Annonser

Infrastruktur

Infrastruktur är planerad utifrån bilar, inte motorcyklar.

Det handlar både om när man bygger och underhåller vägar och när man sätter upp skyltar och räcken.  Motorcyklister har hittills inte saknats som trafikantgrupp i de styrdokument för hur vägar ska utformas, drift och underhåll samt arbete på väg som finns inom Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Det är ett problem som vi som motorcyklister blir varse varje dag vi kör på två hjul i trafiken.

Trafikverket har genomlyst samtliga regelverk som rör utformning, nyinvestering samt drift och underhåll utifrån ett MC-perspektiv. Där det finns behov ska åtgärder föreslås för att motorcyklister ska ingå. Trafikverket avgör vilka åtgärder som ska vidtas. SMC har deltagit i arbetet. Ett resultat är att grus vid snabellagning ska vara borta från vägen inom 24 timmar mot tidigare 48 timmar. Så längde det finns grus ska varningsskyltar sitta uppe.  Överenskommelsen mellan SMC och Trafikverket hittar du här.

I september 2011 publicerades skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister". Det är ett samarbete mellan Trafikverket och SMC som pekar på brister i infrastruktur samt antalet olyckor som rapporterats in för dessa problem.
Ladda ner "Säkrare vägar och gator för motorcyklister".

Det tidigare dokumentet  "Säkrare MC på Väg" visar exempel på problem för motorcyklister och hur de kan åtgärdas.

2007 undertecknade SMC och Trafikverket en gemensam handlingsplan för hur vägarna kan bli förbättras ur ett mc-perspektiv. Det kan du läsa här.  Tidsplanen har inte hållits, därför har en ny överenskommelse upprättats som ska genomföras under 2011.  

SMC har på denna sida samlat in Sveriges viktigaste mc-vägar. Avsikten är att peka ut vägar där många motorcyklister kör och där det finns ett behov av förbättringar ur ett MC-perspektiv. Trafikverkets regioner runt om i landet har fått detta liksom SMC:s vägspanare. De markerade vägarna ska göras säkrare ur ett mc-perspektiv.

EU-kommissionen har antagit ett infrastrukturdirektiv för det transeuropeiska vägnätet. Det har implementeras i Sverige genom dels en Vägsäkerhetslag, dels föreskrifter från Transportstyrelsen. I föreskrifterna nämns motorcyklister som en oskyddad trafikantgrupp som därför kräver särskild hänsyn. Direktivet omfattar endast det transeuropeiska vägnätet, TERN.  

Grus gillar inte vi motorcyklister.