Extremt beteende-handlar främst om olovlig körning

30 procent av dem som dödades på motorcykel 2011-2016 saknade körkort. Många av dessa körde lånad eller stulen MC och en majoritet var påverkade av alkohol och/eller droger i samband med dödsolyckan. Om alla som kör motorcykel har körkort och är nyktra och/eller drogfria under MC-körning skulle olyckor med allvarligt skadade och dödade minskas med minst en tredjedel. SMC anser därför att alla aktörer bör satsa gemensamt på att minska olovlig MC-körning och öka körkortstagandet på MC.

Detta är innehållet i SMC:s dokument Extremt beteende - främst en fråga om olovlig körning version 4,0 Informationen har sammanställts under året och den senaste versionen publicerades 8 augusti 2017. Rapporten har tidigare publicerats i augusti 2015 och redovisades vid Tylösandsseminariet 30 augusti 2016. 

Trafikverket har prioriterat tre åtgärder för sänkta olyckstal de kommande tio åren. Det är sänkta hastighetsgränser, mittseparering och ATK-kameror. Detta anser SMC vara helt fel väg att gå för att uppnå resultat för denna grupp.  Det behövs krafttag för att stoppa de körkortslösa som står för en ökande andel av de omkomna.

Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är en självklarhet för motorcyklister. Det visar studier som genomförts av SMC, VTI och NTF. 

Det finns dock några faktorer som återkommer gång på gång i dödsolyckor bland motorcyklister. SMC har valt att kalla faktorerna ”extremt beteende” och definierat fyra faktorer som ingår i begreppet. Dessa är olovlig körning, körning i påverkat tillstånd, aggressiv körning och mycket hög hastighet i kombination med vårdslöshet i trafik. Andelen dödade där någon/några av dessa faktorer ingår ökar, samtidigt som totala antalet MC-olyckor sjunker. Det blir allt tydligare att problematiken i extremt beteende främst handlar om gruppen som saknar körkort. Gruppen är därför svår att nå och påverka med traditionella trafiksäkerhetsåtgärder.


Dödade på tvåhjulig MC 2011-2016, med/utan körkort
I Gemensam strategi för ökad säkerhet på MC version 2.0 framkom att andelen dödade på tvåhjulig MC utan körkort var 25 procent. SMC har gått igenom alla dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel 2011-2016 och jämfört gruppen som saknat körkort med dem som hade körkort.  Av 214 omkomna saknade 64 körkort vilket motsvarar 30 procent. Medelåldern är lägre bland dem som saknar körkort, 28 respektive 44 år, men visar att det inte handlar om ungdomar. Andelen som saknar körkort har ökat jämfört med perioden 2005-2010 då de utgjorde 25 procent.

Figur 1. Körkortsinnehav bland dödsolyckor på MC 2011-2016 med/utan MC.

Ställer man gruppen körkortslösa mot dem som hade körkort visar bilden tydligt att gruppen gjorde sig skyldig till en rad trafikbrott vid körningen som ledde till dödsolyckan. Till att börja med är majoriteten påverkade av alkohol och/eller droger. 73 procent var påverkade i gruppen körkortslösa jämfört med 15  procent i gruppen med körkort. Att köra utan körkort och dessutom vara påverkad ökar givetvis risken för att olyckor sker. Andelen påverkade av alkohol och/eller droger bland de körkortslösa har ökat jämfört med perioden 2005-2010 då den var 60 procent. 

Figur 2. Andelen påverkade av alkohol och/eller droger bland de omkomna 2011-2016 utifrån körkortsinnehav. 

Knappt hälften, 47 procent, av de som saknade körkort ägde motorcykeln de körde ihjäl sig på. Det kan jämföras med 86 procent bland dem som hade körkort. Att köra utan körkort på en motorcykel man inte är van att köra, ökar också risken att dödas eller skadas allvarligt. 

Figur 3. Ägarförhållanden bland de omkomna utifrån körkortsinnehav.

Fyra av fem av dem som saknade körkort körde en motorcykel som var avställd och/eller oregistrerad och/eller oförsäkrad, med andra ord en motorcykel som är olaglig att använda i trafik. Åtta av 64 personer som saknade körkort körde en stulen MC. Problemet med att köra olagliga motorcyklar finns i stort sett inte i körkortsgruppen. 

Figur 4. Andel oregistrerade, avställda och oförsäkrade fordon utifrån körkortsinnehav 2011-2016. 

Tabellen nedan visar en sammanställning av de omkomna 2011-2016 utifrån körkortsinnehav. 

 

Tabell 2. Dödade 2011-2016, med och utan MC-körkort. Källa: Trafikverkets djupstudier 2011-2016. Klicka på bilden för att göra den större. 

Svårt skadade på tvåhjulig MC 2013-2016

SMC har även gjort en specialgranskning av de som skadades svårt på tvåhjulig MC under 2013-2016. Av 977 svårt skadade på MC var 907 förare. Hela 21,83 procent saknade giltigt körkort. Utöver dessa saknas uppgift om körkort för närmare tio procent. Drygt två tredjedelar, 669 procent, hade giltigt A-körkort. 

Figur 5. Körkortsinnehav bland svårt skadade på tvåhjulig MC 2013-2016

 SMC har även undersökt ägarförhållanden bland de svårt skadade. Precis som bland dem som dödas på motorcykel är det fler körkortslösa som kört en motorcykel man inte äger och en motorcykel som har körförbud. En tredjedel, 36 procent av de som saknade körkort ägde inte motorcykeln de körde vid olyckstillfället. Bland de som hade körkort var motsvarande siffra 8,63 procent.

Figur 6. Ägarförhållanden bland de svårt skadade utifrån körkortsinnehav 2013-2016.

 

Andelen som körde en MC som inte var tillåten att framföra på väg var betydligt högre bland de körkortslösa som skadades svårt, i likhet med dödsolyckorna. Av de körkortslösa körde 21,21 procent en motorcykel med körförbud jämfört med 5,6 % bland dem som hade körkort.

Figur 7. Körde fordon med körförbud, utifrån körkortsinnehav svårt skadade 2013-2014. 

Varje dag scannar SMC av MC-relaterade artiklar i media. Alla artiklar som rör extremt beteende publiceras på hemsidan. Hundratals artiklar om trafikolyckor under perioden 2012-2015 beskriver någon form av extremt beteende. Vanligast är olovlig körning i påverkat tillstånd hos MC-förarna, som i stort sett enbart är manliga MC-förare.

Stämmer denna bild av svenska motorcyklister?

Olycksstatistik visar tydligt en annan bild av MC-förare än den som ges i SMC:s och NTF:s studie från 2010 om motorcyklisters attityder till trafiksäkerhet.  I den studien uppger alla att de har MC-körkort. Inställningen till att köra berusad och/eller påverkad av droger är klart avståndstagande. Motorcyklisterna i studien uppgav en mycket bättre attityd i fråga om alkohol/droger jämfört med bilister. Att man betalar skatt, försäkring och kör ett registrerat fordon är en självklarhet likväl som att man inte kör en skenförsäkrad motorcykel. Att man kontrollbesiktar hojen och sköter om den visar Bilprovningens statistik år efter år. Det finns bara en faktor där MC-åkare är "sämre" än bilförare - motorcyklister är sämre än bilister på att följa gällande hastighetsgräns.

Finns det någon skillnad mellan motorcykel och bil?

SMC har gjort en jämförelse mellan andelen körkortslösa förare på tvåhjulig motorcykel och förare av personbil. Det vi studerat är andelen påverkade av alkohol och/eller droger under åren 2010-2014.

Andelen körkortslösa och påverkade är högre bland MC-förarna. Andelen påverkade av droger och alkohol bland de körkortslösa MC-förarna är också betydligt högre jämfört med bilförarna. Sammanfattningsvis konstaterar SMC att förekomsten av alkohol och droger är vanligare bland körkortslösa på MC jämfört med bland bilförarna.

Fordon Körkort Inget körkort Totalt Andel körkortslösa
MC 120 52 172 30
Bil 416 33 449 7
Totalt 536 85 621 14

Tabell 3.  Antal och andel körkortslösa förare bland omkomna på MC jämfört med bil, 2010-2014

Tabellen ovan visar att andelen dödade som saknar körkort är betydligt högre bland dem som kör motorcykel jämfört med bil. Hela 30 procent av de omkomna MC-förarna saknade körkort jämfört med sju procent bland bilförarna.

Fordon   Alkohol  Nykter Totalt  Andel alkoholpåverkade 
 MC  38  123  161  24
 Bil  85  334  419  20
 Totalt  123  457  580  21

Tabell 5. Körkortsinnehav bland omkomna MC- och personbilsförare som var påverkade av alkohol, 2010-2014

Andelen dödade som är alkoholpåverkade är något högre bland dem som kört motorcykel jämfört med bil, 24 respektive 20 procent.  

Fordon Körkort Saknar körkort Totalt Andel utan körkort
MC  15  22  38  58
Bil  62  21  85  25
Totalt  77  43  123  35

Tabell 5. Körkortsinnehav bland omkomna MC- och personbilsförare som var påverkade av alkohol, 2010-2014

 

Över hälften, 58 procent, av de som omkom på motorcykel 2010-2014 och var alkoholpåverkade saknade körkort.  Motsvarande siffra för personbil var 25 procent.

 

Fordon Droger Drogfria Totalt % andel drogpåerkade
MC 29 137 166 17
Bil 31 394 425 7
Total.t 60 531 591 10

Tabell 6. Antal och andelen drogpåverkade bland omkomna MC- och bilförare, 2010-2014

Andelen drogpåverkade är högre bland motorcyklisterna jämfört med personbilsförarna som omkom 2010-2014, 17 respektive sju procent. 

Fordon Körkort Saknar körkort Totalt Andel körkortslösa
MC 8 19 27 70
Bil 15 15 30 50
Totalt 22 34 57 60

Tabell 7. Körkortsinnehav bland omkomna personbils- och MC-förare som var påverkade av droger, 2010-2014.

Andelen som saknar körkort är hög bland både MC- och personbilsförare som var drogpåverkade i samband med dödsolyckan. Andelen är dock betydligt högre bland MC-förarna jämfört med bilisterna, 70 respektive 50 procent.

Vad kan polisen göra?

Det är framför allt polisen som har möjlighet att ingripa mot förare som saknar körkort.  En norsk temaanalys av omkomna på motorcykel 2005-2009 visar att 80 % i denna grupp finns i belastningsregistret för ekonomisk brottslighet, narkotika, våld, skadegörelse, trafikbrott och annat. Några åtgärder som föreslogs av arbetsgruppen var att polisen skulle få mandat att vidta åtgärder mot gruppen. Det handlar om kontroll och sanktioner riktade specifikt mot gruppen samt kontroll och övervakning av ungdomar i riskzonen.

Polisen behöver verktyg för att kunna ingripa mot rattfyllerister i alla slags fordon, därför måste straffet för rattfylleri och olovlig körning skärpas. Det är stötande att polisen i praktiken inte har några medel för att hindra fortsatt brottslighet. Riksåklagaren ville för två år sedan skärpa straffet så att åklagare kan begära återkommande rattfyllerister häktade. Tyvärr har lagstiftningen ännu inte skärpts. Åklagare får anhålla och begära häktning endast om brotten kan ge ett års fängelse. Det gäller inte rattfylleri, därför är häktning av rattfyllerister inte möjlig.  SMC ställer sig självklart bakom riksåklagarens krav på skärpt straff. 

På samma sätt som i Norge bör Sverige kunna jämföra dödsolyckorna med polisens belastningsregister.  Av artiklarna som SMC samlat på hemsidan åtalas och döms sällan personerna för endast ett brott. På samma sätt som i Norge måste den svenska polisen få mandat att prioritera gruppen körkortslösa som helt uppenbart ställt sig på sidan av lagen, inte bara i fråga om olovlig körning.  SMC samarbetar gärna med polisen i frågan om körkortslösa förare.

Körkortskontroller i stor skala bör prioriteras eftersom den stora andelen utan körkort finns inte bara bland dem som dödas utan även bland de svårt skadade.  Statistiken ovan visar att det finns många körkortslösa även bland de dödas i personbil. De utgör också en stor risk för andra som vistas i trafiken. 

Samverkansprojekt
Ett polisdistrikt i Stockholm har kontaktat SMC eftersom man har stora problem med buskörning på MC och moped. Körningen har lett till allvarliga skador och dödsfall, både i problemgruppen och bland andra oskyddade trafikanter. Polisen har bett SMC om hjälp. SMC har föreslagit en gemensam plattform där Stockholms stad, SMC, Polisen och Försäkringsbranschen samarbetar kring problematiken. Varje part bidrar med kunskap, erfarenheter och åtgärder utifrån respektive verksamhet. Åtgärderna är många, till exempel information, föreläsningar, positiva aktiviteter på MC/moped, bygga farthinder, beslagta fordon och jämka ersättning vid denna typ av ersättning. SMC väntar besked från polisen.

Vad kan vi andra göra?
Att alla förare av motorfordon har körkort är inte en prioriterad åtgärd i etappmålsarbetet för att halvera antalet dödade och minska de allvarligt skadade med 25 % till 2020. SMC anser att körkortsinnehav är en självklarhet och uppmanar berörda att inkludera detta omgående. Om alla som körde motorcykel 2011-2016 haft körkort, skulle etappmålet för dödade och allvarligt skadade på tvåhjulig MC vara uppnått till stor del. 

SMC efterlyser också årlig statistik från Transportstyrelsen och Trafikverket där körkortsinnehav framgår hos förare som dödas och skadas svårt liksom ägarförhållanden, nykterhet och körförbud.  Det finns statistik som gör det möjligt att mäta och följa upp andelen förare med körkort årsvis.

Det är utomordentligt viktigt att problematiken synliggörs för att medvetandegöra olika aktörer. Det handlar om försäkringsbolag, organisationer, trafikskolor, myndigheter, domstolar, politiker, familj och vänner. Om kunskapen sprids finns möjlighet för alla att både informera och vidta åtgärder.

Det är viktigt att förändra attityden till trafiksäkerhet. Att så många körkortslösa dödas och skadas tyder på att det i vissa grupper är accepterat att köra olovligt. SMC anser att trafikantutbildning bör inledas redan i skolåldern, långt innan körkort är aktuellt. Grundutbildningen från skolan bör på ett naturligt sätt leda till ett aktivt val att ta körkort eller att inte köra motorfordon överhuvudtaget.  Oavsett körkortsinnehav är trafikvett en fråga för hela samhället, även för fotgängare och cyklister.

MC-körkorten
En synbar åtgärd som vidtagits för sänkta olyckstal på motorcykel är skärpta krav på körkort i hela EU.  Åldersgränserna har höjts, kraven på provfordon har skärpts och fler körprov har införts. Parallellt har Sverige infört krav på obligatorisk riskutbildning för motorcykel och höjt avgifterna för körprov på motorcykel. Sverige har Europas högsta provkostnader. Sverige har samtidigt den högsta kända andelen körkortslösa bland dem som dött på motorcykel. Skärpta körkortskrav är ingen lösning för en grupp som ställer sig helt utanför lagen. 

För SMC är det uppenbart att det behövs en förändring av körkortssystemet. Världens ledande trafiksäkerhetsexperter har satt utbildning som den främsta åtgärden för ökad säkerhet bland motorcyklister. Med detta som utgångspunkt måste vi arbeta för att så många som möjligt får tillgång till utbildning, att utbildningen är kostnadseffektiv och därmed tillgänglig för många och att erfarenhet, inte prov, ses som en viktig del av körkortsutbildningen.

Det finns åtgärder i svensk lag att vidta för de personer som gång på gång stoppas av polis och saknar körkort, är påverkade av alkohol och/eller droger och kör ett olagligt fordon. Alkolås är en åtgärd för den som har körkort och vill fortsätta köra. Har man inte körkort är åtgärderna fängelse, vård och beslagtagande av fordonet. Lagstiftarna måste använda de verktyg som finns! 


Klicka på bilden för att läsa och ladda ner rapporten. Powerpointpresentation - som du kan använda för att sprida kunskap om den höga andelen körkortslösa som dödas och skadas svårt i olyckor med tvåhjulig MC.