SMC svarar på Trafikverkets inriktningsunderlag

2020-12-28

Idag har infrastrukturdepartementet fått SMC:s synpunkter på Trafikverkets inriktningsunderlag för transportplanering 12-16 år framåt. SMC håller med Trafikverket om att det saknas medel och resurserna måste läggas på att ta hand om de befintliga vägarna, även det lågtrafikerade vägnätet. SMC säger bestämt nej till ökade kostnader för fordonsägarna för att nå klimatmålen, förslagen om ägaransvar, trafikkontrollanter istället för poliser och sänkta hastigheter istället för vägunderhåll.

Sammanfattningsvis håller SMC med Trafikverket om att

 •  Det saknas betydande medel till att möta underhållsbehovet på väg och det är viktigt att beslutsfattarna tar signalerna från Trafikverket på allvar och tillskjuter nödvändiga medel
 • Underhållet har varit eftersatt en lång tid och det är väl känt att Trafikverket på grund av bristande resurser fått skjuta underhållsskulden framför sig. Samtidigt ökar befolkningen och trafikmängden vilket ökar behovet av underhåll ytterligare.

Men SMC säger också:  

 • Då det gäller elektrifiering av fordonsflottan måste tvåhjuliga motorfordon inkluderas i sammanhanget på alla plan. 
 • Alla åtgärder som förbättrar för tvåhuliga fordon även ökar trafiksäkerheten för andra trafikantgrupper – inkludera och öronmärk medel även för MC och moped.  
 • Inkludera alla tvåhjulingar i stadsmiljöavtalen, även MC och moped.
 • Det inte är rimligt att nå klimatmålen genom kraftigt ökade kostnader för ägare av motorfordon som samtidigt förstärker motsättningarna mellan stad och landsbygd i vårt land.
 • Det är inte acceptabelt att sänka hastigheten istället för att underhålla vägarna i hela landet. 
 • En inventering och utbyte av räcken och stolpar är viktigt för trafiksäkerheten 
 • Samarbete med polis och andra parter krävs för att minska dödade och svårt skadade som begår allvarliga trafikbrott.
 • SMC föreslår att departementet väljer 12 års planperiod utifrån den stora underhållsskulden på vägarna och att vägarna försämras i en allt snabbare takt. 
 • SMC föreslår att allt som rör nya stambanor läggs utanför plan eftersom det inte finns medel till underhåll av befintlig väg och järnväg.
 • Avslutningsvis konstaterar SMC att detta är ett dokument som i mycket hög grad präglas av den politiska majoriteten i Sverige. 

Läs hela SMC:s remissvar här. 
Här hittar du Trafikverkets inriktningsunderlag


Hela 168 sidor långt är underlaget som Trafikverket skickat till infrastrukturdepartementet.