Varning för potthål

2014-04-23
Hål och gropar på vägen orsakar varje år ett antal skador på både motorcyklar och bilar. I vissa fall leder potthålen till personskador. Hål och gropar finns både på kommunens gator och Trafikverkets vägar. Gemensamt för de skador som uppstår är dock att trafikanten/fordonsägaren ytterst sällan får någon ersättning från väghållaren. Bertil Carlsson körde ner i ett djupt hål och skadade framhjulet på sin MC på en gata i Malmö. Malmö stad sa blankt nej till ersättning trots att varningsskyltar saknades.

Malmö stad förklarar på hemsidan att man vill uppnå målen i Nollvisionen och bekräftar att staden har ett ansvar för detta som delas med trafikanter och fordonstillverkarna. När trafikanter begär skadestånd för olyckor som beror på brister i vägmiljön saknas dock det delade ansvaret. 

Bertil Carlsson körde på Östra Kattarpsvägen 26 augusti 2013 då han åkte ner i ett cirka 15 cm djupt hål, beläget mellan två farthinder. Totalt blev kostnaden för att laga hjulet 3 273 kronor som Bertil begärde i skadestånd av Malmö stad. Det fanns inga skyltar som varnade för hålet. Bertil körde under gällande hastighetsgräns. 

Malmö stad avslog dock Bertils krav med motiveringen att kommunen inte varit vårdslös. Man anser att kommunens rutiiner för övervakning av gatorna motsvarar vad man kan begära ur en teknisk/ekonomisk synvinkel och man måste förlita sig på anmälningar från allmänheten. Man har inga regler för hur stora hål får vara innan åtgärd. Man säger också att gatanär aktuelll för ny beläggning inför 2014-2015. 

Bertil bad SMC om hjälp att driva ärendet vidare vilket inte var helt enkelt. Kommunens regler för Drift och Underhåll finns inte publicerat på hemsidan och måste begäras ut, mot avgift. 

I Funktionsbeskrivningen för Gata står: ”Underhåll ska ske på ett sådant sätt att ställda krav på trafiksäkerhet, kondition, estetik och trivsel uppfylls. Alla ytor ska hållas i tillfredsställande skick för samfärdseln. Konditionen ska vara sådan att all trafik ska kunna framföras med god framkomlighet och på ett trafiksäkert och för trafikanterna bekvämt sätt. Ytorna ska vara jämna och med fall för vattenavrinning. ”

Bertils olycka uppstod av en enda orsak, ett djupt potthål på en gata, något han inte blev  varnad för. I omprövningen framförde Bertil att Malmö stad inte uppfyllt sitt väghållaransvar och att entreprenören inte uppfyllt sina åtaganden eftersom varningsskyltar saknades på en gata med brister som inte motsvarar Malmö stads Funktionsbeskrivning och trafiksäkerhetsmål. 

Malmö kommun avslog än en gång Bertils yrkande med motiveringen att inget nytt framkommit och att kommunen inte förfarit vårdslöst enligt skadeståndslagen. 

Ärendet är därmed avslutat eftersom Bertil måste stämma Malmö stad till Tingsrätten för att gå vidare. Det är dyrt och krångligt och ärendet handlar trots allt bara om 3 273 kronor (budget för Malmö cirka 17,5 miljarder per år). 

SMC konstaterar att det delade ansvaret enligt Nollvisionen saknas  när det handlar om ersättning för skador som uppstår på grund av brister i vägmiljön. Det är väldigt svårt att få skadestånd, både från kommuner och Trafikverket.  


Bertil Carlsson vid sin Yamaha. Bertil försökte få ersättning men upptäckte att det är svårt att få rätt mot en väghållare.