SMC svarar på nytt regelförslag om vägar

2021-03-15

SMC har svarat på Transportstyrelsens förslag till nya regler för vägar och gator. De viktigaste punkterna i det åtta sidor långa svaret är att myndigheten bör ändra ett antal punkter från allmänna råd till krav då det gäller MC. SMC ifrågasätter också varför det endast är i fråga om MC-säkerhet som väghållaren kan välja bort åtgärder av kostnadsskäl. SMC uppmanar Transportstyrelsen att inkludera samhällets kostnader för dödade och skadade i kostnads-nyttoanalyser för alla vägprojekt. SMC påtalar också att tillsynsansvaret för vägarna bör ligga på Transportstyrelsen istället för de 290 kommunerna.

SMC har lagt ner mycket tid och kraft på att läsa hela underlaget från Transportstyrelsen. Det handlar om många hundra sidor som rör planering och utformning av vägar och gator. Dessutom har SMC tittat på underlag som inte finns med från Transportstyrelsen. Det handlar till exempel om forskning rörande räcken och motorcyklar, friktion och sidoområden.

De viktigaste punkterna från SMC i underlaget är:

  • En viktig orsak till föreskrifterna är att förtydliga ansvaret enligt Nollvisionen.  SMC är positiva till att motorcyklister och moped klass I finns med och att moped klass II nämns inom ramen för gång och cykeltrafik.
  • SMC hade gärna sett en betydligt större omfattning och krav istället för allmänna råd då det gäller MC-säkerhet. Råden kan lämna tolkningsutrymme på vägutformningen till nackdel för oskyddade trafikanter på dessa fordon.
  • Det är enbart då det gäller oskyddade trafikanter på MC som möjlighet ges att välja bort åtgärder av kostnadsskäl för ökad säkerhet vilket är förvånansvärt med tanke på regerinens uttalade fokus på oskyddade i Nystart Nollvisionen.
  • SMC förutsätter att en kostnads-nyttoanalys görs inför varje byggprojekt som omfattas av föreskriftsförslaget  där även samhällets kostnader för dödade och skadade i trafiken (1) ingår vilket saknas i förslaget från Transportstyrelsen.
  • Ansvaret för tillsyn vilar enligt remissen på kommunerna, något SMC föreslår bör ändras snarast och föras över till Transportstyrelsen.

Här kan du ladda ner och läsa SMC:s remissvar.

Här hittar du förslag och underlag från Transportstyrelsen.

 


SMC föreslår att nuvarande längd som används vid friktionsmätningar sänks från 20 till 5 meter. SMC föreslår också att Transportstyrelsen föreskriver att en väg med avsnitt som understiger gällande krav, 0,50, vid friktionsmätningar inte godkänns. 


Underlaget kräver inte underglidningsskydd för att minska skdderisken för MC-förare som krockar med räcken.Det nya begreppet för ett räcke är "vägsäkerhetsanordning" och det fordon som är utgångspunkt för tester av vad som är säkert är en personbil.