SMC redovisar till Trafikverket

2021-01-08

Det är numera möjligt för trafiksäkerhetsorganisationer att att söka organisationsstöd från Trafikverket. SMC har ansökt och beviljats detta vid några tillfällen. För 2020 beviljades SMC 200 000 kronor. SMC måste redovisa verksamhet när året är slut. Idag skickades därför en sammanställning av ett axplock av förra årets aktiviteter till myndigheten. SMC hoppas att myndigheten är nöjda med detta.

Antalet dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel fortsatte att minska under 2020 jämfört med föregående år samtidigt som nyförsäljningen nått rekordnivåer och motorcyklar i trafik fortsatt att öka. SMC:s målsättning om sänkta olyckstal har uppfyllts. Det finns idag inga siffror rörande allvarligt skadade under 2020.

SMC har under 2020 bedrivit mängder av trafiksäkerhetshöjande åtgärder bland svenska motorcyklister. Här kommer ett axplock:

SMC har informerat om trafiksäkerhet via tidning, hemsida, sociala media, konferenser, möten, mässor och liknande. 


SMC har arrangerat varierad fortbildning riktad mot olika MC-ägare i hela landet under hela MC-säsongen då det varit möjligt. SMC har följt myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Fortbildningen har godkänts av samtliga försäkringsbolag. Instruktörer och resurspersonser i SMC School har utbildats, examinerats och fortbildats. 

SMC:s fortbildning har under året fått ett fortsatt godkännande av DVR som certifierar ut- och fortbildning i Europa. SMC är fortfarande den enda utbildaren i Norden som har fått MC-tillverkarnas kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”. 

Medlemstidningen MC-Folket har under året testat motorcyklar och MC-relaterade produkter. I samband med dessa tester har säkerhetshöjande utrustning lyfts fram. 

Medlemstidningen MC-Folket har under året genomfört ett test av ABS-bromsar på grus som redovisats. Artikeln kommer att översättas till engelska och får därmed spridning över hela världen. 

SMC har under året presenterat statistik från Svedea om den vanligaste olyckan och hur man undviker den – vältning vid stillastående.  

SMC har internationellt varit drivande i trafiksäkerhetsfrågor genom FEMA, FIM, FIA och NMR. Det har handlat om certifiering av fortbildning, autonoma fordon, framkomlighet, vägmiljö, trafikbrott och liknande. 

SMC har under året publicerat rapporten ”Allvarliga trafikbrott – med fokus på tvåhjuliga fordon 7.0”. Den innehåller statistik utifrån körkortsinnehav bland dödade och svårt skadade på tvåhjulig motorcykel under perioden 2011-2019. Rapporten har väckt stor uppmärksamhet bland MC-förare, media och andra aktörer som arbetar med trafiksäkerhet. Den har översatts till engelska. SMC har föreläst om rapporten på två internationella konferenser under året (IfZ-konferensen och CIECA).

SMC har uppmanat medlemmar att anmäla brister i vägmiljö till väghållare för attf örebygga olyckor. 

SMC har fortsatt att uppmana medlemmar att anmäla olyckor till VTIs nationella databas för att fånga upp olyckor vid pågående och avslutade vägarbeten. 

SMC har under året uppdaterat och skickat ut skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister och mopedister" till 290 kommuner, 21 regioner, Trafikverkets regioner samt tjänstemän och politiker lokalt, regionalt och nationellt.

SMC har påtalat hur Trafikverkets regelverk SBV kan förbättras för ökad MC-säkerhet. SMC har under året besvarat 55 remisser och yttranden där de allra flesta handlar om trafiksäkerhet. 

SMC har under året publicerat 45 återkallelser av motorcyklar och MC-relaterade produkter utifrån Produktsäkerhetslagen. 

SMC har, efter samråd med Trafikverket, informerat om hur man förbereder sig inför körprov för att öka godkännandegraden och därmed också minska köer till proven.

SMC deltar i ett samarbete kring MC-körkort som leds av Trafikverket.

SMC har informerat om de vanligaste orsakerna till att MC-olyckor sker och hur de kan undvikas. 

SMC har skickat ut Medical Card – ett kort som läggs i hjälmen och snabbar på adekvat vård i händelse av olycka. 

SMC har genomfört en enkätundersökning om service och reparation av motorcyklar. 

SMC har i olika sammanhang framfört vikten av att inkludera motorcyklar och mopeder i standard för autonoma fordon. 

SMC har uppvaktat kommuner och Trafikverket regionalt för att få köra MC i bussfiler samt skickat ansökan till Länstyrelsen i Västra Götaland. 

SMC deltar i standardiseringsarbete rörande personlig skyddsutrustning för MC och under året har en ny standard godkänts som SMC informerat medlemmar, motorcyklister och andra i MC-branschen om. 

SMC har kontakt med Transportstyrelsen, tekniska experter samt tillverkare av kommunikationsutrustning angående den nya hjälmstandarden. 

SMC har gjort mängder av uttag ur STRADA som underlag för vårt trafiksäkerhetsarbete, både före och efter att vi stängdes ute från direktaccess.  

SMC har tillsammans med olika aktörer arbetat fram program mm för att genomföra en OECD ITF workshop om MC-säkerhet. 

SMC har skickat Full Kontroll till samtliga trafikskolor och sprider skriften och filmerna till alla som arbetar med utbildning och fortbildning av motorcyklister. SMC har utöver detta träffat motorcyklister i alla sammanhang. Självklart har SMC alltid förespråkat våra goda och sunda värderingar. 

Genom vårt engagemang i FIM har vi varit med i framtagandet av standard i Connected Motorcycle Consortium  som möjliggör att motorcyklar kan kommunicera med andra fordon. 

SMC har under året publicerat en artikelserie om att köpa, äga och köra elmotorcyklar. 

SMC har under året påtalat att motorcyklar och mopeder måste inkluderas i alla resonemang som rör laddinfrastruktur. 

SMC har under året i samråd med Trafikverket framfört motorcyklisternas syn på val av elvägar. 

SMC har haft kontakt med regeringens utredare angående utfasning av fossildrivna fordon, diesel och bensin samt påtalat behovet av att inkludera MC och moped i sammanhanget. 

SMC har under året uppmärksammat hal beläggning på vägar, genomfört egna friktionsmätningar samt delgett resultatet för Trafikverket och motorcyklister för att minska olycksrisken.

SMC har gjort det möjligt för VTI att genomföra studie av effekter av fortbildning och att använda medlems- och deltagarregister i kommande forskning. 

SMC:s slutredovisning som pdf-fil. 


 Klicka här för att göra den större. Fortsatt positiv olycksutveckling samtidigt som MC-försäjningen ökar.

 


MC_Folket är en viktig kommunikationskanal i SMC:s trafiksäkerhetsarbete

 


Många remissvar har lämnats under året om hastighetssänknigar där SMC pekat på andra åtgärder baserat på olyckor på de aktuella vägarna i STRADA.

 


Ansökan har lämnats om att få köra MC i vissa bussfiler i Göteborg. Ansökan avslogs

 


Lösgrus efter snabellagning har uppmärksammats under året. Foto och illustration: Gunnar Fahlström

 


Kurser har genomförts utifrån myndigheternas krav och rekommendationer. Foto: Tina Meltrock Malm.

 


Körkortsfrågor är ständigt aktuella i SMC. Här är samarbetet mellan SMC, Trafikverket, Transportstyrelsen och trafikskolornas organisationer STR och TR mycket viktigt för körkortstagarna. En gemensam syn på förarprov och utbildning är A och O.