Riktlinjer för SMC i sociala medier

För en intresseorganisation som Sveriges MotorCyklister kan sociala medier utgöra en utmärkt kanal för förtroendevalda, ideellt arbetande, personal och andra engagerade att kommunicera och föra dialog med omvärlden.

Genom att använda sociala medier kan SMC även stärka sitt varumärke och relationen både till medlemmar och till blivande medlemmar. Skillnaden mot traditionell information/kommunikation via tryckt media eller artiklar på hemsidorna är att sociala medier oftast innebär en två-, eller flervägskommunikation med snabb och stor spridning. Därför är det viktigt att klargöra vissa riktlinjer för hur vi ska agera i sociala medier när vi för SMC:s talan.

Läs riktlinjerna här