Riksdagsvalet 2014

Inför 2014-års val till Sveriges Riksdag, landsting och kommuner ställde SMC sju frågor till de åtta riksdagspartierna. Ledamöter i Trafikutskottet, som behandlar de viktigaste frågorna för svenska knuttar, besvarade frågorna. Här kan du läsa frågor och svar samt SMC:s kommentar om hur de lyckats med sina vallöften till SMC.

Här kan du läsa både frågor och svar. Dessutom SMC:s kommentarer om vad som hänt med det man lovade efter varje fråga. 

SMC:s 7 frågor som ställdes inför valet 2014:

1. Minska trängsel - kör MC och moped!
Håller ditt parti med SMC om att åtgärder som gratis MC-parkering, undantag från trängselskatt och möjlighet att köra MC i bussfil ska behållas och utökas för att stimulera att fler kör motorcykel och moped istället för bil? Eller vill ditt parti enbart fokusera på ökad cykling, promenerande och kollektivtrafik?

KD:  Ja, det anser jag. Detta är dock en regional fråga som bör hanteras regionalt och inte centralt. Kristdemokraterna anser att alla fordonsslag behövs, även motorcyklar och mopeder.

C:   C är ett teknikneutralt parti. Vi anser att man ska använda det fordon som är mest relevant. Det är inte fordonen som är problemet, det är utsläppen. Sverige är ett stort land där det egna fordonet är en förutsättning för att ta sig till jobbet och sociala aktiviteter. Alla resor kan inte genomföras till fots, med cykel eller kollektivtrafik. I städer med trängsel är det självklart smartare att använda MC eller moped istället för bil. Dessa fordon blir allt renare och finns nu även med eldrift.

Fp: Ja, Folkpartiets utgångspunkt är att optimera för alla fordonsslag. Om man inte körde MC och moped i Asiens stora städer skulle de kollapsa. Det är därför viktigt att inkludera MC och moped i alla sammanhang. Visst är det bra om fler promenerar, cyklar eller åker kollektivt men man kan inte arbeta ensidigt utifrån enbart dessa transportslag som det blivit tendens till att göra.

M: Ja, vi håller med SMC om att vi behöver se över och pröva om det går att underlätta ytterligare för MC-åkare, så att fler kan köra MC och moped för att minska utsläpp och trängseln och underlätta MC-parkering i städerna.

S: Ja, motorcyklar och mopeder tar mindre plats jämfört med bilar, ökar smidigheten och minskar trängseln i trafiken och är dessutom mer miljövänliga. Den enda nackdelen är den sämre säkerheten. Jag tycker att Stockholms stad är ett föredöme för MC genom bra tillgång på avgiftsfria MC-parkeringar, undantag från trängselskatt och möjligheten att kunna köra i bussfil. Städerna kan inte enbart fokusera på fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Mp: Mp har inga idéer eller planer om att försämra för MC och moped. För oss är dock detta en regional och lokal fråga.

V: Vänsterpartiet delar er uppfattning att MC och moped med skärpta avgaskrav och alternativa drivmedel kan vara lämpligt alternativ till bil. Det stämmer att vi har fokus på cykling, gång och kollektivtrafik men vi kan se fördelar med både MC och moped, både för miljö och trängsel. När det gäller gratis parkeringar i städerna så är det en fråga som kommunerna avgör.

Sd: Sd anser att alla trafikslag behövs, även motorcykel och moped. Alla initiativ som SMC nämner är bra och bör behållas. Det är viktigt att motorcyklar och mopeder blir mer miljövänliga i framtiden.


SMC:s kommentar till vad som hänt i denna fråga under mandatperioden.

Socialdemokraterna nämnde Stockholm som ett föredöme för MC genom bra tillgång på avgiftsfria MC-parkeringar, undantag från trängselskatt och möjligheten att kunna köra i bussfil. Miljöpartiet som är ledande i just Stockholm uppgav att de inte hade några planer på att försämra för MC och moped.

Med facit i hand kan vi konstatera att inget av partiernas löften uppfylldes. I Stockholm, Malmö och Lund som styrs av mp+v+s har skyhöga p-avgifter införts för MC och moped.  I Stockholm har gator smalnats av för att ge plats åt cykelbanor i bussfiler. Inga nya bussfiler har öppnat för MC i någon svensk stad. 


2. Vad kan och vill ditt parti göra för att få berörda väghållare – Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting – att öka möjligheten för motorcyklister att få köra i kollektivkörfält?

KD: Även detta är en fråga som bör beslutas regionalt. Men jag ser inga hinder för att motorcyklar får framföras i kollektivkörfält. Därför bör det vara möjligt att låta motorcyklar köra i bussfiler i städer där dessa finns. 

C: Det finns möjlighet för fler fordon än bussar i linjetrafik att använda bussfiler. Det är viktigt att det sker i samråd med lokaltrafiken i de aktuella städerna. Centerpartiet är beredda att lyfta frågan om MC i bussfil då vi träffar Trafikverket eftersom SL inte ser något problem med MC i bussfiler.

Fp: Folkpartiet har inget att invända mot att motorcyklar får köra i kollektivkörfälten. Detta är ett bra sätt att bejaka och optimera för alla fordonsslag. Det finns utrymme i Trafikförordningen som kan användas. Jag tycker det är en bra idé men beslut måste fattas lokalt utifrån lokala förutsättningar.

M:  När det gäller att få köra MC i kollektivtrafikfältet i kommunerna så är detta kommunernas ansvar och de har kunskap om de lokala trafikflödena, men det är viktigt att kommunerna aktivt arbetar med att försöka underlätta för att där det är möjligt tillåta MC i fler kollektivkörfältet.

S: Jag anser att det bör vara möjligt att tillåta motorcyklar i kollektivkörfält. Det har varit tillåtet under lång tid utan några olyckor. Det borde finnas en generell regel som tillåter användningen, utom där det är uppenbart att det inte skulle fungera. Trafikförordningen tillåter redan idag MC i kollektivkörfält men besluten ska fattas lokalt. För att öka möjligheten att tillåta detta är jag beredd att från riksdagshåll fatta någon form av inriktningsbeslut då det är en viktig säkerhetsfråga för motorcyklisterna.

Mp: Detta är en lokal och regional fråga för politiker i Stockholm och andra städer. Det viktigaste för mp är att framkomligheten för kollektivtrafiken inte försämras. 

V: Vi har inte lagt något förslag om att förbättra möjligheten för motorcyklister att trafikera kollektivtrafikkörfält.  

Sd: Sd tycker att motorcyklar ska få framföras i kollektivkörfält då det är positivt ur säkerhetssynpunkt. MC bör kunna få framföras i de kollektivkörfält där polisen och lokaltrafiken inte har några invändningar. 

SMC:s kommentar till vad som hänt i denna fråga under mandatperioden.  

SD har motionerat i riksdagen i frågan tre år i rad men motionerna har avslagits. Lokalt har SMC Väst lyckats stoppa ett avslag på ett medborgarförslag om att låta MC köra i bussfiler. Just nu utreds därför möjligheten att få köra MC i bussfiler i Göteborg med omnejd. I Stockholm har inga nya bussfiler öppnats för MC, inte heller i någon annan svensk stad. Trafikverket har utrett frågan utan att diskutera den politiska viljan. 


3. Vad vill ditt parti göra med trafikförsäkringsreformen? (Trafikförsäkringsskatten och steg 2).  

KD: Kristdemokraterna tittade inför införandet av trafikförsäkringsskatten på det väl fungerande systemet i Finland där trafikförsäkringen betalt sjukvårdskostnader för trafikskador sedan 1950-talet. Resultatet i Sverige är inte alls vad som avsågs. Om vi inte kan nå en lösning i Sverige där skadekostnaden för trafikskador kan särredovisas bör skatten avvecklas. Trafikförsäkringsskatten går idag inte alls till det som den var tänkt för.

C: Trafikförsäkringsreformen har inte genomförts som planerats och det inte finns någon koppling till det ursprungliga syftet; skatteväxling mot sjukvårdskostnader. Därför anser Centerpartiet att skatten bör avskaffas alternativt att intäkterna används till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Steg 2 diskuterats överhuvudtaget inte.

Fp: Den ursprungliga idén med koppling till trafiksäkerhet och trafikskador har aldrig genomförts, trafikförsäkringsskatten har därmed uppfyllt inte syftet. Det finns inga motiv att gå vidare med Steg 2 och frågan diskuteras överhuvudtaget inte. 

M:  Nej, Det finns inga tankar eller förslag på att gå vidare med steg 2, det förslaget ligger i papperskorgen.

S: Jag tror tyvärr att det inte kommer att hända någonting med trafikförsäkringsskatten då det krävs en totalöversyn av skattesystemet för en förändring. Jag personligen är helt emot trafikförsäkringsskatten. Det är en skatt som inte ska finnas eftersom alla fordonsägare redan betalar fordonsskatt.

Mp: Detta är inte en fråga som behandlas inom Trafikutskottet. Mig veterligt har mp inga planer på att förändra något angående trafikförsäkringsskatten. 

V: Vänsterpartiet anser fortfarande att trafikförsäkringsreformen har brister men vi har inte lagt förslag på att riva upp reformen.

Sd: Denna fråga beslutades innan sd fanns i riksdagen och jag har inget svar på detta.

SMC:s kommentar till vad som hänt i denna fråga under mandatperioden.

Det var Allianspartierna (m+l+c+kd) som införde trafikförsäkringsskatten steg 1 under stora protester från oppositionen (v+mp+s). Alliansen gick inte vidare med Steg 2 och införandet av trafikförsäkringsskatten blev inte alls som det var tänkt.  Den används inte för att betala tidigare trafikskador. Istället går skatten in i statskassan. Oppositionen har efter maktskiftet 2014 inte gjort något för att se över trafikförsäkringsskatten. 


4.Kan ditt parti tänka sig att begära att Sverige får bli testland för ett alternativt MC-körkortssystem utifrån SMC:s förslag?

KD: Ja, det kan jag tänka mig. Om Sverige kan presentera ett alternativ till hur vi uppnår mål och krav i direktivet bör det vara möjligt. Om jag var kommunikationsminister och ansvarig för ett körkortssystem som inte fungerar, då skulle jag införa ett system som  fungerar i Sverige. 

C: Centerpartiet anser att körkortsinnehav är viktigt och SMC:s idé om testland är bra om det finns ett syfte, nämligen att förenkla regelverket och göra körprovet rationellt. Körkortsutbildning och körprov måste upplevas relevant för körkortstagarna. 

Fp: Den höga andelen körkortslösa bland dem som dör på motorcykel är naturligtvis skrämmande, men samtidigt finns det en stor vinst i harmonisering av körkorten i EU som ger en gemensam grund. Däremot ska vi ha ett körkortssystem som fungerar och all utbildning ska vara ändamålsenlig. Jag tror det blir svårt, och i grunden inte önskvärt, att genomföra ett eget system i Sverige. Frågan måste ändras på EU-nivå. Där kan SMC:s idé vara en utgångspunkt för diskussioner. 

M: Det är viktigt att det görs en utvärdering av de nya körkortsreglerna som nu har införts i EU och därefter måste vi justera de regler som har blivit fel eller för komplicerade. I samband med detta behöver man ju också då se över utbildningskraven och kostnaderna. Självklart ska Sverige driva på i den frågan och kan också ta på sig uppgiften att vara ett försöksland på området.

S: Syftet med harmonisering av körkorten för en gemensam grundnivå i hela EU är bra. Men, byråkratin kring körkortsreglerna är monumental. Det finns ingen anledning att göra körkortsreglerna krångligare än EU kräver i Sverige. Avgifter och körprov för MC borde också kunna ses över. Det borde gå att förenkla körkortssystemet men det måste ske på EU-nivå. Får vi EU med oss är jag beredd att agera i frågan om MC-körkort.

Mp: Det är ett problem att så många som dör på MC saknar körkort. Det är inte rimligt att kvinnor underkänns oftare än män i körprov för MC. Mp har inte tagit ställning till SMC:s förslag.

V: Vi känner inte till förslaget på alternativt MC-körkortsystem men är beredda att lyssna på argument för förändring.

Sd: Sd anser att SMC har en utmärkt idé och skulle kunna stå bakom att Sverige blir ett testland i EU. 24 år som instegsålder för A-kort är orimlig. Avgifterna för både elever och trafikskolor är för höga. Jag har kontakt med trafikskolor som lägger ner MC-utbildningen. Det finns mycket som behöver ses över i körkortsfrågan. 

SMC:s kommentar till vad som hänt i denna fråga under mandatperioden. 

Det har skett en förändring på området sedan förra valet, körprovet för A-körkort har ändrats och ett lågfartsprov har tagits bort. Körkortslån har införts men endast för B-körkort. I övrigt är körkortsproven identiska. Moderaterna har skrivit motioner om att förenkla körkortssystemet. SMC inväntar översyn av det tredje körkortsdirektivet och vad som är möjligt att göra inom ramen för detta. Just nu pågår även en översyn av körkortssystemet för B i Sverige. 

___________________________________________________________________

5. Anser ditt parti att dagens ansvarsfördelning är bra avseende drift och underhåll av våra vägar eller bör kontrollfunktionen läggas på beställaren, t ex i form av vägpatruller?

KD: Vägpatruller låter som en bra idé. Bestämmaren borde ha någon form av kontroll av det arbete som utförs av entreprenörer. Det är också rimligt för att uppnå trafiksäkerhet i fråga om vägstandard. Jag kommer väl ihåg en tragisk MC-olycka i Veddige 2005, där ett skånskt par i 50-årsåldern dog. Olyckan berodde på ny och hal beläggning. Det är inte acceptabelt att säkerheten försämras genom att entreprenörer väljer dåliga och billiga lösningar och inte heller kontrollerat resultatet. Jag har många gånger upplevt att just rondeller är hala där jag bor, även då jag kör bil. För motorcyklar med två hjul är friktionen ännu viktigare. 

C: Det är självklart att det är entreprenörer som utför arbetet på våra vägar. Men, beställaren måste säkerställa att arbetet utförs så att arbetet uppfyller de krav som ställts. Trafikverket har därför uppdragits att förbättra kontrollen av upphandlade och utförda underhållsarbeten etc. (avseende järnväg.) 

Fp: Oberoende av vem som utför ett beställt arbete måste beställaren, Trafikverket, ha kompetens och ledningssystem för att kontrollera arbetet. Om inte detta sker vet man inte om man får vad man beställt och betalar för. Det handlar om kvalitetssäkring.

M: Trafikverket har huvudansvaret för de underhållsarbeten som genomförs och de utför regelbundna kontroller för att se att kraven uppfylls, detta arbetssättet kan säkert utvärderas och ses över om det kan förbättras ytterligare. Men det är också rimligt att de entreprenörer som utfört en renovering av en väg också har ett grundansvar för att deras jobb verkligen håller den kvalitén som man lovat i kontraktet.   

S: Nej, socialdemokraterna anser att Trafikverket måste ha kontrollen av nybyggnad och underhåll av vägarna. Klarar man det inte inom myndigheten ska någon annan oberoende part sköta kontrollen, inte entreprenören. Är arbetet dåligt eller felaktigt utfört måste entreprenören göra om arbetet. Dagens system fungerar inte bra.

Mp: Vi tycker att detta är en viktig fråga och vi vill därför ha betydligt bättre kontroll av både järnväg och väg jämfört med idag. Det är inte rimligt att entreprenörerna själva kontrollerar sitt eget arbete. Det ansvaret bör ligga på beställaren. 

V:  Vänsterpartiet är mycket kritisk till dagens ansvarsfördelning. Rådande situation innebär ökad risk för olyckor och vi riskerar att få mindre väg för pengarna. Besiktning av underhåll på väg och järnväg bör utföras i Trafikverkets egen regi och inte av entreprenörerna själva. Trafikverkets upphandlingsstrategi med totalentreprenader måste förändras.

Sd: Sd är helt emot detta och vi anser att beställaren alltid ska ha ansvar för kontrollen. Då det gäller järnväg vill vi återreglera kontrollen. Bildandet av Trafikverket kan ha fått negativa konsekvenser då ansvar för både väg och järnväg lades under samma myndighet. 

SMC:s kommentar till vad som hänt i denna fråga under mandatperioden.

Sedan valet har antalet friktionsmätningar ökat. Trafikverket ställer krav i upphandlingar av större beläggningsarbeten. Trafikverket har utöver detta ett fåtal externa kontrollanter. Underhåll av järnvägar ska delvis tas tillbaka av Trafikverket. Regionala vägpatruller har inte blivit verklighet. Även om regeringen ökat medel till vägunderhåll är det hälften av vad som begärdes av Trafikverket för att undvika försämringar. Det täcker inte den underhållsskuld som finns och kommer att försämra vägstandarden, framförallt på det mindre och lågtrafikerade vägnätet.

 


 

6. Räcken sätts upp i vägens mitt och sidor. Inga tecken finns på att säkrare räcken för motorcyklister ska utvecklas, beställas och monteras.  Sidoräcken väljs istället för förlåtande sidoområden. Är det acceptabelt att trafiksäkerhetsåtgärder sker på bekostnad av vissa trafikanter? Vad kan och vill ditt parti göra åt detta?

KD: Nej, det är inte acceptabelt. När man sätter upp räcken i mitten eller vid sidan av vägarna bör man beakta alla trafikanter. Det är en rimlig och realistisk begäran av en trafiksäkerhetsåtgärd.

C: Nej, det är inte acceptabelt att vissa trafiksäkerhetsåtgärder sker på bekostnad av andra trafikanters liv och hälsa. Självklart måste ett större antal räcken leda till högre – inte lägre - trafiksäkerhet för alla slag av trafikanter. Skaderisken för oskyddade trafikanter måste minskas, till exempel genom underglidningsskydd. Även detta är en fråga att diskutera då vi träffar Trafikverket. 

Fp: Att utformningen av infrastrukturen i sig skapar andra olyckor är inte acceptabelt. Mitträcken har dock bidragit till kraftigt sänkta olyckstal på vägarna. När dödstalen nu nått rekordlåga nivåer måste varje enskild olycka granskas. Är utformningen av räcken ett systemfel måste detta åtgärdas, det uppdraget fick Trafikverket i Nationella Planen. Så långt möjligt bör sidoräcken kunna ersättas med förlåtande sidoområden. 

M: Vägräcken har ökat trafiksäkerheten och bidragit till ett minskat antal dödade längs våra vägar. Dessvärre har räckena haft en viss motsatt effekt hos motorcyklister med en viss ökning i antalet trafikdödade. Därför driver nu Trafikverket ett arbete för att göra vägräcken vänligare och säkrare för motorcyklister. Moderaterna anser att detta är en mycket viktig fråga för att minska trafikskadorna på MC-åkare och göra motorcykelåkandet säkrare.

S: Nej, det är inte acceptabelt. Socialdemokraterna har tagit upp räckesfrågan flera gånger. Alla vet att det är farligt för en motorcyklist att köra eller glida in i ett oskyddat räcke. Det borde gå att använda underglidningsskydd i betydligt större omfattning än idag. Om utvärderingen av pågående försök redan nu visar att det är möjligt att montera med hänsyn till snöplogning borde man påbörja installationer omgående.

Mp: Nej, det tycker inte mp. Den kraftiga utbyggnaden av räcken har utgått från dem som färdas i personbil. Det har lett till att cyklister knappt kan cykla på vissa vägar eftersom vägrenen där man tidigare kunde cykla inte längre finns. Förlåtande sidoområden ersätts med sidoräcken. Alla trafikanter ska kunna färdas säkert på vägarna anser mp. 

V: Nej, det är inte acceptabelt. Vi anser att mitt- och räcken ska vara utformade så att de är säkra för alla typer av fordon. Ett sätt att lösa problemet med att motorcyklister kan skadas i händelse av att de kör in i mitt- och sidoräcken, är att framför allt i kurvor använda sig av någon form av system som tar hänsyn till även motorcyklister. Även om det i allmänhet är positivt med vajerräcken får det naturligtvis inte gå ut över motorcyklisterna. Vi menar att man i framtagandet av skyddsanordningar i högre utsträckning ska utgå ifrån olika trafikanters behov. SMC måste vara en viktig samarbetspartner i detta arbete. 

Sd: Nej, det är inte acceptabelt. Finns säkrare alternativ vid val av räcken ska dessa användas. Jag efterlyser någon som kan påvisa vad som är det bästa räcket för alla trafikanter.

SMC:s kommentar till vad som hänt i denna fråga under mandatperioden.

Sedan valet 2014 har följande hänt:
- Sedan valintervjuerna genomfördes våren 2014 har 24 motorcyklister dödats i kollision med räcken. 
- Försöksverksamheten med MPS, Motorcycle Protection System avslutades 2015. Endast ETT räcke med MPS har satts upp på avfarter från E16 i Gävleborgs län. Sedan valet 2014
- Trafikverket har slopat krav på att hänsyn ska tas till motorcyklister vid val av sidoområdesåtgärd.
- Trafikverket har infört krav på släta stolpar och räcken på vägar där det kör fler än 100 motorcyklister per dag samt på TENT-vägar. På dessa vägar sätts inte vajerräcken upp i mitten av vägar. 
- Trafikverket säger fortfarande, 2018, att det inte finns några bevis för att andra räcken än andra (d v s Trafikverket anser att vajerräcken och w-balk som används i Sverige är lika bra som räcken med MPS).  
- Riksdagens trafikutskott har avslagit samtliga motioner som rör säkrare räcken för MC. Däremot biföll man krav på tillkännagivande för regeringen 2017. Det slutade dock utan att några åtgärder vidtogs. 
- Sedan valet 2014 har regeringen utlyst Nystart nollvisionen med fokus på oskyddade trafikanter, även MC och moped. Vi har ännu inte sett några resultat av detta fokus, 


 

7. Hur ställer sig ert parti till en ansvarslag, i Sverige, som gör det möjligt att ställa myndigheter och entreprenörer till svars då olyckor sker på grund av brister i vägmiljön?

KD: Kristdemokraterna anser att man ska kunna åtala en myndighet men det krävs en utredning i frågan då det berör många områden i samhället. Olyckan i Veddige är ett exempel där motorcyklisterna dog på grund av brister i vägunderhåll, utan att någon ställdes till svars.

C: Detta är en intressant fråga som dock kräver en del eftertanke och utredningsarbete. Lagstiftning är ju generell och måste kunna tillämpas på fler områden, inte bara vägarna. Principiellt delar Centerpartiet SMC:s syn på saken och det bör vara möjligt att utdöma ansvar för olyckor som sker på grund av brister på grund av ett dåligt utfört arbete. 

Fp: Det är en svår fråga där Folkpartiet inte har en klar uppfattning. God väghållning är en viktig fråga som bör kunna lösas inom ramen för de medel som avsätts till drift och underhåll, till exempel genom utveckling av de metoder som används för att minska olyckor.  

M: Självklart ska man kunna utkräva ansvar om vägarna hotar trafikanternas säkerhet. Vi måste se över detta och se hur Norge och UK har löst detta och därefter gå vidare med ett förslag här i Sverige.

S: Vi drev frågan i samband med inslagen i Uppdrag Granskning. Ansvarslag är en fråga som bör utredas grundligt då en sådan lag skulle omfatta alla områden i samhället. Man borde kunna utkräva ansvar från både väghållare och entreprenör, beroende på om väghållaren godkänt ett arbete. Allra viktigast är att den som drabbas får skadestånd från den som orsakat olyckan.

Mp: Detta är en civilrättslig fråga som jag inte kan svara på som talesman för trafikpolitiska frågor.

V: Vi har inte diskuterat en ny lagstiftning.

Sd: Det skulle kunna införas. Det är väldigt svårt att dels få åklagare att ställa en myndighet till svars, dels att få en myndighet fälld. Men, finns det ett systemfel vore en ansvarslag en möjlig väg att få myndigheten fälld utan att en enskild person behöver pekas ut.

SMC:s kommentar till vad som hänt under den gångna mandatperioden. 

Ett lagförslag har presenterats för regeringen som innebär en utökning av möjligheten att ge företagsbot på upp till 100 miljoner kronor. Det gäller även myndigheter. I Riksdagen avgörs många frågor som har stor betydelse för dig som motorcyklist och MC-ägare. 


Leif Pettersson (s) Boden, är en av två värdar i Riksdagens MC-sällskap


Sten Bergheden (m) Skaraborg, är också värd i Riksdagens MC-sällskap. Lars Tysklind (fp), Strömstad, körde MC som ung. 


Anders Åkesson (c), Kalmar län, kör gärna MC när tillfälle ges
 

Lars Gustafsson (kd) Laholm, kör helst veteranbil. Stina Bergström (mp) Högboda, VärmlandSiv Holma (v) kommer från KirunaTony Wiklander (sd) Åstorp, Skåne körde MC som ung på 50-talet.