Motorcyklisternas protester ger resultat

Sveriges MotorCyklisters medlemmar har tagit strid mot myndighetens hemliga lista med åtgärder som kränker integritet, särbehandlar och inskränker på motorcyklisters frihet. Striden har gett resultat!

Trafikverket har nu lovat att lägga listan som helhet åt sidan och att intensifiera samarbetet med SMC för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister. I dagsläget har närmare 30.000 motorcyklister skrivit under en protestlista för att stoppa dåliga förslag och för att få bättre gehör för motorcyklisternas egna åsikter.

Skriv under uppropet du också!

Trafikverkets måldirektör Maria Krafft bjöd nyligen in SMC till ett möte för att diskutera hur vi gemensamt kan samarbeta att minska antalet MC-olyckor i trafiken.

Trafikverket har självklart tagit del av motorcyklisternas upprörda kommentarer om 30-punktslistan och vill med detta möte skapa en bättre dialog mellan myndigheten och SMC. Det råder total enighet om att båda parter vill nå samma mål, ökad trafiksäkerhet för att rädda liv, men synen på hur man mest effektivt uppnår detta mål skiljer sig.

Trafikverkets Maria Krafft sa att 30-punktslistan som helhet ska läggas åt sidan och istället ska enskilda åtgärdsförslag diskuteras.

SMC framförde en rad förslag för att bättre implementera MC åkare i Nollvisionen. Åtgärder som gör vägmiljön säkrare för motorcyklister liksom andra viktiga områden som är angelägna för att öka säkerheten. Men SMC behöver också delta i diskussioner om hur man kan uppnå större hastighetsefterlevnad utöver andra viktiga åtgärder.

Efter ett givande möte enades båda parter om att samarbetet ska intensifieras på bred front och diskussionerna ska fortlöpa för att hitta vägar att nå det gemensamma målet. SMC ser mycket positivt på att detta möte hållits och att det ska leda till en fortsatt konstruktiv dialog.

Ministern säger nej till ägaransvar

Även Infrastrukturminister Anna Johansson (s) har fått flera frågor om 30-punktslistan. Ministern säger tydligt att regeringen inte kommer att ta upp frågan om ägaransvar igen men klargör också att det är avgörande att alla trafikanter följer gällande hastighetsbestämmelser. Det är därför viktigt att analysera och utveckla de metoder och den teknik som används för trafikövervakning.

SMC tackar för det raka beskedet på frågan. Givetvis ska alla trafikanter följa bestämmelser i trafiken där hastighetsgränser är en av många faktorer.

I slutet av september försäkrade Anna Johansson (s) att Trafikverkets 30-punktslista var ett förutsättningslöst diskussionsunderlag och inte förslag till faktiska åtgärder. Men sedan Trafikverket beviljat medel till ett innovationsprojekt som ska utreda om det går att fånga motorcyklister i ATK ställdes en ny fråga till ministern av Sten Bergheden (m). Han undrade om regeringen vill ändra gällande lagstiftning och införa ägaransvar för motorcyklister och om bilister i framtiden också ska omfattas av detta. Läs mer här.

 

Bakgrund:

Enhälliga protester framfördes under Sveriges MotorCyklister, SMC:s, årsmöte som hölls den 5 september. Medlemmarna kräver att riksorganisationen agerar mot den hemliga listan som läckt ut. Listan innehåller 30 punkter med åtgärder som Trafikverket föreslår för att öka motorcyklisters trafiksäkerhet. Bland de 30 punkterna finns ett antal kränkande och särbehandlande inskränkningar för en unik trafikantgrupp – motorcyklisterna.

Trafikverket har som myndighet inte förankrat sina förslag politiskt. Förslagen, som har utarbetats av tjänstemän, strider mot svenska lagstiftningen. Enligt svensk rättstradition är det den som har begått brottet är den som ska straffas.

Strax efter årsmötet skickades därför ett öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. I brevet skriver SMC att man önskar dialog med myndigheten för att kunna uppnå ökad trafiksäkerhet. Organisationen SMC företräder 71.000 medlemmar och arbetar både nationellt och internationellt med trafiksäkerhet. Den samlade kunskap och forskning som finns internationellt visar att de förslag som Trafikverket arbetat fram inte skulle leda till ökad säkerhet.

Bland de åtgärder som Trafikverket skriver i sin hemliga lista finns exempelvis:
Hastighetsregulator för att spärra maxhastigheten till 130 km/h på motorcykel.

Kraftig ordningsbothöjning för motorcyklister, körkortsindragning vid hastighetsöveträdelser över t.ex 20km/h.

Införa ägaransvar för hastighetsöverträdelser på MC. Det skulle kunna betyda att om två i en familj kör samma MC kan den som står som ägare få körkortet indraget om den andra familjemedlemmen kör för fort med den.

Uppgifter om en individs försäkringskostnader ska överlämnas till körkortsmyndighet för lämplighetsbedömning.

Dessa förslag och andra är helt orimliga.

- Att särskilja en trafikantgrupp och göra sådana inskränkningar är negativ särbehandling.

- Att kräva ägaransvar för motorcyklister strider mot landets grundlagar.

- Att myndighet kräver att ta del av enskilda individers försäkringskostnader är integritetskränkande.

Med det öppna brevet till Trafikverkets generaldirektör var förhoppningen just att få till stånd en öppen och konstruktiv dialog där myndigheten istället tar del av SMC:s kunskaper, forskning och erfarenheter från nationell och internationell nivå. Detta skulle i betydligt högre grad leda till ökad trafiksäkerhet.

Hur ser SMC på saken i korthet?

Fler MC i trafiken är positivt
Med den starka urbanisering som just nu sker i Sverige borde Trafikverket istället för att bekämpa motorcyklar välkomna och öka intresset för tvåhjuliga fordon. Motorcyklar är framtiden i moderna storstäder. De är miljövänligare och kräver mindre utrymme vilket skulle lösa mycket av storstädernas trängselproblematik.
 
”30 punktlistan” är orimlig
- den har dykt upp vid tre tillfällen
- bygger inte på befintlig forskning
- är inte politiskt förankrad och kräver ändringar i grundlagen.
- särbehandla inte motorcyklister negativt - vi vill ha trafiksäkerhet på lika villkor som alla fordon.

Enbart hastighetsfokus löser inte problemen med dödsolyckor.
- Eftersom stulna fordon, onyktra och körkortslösa förare märks i en tredjedel av dödsolyckorna.
- Satsa på uppmärksamhetskampamjer, forskning, utbildning mm. Varannan MC-förare dör i kollision med andra fordon. Det beror på många orsaker, inte bara hastighet.
- lösgrus efter vägarbete och dåliga stödremsor,  vajerräcken och andra dåliga element i trafikmiljön är stora problem
- Fler trafikpoliser efter vägarna, för bättre regelefterlevnad generellt (körkortskoll, nykterhet, blinkersanvändning, väjningsplikt)
 
Fråga SMC om hjälp, kunskap och fakta
- Varje år lägger SMC:s 800 instruktörer och resurspersoner ner 50 000 utbildningstimmar på cirka 250 fortbildningskurser med plats för 15 000 motorcyklister.
- Varje år trycks dessutom SMC:s medlemstidning i 550 000 exemplar och läses av drygt 1,5 miljoner människor. Varje tidning har alltid artiklar som rör trafiksäkerhet.
- SMC har skickat ut 380 000 exemplar av Full Kontroll till medlemmar, trafikskolor och andra intressenter.
- SMC har delat ut 250 000  Medical Card

Efter ett givande möte har SMC och Trafikverket enats om att lägga 30-punktslistan som helhet åt sidan, att samarbetet ska intensifieras på bred front.
Från vänster på bild:
Jesper Christensen, generalsekreterare SMC, Anna Lindell, Enhetschef Trafiksäkerhet Trafikverket, Maria Krafft, måldirektör Trafikverket, Stefan Dangardt, ordförande SMC.

 

 

Se MC-Folkets reportage från årsmötet om SMC:s reaktion på 30-punktslistan

 

 

Läs hela 30-punktslistan

(klicka på bilden , eller klicka här, för att se listan i större format)

 

Läs SMC:s öppna brev

till Trafikverkets generaldirekör Lena Erixon