EU-valet 2014

Många beslut som fattas i EU får en avgörande betydelse för dig som motorcyklist. Några exempel är körkort, krav på motorcyklar, Intelligenta Transportsystem. SMC har gått igenom de tio största partiernas valmanifest inför EU-valet. SMC har också ställt några frågor till respektive parti inför valet.

EU-valet 25 maj
Det finns 751 stolar i EU-parlamentet och 20 av dessa platser ska fyllas med svenska EU-parlamentariker.  Antalet ledamöter per land beror på befolkningsantal. 22-25 maj röstar hela Europa fram sina ledamöter till EU. I Sverige sker omröstningen söndag 25 maj. 

Valplattformarna
Varje parti har presenterat manifest med sina idéer inför EU-valet. Inget parti har något fokus på trafik. Det finns inget parti som har någon fråga som egentligen berör svenska och europieska motorcyklister.  

Sverige har under den gångna mandatperioden inte haft någon kandidat i Utskottet för Transport och Turism, TRAN, där de flesta frågor som rör oss som motorcyklister behandlas. 

SMC:s frågor till de tio största politiska partierna
SMC har valt att ställa frågorna direkt till respektive parti och inte till dem som kandiderar. SMC ställer bara tre frågor och kommer att presentera svaren i MC-Folket och här på hemsidan.

  1. Under den senaste mandatperioden har Sverige inte haft någon ordinarie parlamentariker i Utskottet för Transport och turism. Det är i TRAN de flesta frågor behandlas som rör Sveriges motorcyklister.
    Har ert parti för avsikt att få representation i TRAN?
  2. Finns det några frågor på EU-nivå som ert parti vill driva som rör trafik och speciellt för motorcyklar och mopeder? 
  3. Kommer ert parti att konsultera Sveriges Motorcyklister i frågor som dyker upp under den kommande mandatperioden som rör svenska och europeiska motorcyklister? 

De tio största partiernas kandidater till EU-valet. 

Vänsterpartiet
Partiet har en EU-parlamentariker idag, Mikael Gustafsson
Partiets uttalande inför EU-valet 
Svar från Vänsterpartiet:
1.  Ja, TRAN är ett av de utskott som står högst på vår prioriteringslista när vi börjar förhandlingarna om utskottsplatser.
2.  Inget specifikt, men vi vill i så stor utsträckning att beslut som rör trafik och motorcyklar ska beslutas på nationell nivå och inte på EU-nivå. Vi tror att det gynnar demokratin och kvalitén på besluten.
3. Vi har absolut gärna kontakt med er i dessa frågor! Vi har under denna mandatperiod redan haft kontakter med er och vi lägger i allmänhet ned en stor del av vår tid till att träffa och samarbeta med civilsamhället och ideella organisationer. Det är av stor betydelse för oss, eftersom ni organisationer besitter en stor kunskap och kompetens som är värdefulla för oss att ta del av.

Piratpartiet
Partiet har två EU-parlamentariker, Christian Engström och Amelia Andersdotter.
Valmanifest 2014 
Svar från Piratpartiet: 
1. Vi kommer att fortsätta fokusera på våra kärnfrågor och då måste vi prioritera för oss viktigare utskott.
2. Rätten att reparera är för oss pirater viktig. Vi ogillar när företag låser in sina produkter och försvårar för konsumenten att vara nyfiken, reparera och remixa produkten som man har köpt och därmed äger.
3. Piratpartiet breddar sitt politiska program hela tiden, så absolut!

Miljöpartiet
Partiet har två EU-parlamentariker, Carl Schlyter och Isabella Lövin.
Debattartikel om Mp:s EU-politik.  
Svar från Miljöpartiet: 

1.  Transporter är en viktig fråga för oss. Vi har god kontakt med dem i gröna gruppen som jobbar med trafikfrågorna i Bryssel. Vi ser så klart gärna att en av våra MP-parlamentariker sitter i TRAN nästa mandatperiod. 
2.  Säkerhet är en viktig fråga för oss. Idag sker många olyckor för motorcyklister med dödlig utgång. Det handlar både om att skärpa hastighetsreglerna och att informera. Många av de olycksdrabbade saknar giltigt körkort, vilket så klart är ett stort problem som bör mötas både från medlemsländerna själva och från EU-nivå.
3. 
Självklart är vi intresserade av att höra era synpunkter på aktuella frågor som rör svenska och europeiska motorcyklister.

Folkpartiet
Fp har tre parlamentariker i EU-parlamentet, Cecilia Wikström, Marit Paulsen och Olle Schmidt. 

Partiprogram 2013.  
Svar från Folkpartiet: 
1.  Folkpartiet liberalerna har ett flertal kandidater som arbetar med infrastrukturfrågor. Även om vi dessvärre inte skulle få representation i TRAN-utskottet kommer vi att diskutera och påverka de ledamöter som sitter i utskottet, speciellt de från vår partigrupp ALDE.
2.  Vi vill att EU ska ha ett konkurrenskraftigt transportsystem för att öka rörligheten och bidra till tillväxt och sysselsättning. Varor och personer ska fritt kunna röra över gränser.
För att stimulera till övergång till klimatneutrala bränslen och energieffektiva fordon behövs ekonomiska styrmedel där varje transportslag successivt bär en allt större del av sina miljökostnader. Hela transportsektorn ska på sikt införlivas i EU:s utsläppshandelssystem. EU ska också arbeta för bättre trafiksäkerhet för motorcyklar och mopeder. Därför behövs forskning för att bl.a. ta att ta fram säkrare skyddsräcken.
En väl fungerande marknad är även bra för både köpare och tillverkare av motorcyklar och mopeder då gemensamma regler underlättar för handel mellan medlemsländerna.
3. Ja, när dessa frågor kommer upp vill vi självklart lyssna på intresseorganisationers åsikter.

Moderaterna
M har idag fyra parlamentariker i EU-parlamentet, Gunnar Hökmark, Anna Maria Corazza Bildt, Christoffer Fjellner och Anna Ibrisagic. 
Europaplattform 2013. 

Svar från Moderaterna:
1. I nuläget är detta väldigt svårt att svara på. Moderaterna har i dag fyra ledamöter i Europaparlamentet. De ska täcka in en stor andel olika områden. Ytterst blir det därför en fråga kring de intressen som de enskilda moderata ledamöterna har och vilka utskott som de vill prioritera. Vi skulle givetvis önska att vi kunde vara heltäckande men med endast fyra mandat är detta dessvärre omöjligt. 
2.  Vi vill gärna se att transportsektorn förs in i ett större perspektiv. Inte bara europeiskt utan också globalt. Europa måste bland annat öka forskningen för att ta fram nya transportlösningar och miljövänligare fordon. Ett av våra mål är att, till att börja med, den svenska transportsektorn ska vara oberoende av fossila bränslen fram till 2030. Vår målsättning är att även motorcykeln ska kunna nå detta mål. Motorcykeln är redan i dag ett energisnålt alternativ och brukas den i vardagslag är det positivt ur flera aspekter. Det övergripande europeiska trafiksäkerhetsarbetet ger ofta goda effekter på flera områden och kategorier. Åtgärder som mötesseparerade 2+1 vägar eliminerar risken för frontalkrockar och krockar i samband med vänstersvängar. Å andra sidan kan nya problem uppkomma som kräver sin lösning. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete avseende trafiksäkerhet och i detta utgår vi ifrån att alla trafikantgrupper ingår.
3.  Moderaterna träffar ständigt olika fackförbund, organisationer och rörelser för att ta del av olika åsikter och synpunkter i olika frågor. Detta kommer vi givetvis att fortsätta med.

Socialdemokraterna
S har sex platser i EU-parlamentet, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh och Jens Nilsson. 

Valplattform 2014. 

Svar från Socialdemokraterna (Marita Ulvskog): 
1.  
Redan idag har Marita Ulvskog ett bevakningsansvar av transportutskottet som innebär att hon fortlöpande lägger ändringsförslag och påverkar beslut i TRAN. Inför nästa mandatperiod hoppas vi att vi ska få in en ordinarie ledamot i utskottet. Det blir en förhandling som vi kommer att lägga stor energi på. Vi har tidigare mandatperiod haft en ordinarie parlamentariker i utskottet för transport och turism och är av åsikten att det är ett viktigt utskott. 
2.  Vi värnar om miljön - innovativa, smarta tekniska lösningar blir mer och mer tillgängliga och miljöarbetet måste fortsätta inom transportsektorn. Vi värnar också fackliga rättigheter och har därför en mycket kritisk hållning till den avreglering som påverkar både förarna, åkeriföretagen och trafiksäkerheten.
3. Ja, vi har under denna mandatperiod haft en bra kontakt med Sveriges MotorCyklister och kommer även i fortsättningen att diskutera frågor med SMC och andra organisationer.

Centerpartiet
C har en plats i EU-parlamentet, Kent Johansson. 
Valplattform 2014. 
Svar från Centerpartiet:
1. Det är synd att det inte funnits någons svensk i det utskottet. Men i mitt eget utskott, som täcker energifrågor, kommer ofta transportrelaterade rapporter upp och då har jag haft möjlighet att ta tag i frågorna. Jag försöker även bevaka transportutskottet så mycket det går och alla parlamentariker kan ju lägga ändringsförslag på alla rapporter, inklusive på texter i TRAN. Vi får se hur nästa parlament ser ut, men transportutskottet är helt klart ett av de som är viktigt att prioritera.
2.  En väldigt stor fråga är hur vi kan göra transportsektorn i Europa grönare. Då handlar det mycket om vilka drivmedel och miljökrav som ska gälla för motorfordon. Där har vi nått en del framgångar när det gäller t.ex. personbilars utsläpp. Ett annat område att arbeta med är de gemensamma säkerhetsreglerna. Där måste vi hitta regler som fungerar praktiskt och som inte är för krångliga.
3.  Det ingår i mitt uppdrag som förtroendevald att öppet och aktivt lyssna på vad intresseorganisationer, civilsamhälle och andra säger. Det gäller även Sveriges Motorcyklister.

Kristdemokraterna
Kd har en plats i EU-parlamentet, Alf Svensson.  
KD:s program inför EU-valet.   

Svar från Kristdemokraterna: 
1.  TRAN är ett viktigt utskott som vi gärna vill ha representation i om vi kunde få in flera ledamöter i EU parlamentet. Nu har vi bara en ledamot och då är andra utskott vår första prioritet.
2.  Frågor som är gränsöverskridande som kör- och vilotider är viktiga för oss inom trafiken. När det gäller motorcyklar är det säkerheten på vägar genom att arbeta för säkrare förare inom alla fordonskategorier. Ex att hålla hastigheter, köra nykter, undvika mobiltelefonerandet med mera. 
3.  Vid frågor som är av särskilt intresse för MC är vi tacksamma för att ni alltid visat stort intresse av att delge dem till oss. Detta samarbete hoppas jag kommer att fortsätta även nästa mandatperiod.

Sverigedemokraterna
Sd har ingen parlamentariker i EU. 
Sd om EU. 
Svar från Sverigedemokraterna:
1. Min ambition är att hamna i just detta utskott då jag brinner för transportfrågan.
2. Nej, tyvärr inte men detta beror nog mer på okunskap om de frågor som ni anser vara viktiga.
3. Jag själv är inte MC-åkare men jag skulle tacksamt ta emot synpunkter från er organisation i frågor som ni anser vara viktiga att driva. 

Feministiskt initiativ
Fi har ingen parlamentariker i EU.
Valplattform.
Svar från Feministiskt Initiativ:
1. Nej, det känns inte troligt med Fi-representation i TRAN. Mest troligt att Feministiskt Initiativ väljer representation i utskott som behandlar våra kärnfrågor: jämställdhet och antidiskriminering.
2.  Vi vill se hållbara transportlösningar. Det är viktigt att EU omedelbart slutar med alla subventioner av fossil energi (och kärnkraft). Dessa pengar bör istället satsas på bl.a. ett samordnat tågsystem och kollektivtrafiklösningar, som ska bli såväl mer tillgängliga som billigare för resenärerna.  Vi har inga specifika förslag när det gäller motorcyklar och mopeder.
3.  Inget planerat just nu, men har SMC ex smarta miljölösningar är vi förstås idel öra!

Junilistan
Partiet har ingen parlamentariker i EU.
Valplattform 2014.  
Svar från Junilistan
1.  Valet av utskott kommer delvis bero på de invaldas intressen. Junilistan har nio kandidater vilket innebär att möjligheten att bli inkryssad är stor. Det är därför för tidigt att bestämma vilka utskott vi ska prioritera.
2.  Junilistan är principiellt motståndare till att låta beslut fattas på Brysselnivå. Vår grundläggande syn är ju att EU-länderna skall kunna lagstifta självständigt, så att lagarna anpassas till varje lands allmänna livssyn, klimatförhållanden, vägnät och urbaniseringsgrad. Vi vet inte idag vilka förslag som kan komma upp i Bryssel; förbud mot att använda mobiltelefon under körning, ändrade krav på körkort för olika fordon, restriktioner på motorstyrka, krav på motorbränsle? Därför skall Sverige behålla möjligheten att självt fatta beslut på sådana områden, trots att vi ser vissa behov av EU-samordning, framför allt när det gäller tunga vägtransporter.
3.  Det kan vi absolut tänka oss att göra givet att vi anser att frågan ska beslutas i parlamentet.

EU-upplysningen om valet. 

 

 

EU-upplysningen har mängder av information inför EU-valet, klicka på bilden så kommer du dit.