Riksdagsmotioner om MC- säkrare trafik

2021-10-10

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 4 150 fristående motioner under allmänna motionstiden. En del av dessa rör MC. SMC publicerar under veckan en motion per dag från de olika ledamöterna och partierna. Kristdemokraterna har lämnat in "Trafiksäkerhetspolitisk motion" som bland annat handlar om att minska alkohol och droger i trafiken och att byta ut vajerräcken.

Kristdemokraternas motion om trafiksäkerhet innehåller en rad yrkanden om alkohol och droger. Ett yrkande handlar om att byta ut vajerräcken. Så här skriver man om det: 

"Öka säkerheten för motorcyklister
Olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga skador är tyvärr ofta förekommande bland motorcyklister. En av orsakerna är vägräcken med vajer som förorsakar större skador för motorcyklisterna då det blir olyckor. Motorcyklister fastnar i dessa räcken, vilket förvärrar olyckan med större och alvarligare personskador som följd. Mellan 2005 och 2017 omkom i genomsnitt 40 motorcyklister årligen i trafiken[1]. Under år 2019 omkom enligt NTF 29 personer på motorcykel, att jämföra med 47 personer år 2018 och 39 personer år 2017. Det var 196 motorcyklister som skadades allvarligt och 23 som skadades mycket allvarligt under 2019. Ungefär var tionde motorcyklist som dödas i trafiken omkommer till följd av kollision med vajerräcke[2]. På allt för många vägar är fortfarande så kallade vajerräcken standard, trots att Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Svenska väg- och broräckesföreningen (SVBR) och Sveriges Motorcyklister (SMC) i en rapport finansierad av Trafikverket gett den typen av räcken underbetyg vad gäller säkerheten för motorcyklister och istället förordar släta räcken med underglidningsskydd. Ska vi uppnå nollvisionen krävs en översyn av räcken på svenska vägar. Kristdemokraterna föreslår att Trafikverket ska ta fram en åtgärdsplan för att byta ut dessa vajerräcken mot traditionella moderna vägräcken för att minska antalet dödade och allvarligt skadade motorcyklister. "

Länk till hela motionen.