Åtgärder mot fusk vid förarprov och trafikskolor

2021-01-04

SMC inleder året med ett remissvar till Infrastrukturdepartementet som innehåller en rad förslag från Transportstyrelsen för att stoppa fusk vid förarprov och utbildning i illegala trafikskolor. Ett snabbt införande av alla åtgärder kommer att göra skillnad men förutsätter också att denna typ av brott prioriteras av polis och åklagare. SMC anser att samtliga åtgärder utom en är genomtänkta och relevanta. Den åtgärd som bör ändras är avslutande av handledarskap. SMC anser att ett handledarskap ska upphöra då en körkortstagare godkänns vid körprov, istället för fem år efter godkännandet.

Under hösten 2020 lämnade Transportstyrelsen en utredning med en mängd olika åtgärder för att stoppa fusket vid förarprov och utbildning i illegala trafikskolor. Även om problemet främst gäller B-utbildning kommer förslagen att omfatta alla som ska ta MC-körkort.

Antal elever vid privat övningskörning
Transportstyrelsens utredning innehåller en rad olika förslag som sammantaget ska minimera fusket. SMC håller med om samtliga utom en - den som rör handledare vid privat övningskörning. Man vill minska antalet godkännande från 15 till fem och att handledarskapet är giltigt i fem år sedan eleven godkändes vid körprov. 

SMC föreslår istället att godkännande av handledare avslutas i samband med att eleven godkänns i körprov.  SMC föreslår också att en inventering görs av alla handledarskap som återstår sedan tiden före 1 februari 2012. Samtliga handledarskap där eleverna fått sitt körkort bör avslutas omgående. Att kunna komplettera utbildning i trafikskola med privat övningskörning är viktigt för att dels öka säkerheten bland blivande motorcyklister, dels öka chansen att bli godkänd vid körprov. 

Andra förslag
Här kommer en sammanfattning av övriga åtgärder som föreslås.

  • Intygande vid alla typer av kunskapsprov som utförs vid Trafikverket
  • Den som fuskar, erbjuder otillbörlig förmån, hotar, bråkar eller stör får stängas av från prov i upp till två år och dömas till fängelse och böter.
  • Bättre information om sanktionsmöjligheterInformation om konsekvenser av att fuska, hota, muta eller störa är en mycket viktig del av förslaget. SMC informerar via hemsida, medlemstidning och sociala media. 
  • Kameror ska användas i bilar för B-prov och endast provfordon för behörighet B från Trafikverket och godkända trafikskolor får användas. SMC har inget emot att kameror används vid körprov och skulle gärna se detta vid körprov A för att få en mer objektiv bedömning av körprovet och i efterhand kunna bedöma om beslut att underkänna körningen var felaktig. För MC-elever som inte går i trafikskola finns inget alternativ till egen MC vid körprov eftersom Trafikverket hyr inte ut motorcyklar. 
  • Det är upprörande att trafikskolor felaktigt rapporterar att elever godkänts vid utbildning. Därför är förslag om intygande/ansvarsbestämmelse/information om företagsbot samt tidsbegränsning av rapportering är bra. SMC hoppas att höga företagsbot kommer att bli verklighet för att minska den illegala trafikskoleverksamheten.
  • SMC instämmer i Transportstyrelsens förslag om att även eleverna måste ha en ID-handling samt att brott ska leda till böter. 
  • SMC håller med om att dagens lagstiftning är inkonsekvent och att påföljderna för illegala trafikskolor och andra utbildare inte är tillräckligt kännbar. SMC anser att en skärpning som kan ge upp till två års fängelse är rimlig. 
  • SMC håller med  om att det är rimligt att polisen ska kunna göra den typen av kontroller för att stoppa illegal trafikskoleverksamhet. Tekniska lösningar för direktåtkomst till sådana uppgifter bör påskyndas. Samtidigt finns ett behov av fler poliser ute i trafiken för att minska alla slags allvarliga trafikbrott.
  • Utredningen innehåller ett antal förslag för att ge möjlighet till kontroll vid kunskapsprov, till exempel att Trafikverket får laglig rätt att kräva att provdeltagare passerar kontroll med metalldetektorbåge, kroppsvisitation, möjlighet att använda radiovågsdetektor under prov för att hitta provtagare som har med sig dolda otillåtna hjälpmedel för att klara kunskapsprovet och för att förhindra att de som samlar information om prov med hjälp av dold kamera eller liknande för att sälja svar.  Det låter helt otroligt för SMC att detta ska behövas men självklart bör man stoppa fusket så långt det är möjligt. Om detta är en lösning för att stoppa fusket är åtgärderna rimliga.
  • Trafikverket har föreslagit att biometriska data ska tas vid första provtillfället och sedan följa personen genom hela körkortsprocessen för att verifiera att rätt person infinner sig till prov och eventuella omprov. Detta ska utredas vidare. SMC ställer sig bakom denna typ av åtgärd för att stävja fusket. 

Här kan du läsa SMC:s svar.

Här kan du läsa Transportstyrelsens förslag.

Här kan du se alla svar från remissinstanserna


Det är viktigt att kunna komplettera sin utbildning i trafikskola med privat övningskörning.