Riktlinjer & Policys

Riktlinjer för SMC i sociala medier

För en intresseorganisation som Sveriges MotorCyklister kan sociala medier utgöra en utmärkt kanal för förtroendevalda, ideellt arbetande, personal och andra engagerade att kommunicera och föra dialog med omvärlden.

Genom att använda sociala medier kan SMC även stärka sitt varumärke och relationen både till medlemmar och till blivande medlemmar. Skillnaden mot traditionell information/kommunikation via tryckt media eller artiklar på hemsidorna är att sociala medier oftast innebär en två-, eller flervägskommunikation med snabb och stor spridning. Därför är det viktigt att klargöra vissa riktlinjer för hur vi ska agera i sociala medier när vi för SMC:s talan.

Läs riktlinjerna här

 

Likabehandlingspolicy/jämställdhetsplan för SMC

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en ideell förening för landsvägsåkande motorcyklister i Sverige. Policyn har till syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor och män inom SMC. Det är ett levande dokument som ska tjäna som stöd för alla och ge en ökad kunskap och förståelse för jämställdhet. Jämställdhetsarbetet bedrivs på alla nivåer i organisationen. 

Läs policyn här

Policy mot kränkande särbehandling - SMC

Alla anställda, medlemmar och ideella krafter inom SMC ska behandlas med respekt och alla former av kränkande särbehandling är helt oacceptabla. 

Läs policyn här

Alkohol- och drogpolicy

SMC:s alkohol- och drogpolicy syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet och verksamheten, att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare och trafiksäker framförande av motordrivet fordon utan alkohol och droger.  

Läs policyn här.