Riksdagsmotioner om MC - mc i bussfil

2021-10-08

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående motioner under allmänna motionstiden. En del av dessa rör MC. SMC kommer under den närmaste veckan att publicera en motion per dag från de olika ledamöterna och partierna. Moderaterna har lämnat in motionen "En modern politik för cykel och ökad trafiksäkerhet" där man bland annat yrkar på att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att öka möjligheten för mc att köra i kollektivtrafikfält och tillkännager detta för regeringen.

Den större delen av motionen handlar om cykel. Men, de sista yrkandena handlar om att öka säkerheten för motorcyklister. Så här skriver man i motionen:

"Intensifiera arbetet att förebygga olyckor på MC
Under åren 2015 - 2019 dog i genomsnitt 23 personer per år i MC- olyckor i Sverige. Trenden de senaste åren är dessvärre inte vikande. Under 2020 omkom 190 personer i bilolyckor. Sannolikheten att dö i en MC- olycka är räknat på antalet fordon ungefär dubbelt så stor som i bil. Arbetet med att förebygga olyckor med MC bör intensifieras genom att en utredning tillsätts som bland annat ser över vägräckenas utformning och grus vid asfaltering och tillkännager detta för regeringen.

Utred ökade möjligheter för MC- åkande i busskörfält
Det finns goda skäl att arbeta aktiv med MC- säkerhet. En sådan väg kan vara att tillåta dessa att köra i vissa filer avsedda för kollektivtrafik. Detta sker redan idag i Norge- som har den omvända principen mot Sverige – att det är tillåtet att köra om den inte tydligt framgår att det är förbjudet. I Sverige kan undantag från förbudet beviljas. Regeringen bör, som en del av säkerhetsarbetet, utreda förutsättningen för utökade möjlighet för MC att köra i busskörfält i Sverige.

Här kan du läsa hela motionen.