättre vilket gör att kollisionsrisken minskar. 

EU-parlamentet antog nyligen en rapport som säger att motorcyklar och mopeder ska ses som en lösning på trängseln. Det betyder att man ska stimulera en ökad användning av motoriserade tvåhjulingar exempelvis genom att tillåta motorcyklar i bussfiler. 

Väghållarnas och andra myndigheters inställning till motorcykel i bussfiler

Hösten 2012 förbjöds motorcyklar i en bussfil på E18.20 norr om Stockholm efter 30 år. Ingen information gick ut om detta till MC-förare. Förslaget från Trafikverket gick aldrig ut på remiss. SMC och  SMC Stockholm överklagade beslutet till Länsstyrelsen och Transporstyrelsen som är sista instans. Tyvärr har även Transportstyrelsen avslagit SMC:s begäran och deras beslut går inte att överklaga.

Transportstyrelsen konstaterar att både framkomlighet och trafiksäkerhet ökar för motorcyklister om de tillåts köra i bussfilerna. Varken säkerhet eller framkomlighet är dock tillräckliga skäl för att bifalla SMC:s överklagande. Transportstyrelsen anser att motorcyklar inte är ett fordon som kompletterar linjetrafik.

SMC har träffat infrastrukturministern och Näringsdepartementet. Deras inställning är att det finns möjlighet att tillåta motorcyklar i bussfiler genom lokala föreskrifter. Det finns inga hinder varken i Trafikförordningen eller Vägmärkesförordningen.  

Stockholms Lokaltrafik, SL och Polismyndigheten i Stockholm är positiva till motorcyklar i bussfiler generellt, dock med vissa undantag. Baserat på deras synpunkter om vilka bussfiler som är olämpliga för motorcykel enligt kollektivtrafiken och trafikpolisen har SMC tagit fram en uppförandekod för MC-körning i bussfiler. I och med att Transportstyrelsen avslog SMC och SMC Stockholms överklagande avbröts pågående samtal med SL

SMC har begärt ett officiellt ställningstagande från Trafikverket centralt men inte fått något. Det betyder att beslutet som fattades av Trafikverket Region Stockholm styr över frågan om motorcyklar i bussfiler i hela Sverige.  

Vid riksdagens trafiksäkerhetsdebatt 5 april 2017 avslogs en motion om att tillåta MC i bussfil. Så här skrev Trafikutskottet till riksdagen: " Utskottet noterar vidare att sedan 1980-talet har motorcyklar varit tillåtna i ett antal kollektivkörfält i Stockholmsregionen. Utskottet kan vidare notera att Trafikverket traditionellt har haft en positiv inställning till att motorcyklar tillåts köra i kollektivkörfälten med undantag för platser där det av trafiktekniska skäl är olämpligt, samma inställning har man om taxi och färdtjänst.

Utskottet ser mot den bakgrunden inte något behov av att väcka initiativ i dessa frågor och avstyrker därför motionerna 2016/17:1762 (SD) och 2016/17:1805 (SD).

Trafikverket har tyvärr inte en positiv inställning till MC i bussfiler utan har tvärtom avslagit MC i samtliga bussfiler. SMC har efterlyst bakgrunden till detta 2017 från Trafikverket. 

Inför riksdagsvalet 2014 sa samtliga riksdagspartier att man inte har något emot dettta men de flesta anser att frågan ska avgöras lokalt.  

SMC kommer att fortsätta att driva frågan om MC-körning i bussfiler då det är en åtgärd som bedöms öka säkerheten bland MC-förare. En namninsamling genomfördes 2011, namnunderskrifterna har lämnats till Trafikverket Region Stockholm. 

I Norge är motorcyklar och mopeder tillåtna enligt lag i samtliga bussfiler. I brittiska städer, bl a London, tillåts motorcyklar i allt fler bussfiler för att öka säkerhet och förbättra framkomligheten. 

Om MC-användning i Stockholm - enkätstudie augusti 2015

Inslag i TV4 Nyheterna 30 september 2015. 

SMC:s uppförandekod för MC-körning i bussfil.  

Dokument i överklagandet då bussfilen på E18.20 stängdes för MC


Transportstyrelsens beslut.
SMC:s överklagande.
SMC:s yttrande till Länsstyrelsen
Ytttrande från Näringsdepartementet
Yttrande från  det Konglige Samferdseldepartement
Tidigare nyhet i frågan då MC-förbudet infördes.

Utvärderingar och försök med MC i bussfiler från andra länder

Stockholm var först i världen med att öppna bussfiler för motorcyklister. Sedan dess har allt fler städer öppnat filerna, särskilt i UK.  

Norge
Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014–2017: I den norska MC-strategin finns MC i bussfiler med som en självklar del för ökad säkerhet och framkomlighet. 

UK
The Government’s Motorcycling Strategy, Department for Transport UK. En viktig del i strategin för MC-säkerhet var att utreda frågan om MC ska tillåtas i bussfiler. Det har man gjort och nedan finns en mängd städer där MC nu tillåts i bussfiler. 

London: har öppnat mest bussfiler för MC i hela världen. Så här säger man på sin hemsida: ” Benefits include reduced journey times for motorcyclists and less carbon dioxide emissions. The safety of motorcyclists and other vulnerable road users is unaffected. It also helps achieve a key strand of the Mayor's transport strategy - helping to smooth traffic flow. “ Länk till utvärdering. 

I mars 2016 presenterade the Transport Committee i London en enkätundersökning bland motorcyklister och lämnade en rad förslag. Ett av dessa är att öppna alla bussfiler för MC för att minska tveksamheter om var MC är tillåtna. Kommittén är besvikna på att kommunerna inte följt uppmaningen att öppna bussfiler för MC.
Easy Rider-  Improvning motorcycle safety on London´s roads, 2016.  

Edinburgh: Första staden i Skottland som öppnade bussfiler för MC, utifrån hur framgångsrikt detta varit i London. Länk. 

Plymouth: efter ett 18 månader långt försök 2007-2008 öppnades en majoritet av stadens bussfiler permanent för MC. Länk. 

Bristol: Staden arbetar aktivt med säkerhet för MC genom att tillåta MC i bussfiler, skapa MC-parkeringar, uppmärksamhetskampanjer mot andra trafikanter och anpassa vägmiljö även för MC och moped. Länk. 

Cardiff: Startade ett sex månader långt försök i februari 2015 där MC tillåts i bussfiler. Länk. 

Brighton: Ett försök har resulterat i att flera bussfiler öppnats för MC. Försök pågår i andra filer. Staden arbetar aktivt med en mängd olika åtgärder för ökad MC-säkerhet, där MC i bussfiler är ett exempel. Länk. 

Belfast: Motorcyklar är tillåtna i bussfiler för ökad säkerhet. Länk. 

Belgien

Premiärministern vill öppna bussfilerna för MC i Belgien. Länk

Australien 
I Australien har en delstat öppnat bussfiler för motorcyklar som försök, i en delstat är det tillåtet liksom i Sydney. 

Western Australia: försöksperiod 12 månader som startar i feburari 2015. Länk  

Perth: länk

Sydney: Motorcyklar tillåts i bussfiler. länk. 

Australian Capital Territory: MC tillåts i bussfiler, länk.

Frankrike
I Frankrike har det aldrig varit tillåtet att köra MC i bussfiler. Däremot har man gjort en studie av motorcyklister och mopedister i Marseilles som kör i bussfilerna. Studien bygger alltså på 100 % lagbrytare. Studiens slutsats är att inte tillåta MC i bussfil på grund av den ökade olycksrisken.  Länk till studien. 

Läs pressmeddelande "Så kan säkerheten öka för motorcyklisterna i Stockholm" som skickades ut den 30 september. Klicka på bilden ovan för att läsa enkätundersökningen som presenteras i i rapportform.