Sorglig julklapp från Trafikverket

2018-12-20
Under 20 år har SMC i alla sammanhang påtalat behovet av att inkludera motorcyklister i regelverken för hur man planerar, bygger och utformar vägar och gator i Sverige. SMC har deltagit i olika samarbeten, undertecknat kontrakt med generaldirektörer, svarat på remisser, visat på lösningar och pekat på forskning, studier och rapporter på hur man arbetar i andra länder. Därför är det oerhört sorgligt att Trafikverket inte ens skickar ut förslag på nya regler till SMC. Det finns inga nya krav eller råd för ökad MC-säkerhet, trots att regering och riksdag pekat ut fokus på oskyddade trafikanter i Nystart Nollvisionen. Nu kavlar vi upp ärmarna efter nyår, läser förslaget och lämnar än en gång in synpunkter på hur säkerheten kan öka för alla som kör MC och moped innan 31 januari.

Alla som kör motorcykel i Sverige ser att vägmiljön är utformad utifrån dem som kör personbil. Det är denna utgångspunkt som gör att vägräcken ser ut som de gör, att vägräcken är installerade direkt i vägkant, att vägräcken ersätter förlåtande sidoområden, att cirkulationsplatser förses med föremål som ökar skaderisker och så vidare. 

Att förändra det regelverk som styr vägar och gators utformning har därför varit en central fråga i den samverkan SMC haft med Vägverket och Trafikverket. Det har gång på gång framförts i remissvar från SMC, i möten, i kontrakt som skrivits under av SMC och myndighetens generaldirektörer.  SMC har varje år påtalat behovet att inkludera MC-säkerhet i regelverket på samma sätt som man gör i andra länder. Detta har Trafikverket lovat. Regering och riksdag har i Nystart Nollvisionen sagt att fokus på säkerheten nu är på de oskyddade trafikanterna, där ingår motorcyklister.

Därför är det minst sagt sorgligt att SMC inte ens fick remissen av Trafikverket som skickades ut i oktober. Av en slump fick SMC veta om remissen och efter påstötningar fick vi förslaget på 1 121 sidor.  SMC har nu en månad på oss att läsa och analysera förslaget, jämföra med tidigare regelverk, jämföra med hur man löser MC-säkerhet i andra länder. Det ska vi givetvis göra.

2012 skickade SMC in ett mycket genomarbetat remissvar. I stort sett inget av detta kom med och inget av detta finns med i det nya förslaget. SMC har också visat exempel på hur andra länder arbetar för att inkludera MC-säkerhet, Australien har kommit längst. Inget av detta finns med i förslaget. 

En snabb kontroll visar att inga förslag på ökad MC-säkerhet finns i dokumenten. Fortfarande är kapitlet om faunapassager betydligt längre, omsorg om djur är uppenbart viktigare än MC då det gäller att utforma vägar och gator i Sverige.  MC nämns på tre platser: brunnslock kan vara hala, storlek på MC-parkering och att räcken ska utformas med hänsyn till oskyddade trafikanter om det kör fler än 100 motorcyklister på en väg/dag. 

Det är också oerhört sorgligt att Trafikverket, som av regeringen fått ett utpekat ansvar för både trafiksäkerhet och samverkan med organisationer som SMC, utesluter oss i denna fråga som enbart drivs av SMC i Sverige. 

Nu kavlar SMC upp ärmarna och författar ännu ett svar som visar hur säkerheten kan öka för motorcyklister och mopedister som kör på svenska vägar. 

Läs förslaget från Trafikverket här.