Kontakta politiker och tjänstemän

 Här har vi sammanställt en rad argument att använda i kontakter med politiker och tjänstemän. Ta kontakt med din lokala politiker! Berätta vad du tycker om P-avgifter för MC och moped.
Vi hoppas att du som bor och använder MC-parkeringar i Stockholm tar chansen att påverka för hojåkarna i Stockholm.

Har du fler argument? Maila dem till SMC (skriv "argument" i ämnesraden).

Argument för att ta bort/minska avgifter för MC-parkering i Stockholm

-       Det finns cirka 55 000 motorcyklar och moped klass I i länet.  Stockholms stad talar om att man genom utredningen gör en helhetssyn på parkeringsfrågan vilket tyvärr är felaktigt.  Utredningen ställer resande i personbil mot resor med cykel, kollektivtrafik och gång. Underlag saknas helt för parkering av 55 000 motorcyklar och moped klass I i länet.

-       Motorcyklar och mopeder klass I ska ses som ett alternativ till personbilen, inte jämställas med personbil.

-       Att erbjuda avgiftsfri parkering är ett bra styrmedel för att få fler att köra MC och moped istället för personbil och bör därför vara en självklar del för att nå en hållbar stadsmiljö.

-       Det är inte motorcyklar och mopeder klass I som skapar trängsel på gator och vägar i Stockholms stad. Det är inte motorcyklar och mopeder klass I som stjäl plats för parkering i gatuutrymmet. Det är inte motorcyklar och mopeder klass I som bidrar till ökad söktrafik i Stockholmstrafiken. Trots detta säger utredningen att tillgång till parkering bidrar till trängsel genom alstring av bilresor samt söktrafik.

-       Utredningen säger att motorcyklar och mopeder klass I varit avgiftsbefriade enbart för att det inte finns någon plats att förvara P-biljett. Detta går nu att lösa genom att MC- och mopedägare kan använda en betalapp. Detta uttalande stämmer inte alls överens med vad Sverige uttalar i den nyligen publicerade OECD-rapporten i avsnittet ”Transport and mobility policies for powered two-wheelers” om justMC-parkering i Stockholm:  “The cities of Paris, Stockholm, Copenhagen and Amsterdam have stringent parking policies for cars (e.g. diminution of available space, paid parking), while at the same time no parking restriction for PTWs. The result has been a sharp increase in the number of motorised two-wheelers in operation, seen initially as a better alternative to private car use.“ 

- Utredningen säger att motorcyklar och mopeder klass I varit avgiftsbefriade enbart för att det inte finns någon plats att förvara P-biljett. Det är långt ifrån uttalandet i Parkeringsutredningen 2006 (SOU 2006:109): ”Utredningen delar SMC:s uppfattning att motorcykeln och mopeden är en del av lösningen på trängselproblematiken och vör därför behandlas med generösa villkor… Regler för parkering av tvåhjuliga fordon bör i huvudsak vara nationella – det är inte tillfredsställande att parkering av MC och moped behandlas olika beroende på var i landet man parkerar. ”

-       Det finns inga uppgifter om hur effektivt parkeringarna för motorcyklar och moped klass I utnyttjas i Stockholm sett över året (många parkeringar görs om till ruta för personbil under vintern).

-       Att en översyn av parkeringarna i Stockholm genomförs är rimligt. Men, det är orimligt att införa en avgiftshöjning från 0 kronor till som 250 kronor per dag för en MC-ägare som pendlar med MC/moped och parkerar i innerstaden. Det innebär en kostnadsökning från 0 kronor till som mest 5000 kronor per månad.

-       Det får plats fem motorcyklar/mopeder klass I i en ruta för bil. Det betyder att Stockholms stad får in mer än dubbelt så mycket P-avgifter från motorcyklar och mopeder jämfört med personbil. Prissättningen är orimlig.

-       Att avgiftsbelägga motorcykelparkering gör att det, relativt sett, blir billigare att köra bil vilket riskerar att motverka syftet med den nya parkeringsplanen.

-       Det finns ingen differentiering av pris i rutor där massor av motorcyklar och mopeder kan parkeras.

-       Det förs ingen diskussion i parkeringsstrategin om varför inte motorcyklar och mopeder klass I ses om yteffektiva färdmedel i Sverige och därmed en lösning på köer och trängsel. Det gör man i resten av EU. I Framkomlighetsstrategin för Stockholm ses både motorcykel och trampcykel som ytsnåla fordon.

-       Ökad användning av MC och mopeder istället för personbil ökar framkomlighet och minskar därmed klimatpåverkan. En motorcykel och moped klass I kan köra förbi köerna medan personbilarna står stilla.

-       Tid för att söka P-plats för MC och moped är betydligt mindre eller obefintlig enligt internationella studier jämfört med personbil- viktigt för att minska klimatpåverkan.

-       Två parkerade trampcyklar motsvarar en parkerad MC/moped klass I. En parkerad personbil tar lika stor plats som fyra motorcyklar/mopeder klass I. Motorcyklar och mopeder är också yteffektiva färdmedel.

-       Motorcyklar och mopeder tar sig fram i köer och trängsel medan bilar står stilla. Därför är MC och mopeder både ett yteffektivt och kapacitetsstarkt alternativ till personbilen.  Detta diskuteras inte i underlaget.

-       Motorcyklar och mopeder kan parkeras på utrymmen som inte användas för andra fordon i parkering.  Det kan gälla både parkering i gaturummet eller i andra utrymmen. Denna möjlighet diskuteras inte i underlaget.

-       Ingen har tagit hänsyn till vad EU-parlamentet beslutade i september i ”Report on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility". Motorcyklar och mopeder ses i rapporten som en del av lösningen på köer, trängsel och parkeringsproblem i Europas större städer. Rapporten fastställer att den speciella konstruktionen och de unika egenskaperna hos tvåhjuliga motorfordon måste tas i beaktande och synliggöras i EU:s transportplaner och riktlinjer.

-       Kommunikation på varje P-plats är viktig där det framgår att man måste ha en smartphone och ladda ner P-appen för att betala avgiften. Många besöker Stockholm och inga andra MC- och mopedparkeringar är avgiftsbelagda i landet. Besökarna måste upplysas om vad som gäller.

-       Boendetillstånd kan inte förvaras på en motorcykel eller moped klass I, en elektronisk lösning är ett måste.

-       Infartsparkeringar kommer sannolikt inte användas av MC-förare som nästan alltid använder heltäckande skyddsutrustning och hjälm som inte är lämpliga att använda vid färd på buss, tunnelbana eller pendeltåg. Att lämna utrustningen på fordonet är inte lämpligt ur stöldsynpunkt.

-       Utredningen talar om krav på parkering då bostäder byggs. Det finns inga krav på att MC-parkering ska finnas. Därför belastar inte kostnader för MC-parkeringar boendekostnaderna.

-       utredningen talar om krav på parkering i nya P-garage. Det finns inga krav på att MC-parkeringar ska anläggas i parkeringsgarage. I andra länder erbjuds MC- och mopedägare gratis parkering i P-hus på ytor som inte kan användas av andra fordon. Motorcyklar och mopeder kan enkelt köra förbi bommar vid infarten om man känner till denna möjlighet. Detta är något även Stockholms stad skulle kunna införa. 

-       Utredningen föreslår att P-automater ska finnas kvar i begränsad omfattning. Dessa måste vara utformade så att det inte finns krav att ett kvitto ska läggas på ett fordon, till exempel motorcykel och moped klass I.  

-       I utredningen talar man om vilka som påverkas av förslaget. MC- och mopedägare som parkerar sina fordon nämns överhuvudtaget inte trots att förslaget slår väldigt hårt mot dem.

-       Stockholms stad har träffat ett antal parter och organisationer angående förslaget. Man har inte träffat representanter som kör motorcykel och moped. Man säger inget om att MC- och mopedförare ska ingå i fokusgrupperna som ska intervjuas innan beslut fattas. Det borde vara en självklarhet för Stockholms stad att träffa alla berörda trafikantgrupper. 

-       Stockholms stad har inte hämtat in underlag från studier om MC-användning i Stockholm. SMC genomförde detta sommaren 2015 och har skickat rapporten till kommunen. Den innehåller bland annat ett avsnitt om MC-parkeringar i Stockholms län med MC-ägarnas syn på behov och utformning.

-       Rapporten om MC-användning i Stockkholm visar också att vanligaste användningsområdet för MC i Stockholm är för pendling. Man väljer MC för att slippa stå i köer och spara tid. Rapporten visar tydligt att MC är ett ytsnålt och kapacitetsstarkt fordon i storstad.

-       SMC har genomfört tre mobilitetstester i Stockholm som vi skickat till Stockholms stad och SKL. I samtliga tester var det tydligt att motorcyklar och mopeder är utmärkta alternativ vid pendling istället för att köra personbil.

-       I underlaget har man gjort internationella jämförelser. Även här saknas helt underlag avseende markering för motorcyklar och moped klass I vilket är synd då det finns mycket bra studier att ta del av. Det finns nationella strategier och transportpolicys som inbegriper parkering för MC och moped. Det finns lokala policys för parkering. Syftet med dessa är att öka användning av tvåhjuliga motorfordon för minskad trängsel. Det är ytterst ovanligt med avgiftsbelagda parkeringar för MC och moped i andra länder.

- Med tanke på de stora bristerna i underlaget då det gäller MC och moped föreslår vi att förslaget återremitteras för en riktig analys och konsekvensutredning. 

E-postadresser till politiker

Här hittar du enskilda ledamöter och ersättare kommunfullmäktige
Om du vill skicka e-post till samtliga i kommunstyrelsen så har vi förenklat för dig genom att samla en lista med alla offentliga e-postadresser.

 

Här hittar du ledamöter och ersättare i Trafiknämnden, Stockholms stad. 

 

 


I en MC-ruta får det plats många motorcyklar och mopeder!