Ägaransvar

SMC anser att ägaransvar vid hastighetsförseelse strider mot svensk rättstradition och det allmänna rättsmedvetandet. SMC vill därför behålla dagens system med föraransvar.

Det svenska samhället genomsyras av uppfattningen att den som begår en straffbar handling också är den som också ska straffas. Att införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelse, där en ägare automatiskt straffas oavsett vem som kört ett fordon, överensstämmer därför inte med svensk rätt.  En fordonsägare måste omfattas av samma rättssäkerhet som andra medborgare, alltså att han/hon ses som oskyldig tills något annat kan bevisas.

En tidigare utredning har diskuterat möjligheten att avkriminalisera hastighetsöverträdelser och istället införa avgiftssanktioner. En avkriminalisering av hastighetsförseelser skulle kunna motiveras med att sådana förseelser inte är straff- eller klandervärda. Men, hastighetsöverträdelser är till skillnad från till exempel felparkering är ett trafikfarligt beteende, därför saknas stöd för avkriminalisering. Att köra i 150 km/tim på en 50-skyltad sträcka är i allra högsta grad trafikfarligt beteende anser SMC.

Allt fler automatiska hastighetskameror placeras ut längs de svenska vägarna. Det huvudsakliga ändamålet med dessa är enligt Trafikverket att sänka medelhastigheten vilket man lyckats med till viss del. Omkring 30 procent av fartsyndarna identifieras när trafiken övervakas med automatiska kameror. Enligt Rikspolisstyrelsen är cirka 5-10 % av de återstående 70 % förare av tvåhjuliga motorfordon. Antalet MC som fotograferades i ATK är med andra ord en mycket liten del även om andelen ökat på senare år. Detta har SMC uppmärksammat både i MC-Folket och på hemsidan där vi uppmanar medlemmar att följa hastighetsgränserna. 

Motorcyklar har som alla vet ingen främre registreringsskylt. Det finns ingen motorcykel i hela världen som är konstruerad för en främre skylt. Det finns inget utrymme för en enhetlig placering framåt. Däremot finns plats och regelverk, nationellt och internationellt, för en bakre registreringsskylt. Oavsett om hastighetskameror fotograferar en motorcyklist framifrån eller bakifrån finns inga möjligheter att identifiera föraren. Alla mc-förare har hjälm och de allra flesta en hjälm med visir. Motorcyklister som använder öppen hjälm utan visir har istället skyddsglasögon. Avsaknad av främre skylt och lagen om hjälmkrav omöjliggör identifiering av föraren.

Att straffa ägaren till ett fordon istället för föraren strider dock mot svensk rättspraxis. Självklart är det den skyldige som ska bevisas om sin skuld och sedan straffas. Förslaget om en skyldighet för fordonets ägare att ange vem som körde fordonet strider också mot det allmänna rättsmedvetandet och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. En person är enligt Rättegångsbalken aldrig skyldig att ange varken sig själv eller någon nära anhörig under förundersökningen.

Ett eventuellt införande av ägaransvar skulle också innebära en försämrad likhet inför lagen. Vem betalar fordon som ägs av företag är inblandade? Bara fysiska personer kan begå brott och ådra sig straffrättsligt ansvar.

Kameraövervakningen är kostnadseffektiv, men till skillnad från en vanlig
hastighetskontroll upptäcker den inte trafikonykterhet, olovlig körning, trafikfarliga fordon och övrig brottslighet. Vi vet att 30 procent av dem som dödas på MC inte har körkort och att majoriteten i denna grupp samtidigt gör sig skyldiga till en mängd trafikbrott. Därför anser SMC att det är bättre med fler poliser på våra vägar än fler fartkameror.

Att få sitt körkort återkallat är det som den enskilde uppfattar som det mest ingripande till följd av fortkörning, inte böterna. SMC är övertygade om att det är rädslan att förlora körkortet som främst bidrar till att en motorcyklist från att överskrida hastigheterna. I ett system med ägaransvar, där inte den som kör fordonet vid hastighetsöverträdelse identifieras, kan naturligtvis inte en överträdelse leda till körkortsåterkallelse för ägaren.

Regskylt fram - nej tack

En främre registreringsskylt och ägaransvar - nej tack.