Sänkta hastigheter och mitträcken är inte lösningen

2020-08-26
I slutet av juni fick SMC 38 e-postmeddelanden från Trafikverket med förslag på vägar där man vill sänka hastigheten från 100/90 till 80. SMC har. precis som tidigare år, svarat på Trafikverkets förslag, även om ingen på myndigheten någonsin tagit fasta på någon av de åtgärder SMC föreslagit som alternativ till sänkt hastighet eller mitträcke. Även denna gång är förslagen grundade på akademiska beräkningar och inte de olyckor som faktiskt skett på vägarna. SMC har gått igenom alla MC-olyckor på vägarna under fem år och svarat utifrån dessa.

Trafikverkets förslag
Trafikverket skickade även i år ett stort antal (38) remisser inför semestern. Varje remiss innehåller en väg med en eller flera sträckor där man vill sänka hastigheten från 90/100 till 80 km/h. Endast vägar med mitträcken ska kunna ha hastighet över 80 km/h (undantaget vägar med låg trafik). Varje förslag innehöll ett stort antal bilagor (konsekvensbeskrivning, förslag trafikföreskrift, Sampers (förklaring och kartor samt Tillgänglighetsindex (förklaring och kartor). Även detta år är förslagen grundade på akademiska beräkningar och inte de olyckor som faktiskt skett på vägarna. 

Förslagen grundar sig på en akademisk beräkningsmodell. Förslagen utgår från dem som färdas i personbil och man konkluderar att en sänkning från 90/100 till 80 leder till minskad risk att dödas i en mötesolycka med personbil med 40-60 procent. De negativa konsekvenser som nämns är något längre restider och försämrad tillgänglighet. Ingenstans nämns att risken att dödas och skadas allvarligt faktiskt ökar för motorcyklister när mitträcken installeras. Andra fördelar som nämns i förslagen är att hastighetssänkningarna leder till minskat buller och sänkta utsläpp av koldioxid samt att man inte behöver investera för bibehållen hastighet. 

SMCs svar
Knappt hällften av de svenska trafikanterna kör inom gällande hastighetsgräns idag och dessa vill alltså Trafikverket sänka. SMC har påtalat prejningsproblematiken på vägarna där en motorcyklist alltid förlorar mot övriga trafikanter. Att köra lagligt kan innebära ökad olycksrisk. Alla som vistas ute i trafiken borde vara medveten om att omkörningar görs både på lämpliga och olämpliga platser av trafikanter, oavsett hastighetsgräns. Därför är det förvånande att Trafikverket säger att trafiken kommer att flyta bättre eftersom "föreskriften kommer att innebära att tunga lastbilar får köras i samma hastighet som bilar och bussar vilket ger bättre flyt i trafiken och minskar antalet omkörningar."

SMC har pekat på att nästan alla olyckor på vägarna där Trafikverket vill sänka hastigheten har skett på platser där den är betydligt lägre, främst i korsningar och cirkulationsplatser. Många olyckor har berott på löst grus och hal asfalt. Här kan Trafikverket enkelt minska olycksrisken genom att skärpa egna krav och kontroller mot entreprenör utan att sänka hastigheten. Viltolyckor kan minska genom utbyggnad av viltstängsel. Olyckor där motorcyklister skadas i kollision med räcken och stolpar kan undvikas med annan utformning av räcken och ändrade krav på placering. Förbättra utformning av korsningar och cirkulationsplatser. Att aldrig installera sidoräcken där det går att skapa förlåtande sidoområden ger oskyddade trafikanter en chans att överleva. Listan på åtgärder som skulle förbättra motorcyklisternas och andra trafikanters säkerhet är lång.

- Det finns mycket att göra istället för att sänka hastigheter och installera mitträcken om man tittar på de olyckor som faktiskt sker på våra vägar säger Maria Nordqvist och Christian Paral som svarat på de 38 remisserna. 

SMC avslutade varje remissvar med att påpeka att det inte är acceptabelt att Trafikverket som är både väghållare och ansvarig för trafiksäkerhet i konsekvensutredningar säger att det ”kan vara motiverat att sänka hastigheterna instället för att investera för högre hastighetsgränser”. Det sker MC-olyckor dagligen som beror på brister i vägens utformning samt brister i underhåll. Trafikverket har ansvar både som väghållare och för alla trafikanters säkerhet. Det kan man inte lösa genom att ensidigt sänka hastigheterna.

SMC har skickat alla svar till Trafikverket 21-24 augusti.
SMC har samtidigt skickat våra svar till berörda kommuner, regioner och länsstyrelser. 

Alla remissvar hittar du här.
De vägar där Trafikverket vill sänka hastigheten denna gång är
- väg 15 i Blekinge
- 15 och 26 i Halland
- 26 i Jönköping,
- 15 i Kronoberg
- 3, 15, 109 och 110 i Skåne
- 274 i Stockholm
- 55, 56, 70, 272 och 292 i Uppsala
- E45 i Jämtland
- 63 och 26 i Värmland
- E4 och 50 i Gävleborg
- 90 i Västernorrland
- 50, 66 och 70 i Dalarna
- 26 och 41 i Västra Götaland
57 i Södermanland
- 32 och 50 i Östergötland
- 50, 52 och 244 i Örebro
- 56, 70, 233 och 250 i Västmanland
- E10 och E 10.01 i Norrbotten.