Hög risk att dödas vid krock med w-balk

2018-02-28

I Australien har man för första gången genomfört krocktester med MC-dummy mot två sorters räcken med Motorcycle Protection System, MPS och mot ett vanligt w-balkräcket. Testerna visade att risken att dödas minskas på räcken med skydd medan räcken med oskyddade stolpar visade att dummyn inte överlevde en krasch i 60 km/h. Räcken med MPS visade också på godkända resultat med personbil. Ännu en gång visar forskare i andra länder att räcken med oskyddade stolpar är en dödsfälla för motorcyklister. SMC hoppas att svenska vägmyndigheter tittar på resultatet och väljer räcken som ökar chanserna för motorcyklister att leva i händelse av en kollision.

SMC har under många år påtalat behovet av säkrare räcken för motorcyklister.  I Sverige sätts mängder av räcken upp, både i mitten av vägen för att minska kollisioner men också vid vägens sida för att skapa säkra sidoområden. De vanligaste räckena i Sverige är w-balk och vajerräcken. Dessa räcken är den sämsta räckena att krocka med på grund av deras utformning med oskyddade stolpar och utstickande delar. Risken att dödas är jämförbar mellan dessa två räckestyper enligt i stort sett alla studier i världen. 

Så här ser ett w-balkräcke ut. Det är det vanligaste räcket i hela världen.

Det finns tre problem för oss som kör MC med de räcken som sitter längs vägarna i Sverige. 

1. Väghållarna väljer i stort sett endast räcken med oskyddade stolpar i Sverige.

2. Man installerar räckena väldigt nära vägbanan vilket gör att det inte finns någon vingelutrymme - recovery zone - om något oförutsett händer. 

3. Man väljer sidoräcken istället för förlåtande sidoområden, framför allt av kostnadskäl men också för att vägmiljön planeras och utformas för de som färdas i personbil. 

Den australiska studien bekräftar allt som framkom i den litteraturstudie som SMC, VTI och SVBRF publicerades 2015, "Definition av ett säkert räcke för motorcyklister".  Krocktesterna som beskrivs i den australiska studien visar tydligt riskerna med räcken med oskyddade stolpar. SMC hoppas givetvis att Trafikverket och Sveriges kommuner väljer räckestyper utan oskyddade stolpar på vägar över 60 km/h. 

A crash testing Evaluation of Motorcyclist protection Systems for use on Steel W-beam Safety barriers, Joanne Baker et al. 2017

Definition av ett säkert räcke för motorcyklister, Nordqvist, Wenäll och Fredriksson 2015


Trafikplats Ljungarum är en av fyra platser i Sverige som har MPS. Övriga räcken, cirka 1000 mil, saknar MPS. Nästan alla räcken i Sverige har alltså oskyddade stolpar. 

Klicka på bilderna för större format

 


Risken att dödas i kollision med ett räcke är 27 gånger högre för en som färdas på motorcykel jämfört med bil.Källa: Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor mot räcke MC och personbil i Sverige. 

 


Det är hög risk att omkomma i krock med bil. Men, risken att dödas fördubblas om en MC-förare krockar med betongräcke. Risken att dödas tredubblas vid krock med w-balk- och vajerräcke. Det är de oskyddade stolparna som är problemet. Källa: professor Clay Gabler Virginia Tech, workshop Sverige 2016. 

 


Risken att dödas minskar om räcken förses med Motorcycle Protection System, MPS. Så här ser Sveriges första MPS i Åkersberga ut på nära håll. Tyvärr sticker stolparna upp på baksidan av många w-balkräcken. Detta gör att motorcyklister fastnar i stolpen och sliter sönder både kläder och kroppsdelar. Alla utstickande delar på räcken leder till ökad skaderisk.