Vägen till självkörande fordon

2018-10-09
SMC har läst den digra utredningen ”Vägen till självkörande fordon” och skickat in våra synpunkter till regeringen. Utredningen behandlar alla aspekter på dessa fordon som utgår från fem nivåer av automatisering enligt det amerikanska systemet SAE. SMC har framfört vad som är viktigt för motorcyklister.

Utredningen behandlar alla aspekter på dessa fordon som utgår från fem nivåer av automatisering enligt det amerikanska systemet SAE.  Nivå 0–3 innebär att en fysisk förare finns och antingen kör (eventuellt med stöd av det automatiserade systemet) eller är beredd att ta över körningen när systemet begär det. I nivå 4–5 kör ett automatiserat system fordonet och fordonet kan också hantera situationen då det inte går att köra automatiserat. Det innebär att det inte behövs någon fysisk förare under automatiserad körning i nivå 4–5. 

Detta är vad SMC framfört angående vad som är viktigt för motorcyklister:  

- SMC är tveksam till om en förare kan ta över körningen tillräckligt snabbt i en nödsituation och ifrågasätter om nivåer av självkörning som tillåter detta överhuvudtaget kommer att fungera.

 - Alla fordon som testas på väg ska ha assisterande system som är så tillförlitliga att de upptäcker andra trafikanter, även motorcyklister. Om fordonen inte klarar detta ska varken få delta i försöksverksamhet på allmän väg eller få tillstånd att köras på allmän väg

- En förutsättning med de självkörande fordonen är att ägaren delar mängder av data. Utredaren slår fast att det inte går att konstruera ett system som är helt informationssäkert. Bilarna kan till exempel utsättas för hacker- eller terrorattacker. SMC föreslog därför kortare lagringstid av data än de föreslagna 6 månaderna.  

- SMC föreslog att förbudet mot mobiltelefonanvändning även ska gälla förare i självkörande bilar – tvärt emot utredarens förslag. 

- Utredaren vill kringgå svensk rättstradition där den som begår en straffbar handling också är den som också ska straffas. Det ska ske genom att föraransvar slopas för autonoma fordon och ägaransvar istället införs något som SMC är helt emot. 

- SMC anser att dagens krav på föraransvar ska fortsätta att gälla vid körning i de nivå 1-3 då föraren hela tiden ansvarar för körningen. I nivå 4-5 ska ansvaret istället vila på tillverkaren. Vid en tvist är det fordonstillverkarens ansvar att bevisa att föraren med uppsåt eller av vårdslöshet har åsamkat någon skada.

- För SMC är det självklart att föraren av ett självkörande fordon i nivå 1-4 är nykter och drogfri och följer svensk lagstiftning som gäller för alla andra trafikanter. Självklart ska också föraren i övrigt vara fokuserad på att överta körningen, d v s inte vara trött, inte ägna sig åt mobilsurfning och liknande.  

Här kan du läsa hela SMC:s remissvar. 


1274 sidor tjock är utredningen om självkörande fordon.