Annonser

 

Sänkta avgifter för att ta körkort från 2018

2017-10-20
Idag berättar Transportstyrelsen att man ersätter tolv olika avgifter med en enda för körkortstagare. Avgiften blir 250 kronor. Det är en positiv förändring för många blivande motorcyklister anser SMC som också besvarat remissen om avgiftsförändringar tidigare i år.

De tolv avgifterna som slopas och ersätts av en avgift om 250 kronor ser du nedan.


Klicka på bilden för större format. 

I remissvaret framförde även SMC att avgift för kontroll av hållbarhetskrav enligt avgasreningsförordningen (2011:345) bör tas ut även av MC-tillverkare eftersom både MC och moped nu har krav på att den avgasrenande utrustningen ska ha viss hållbarhet. Idag tas 40 kronor för varje nyregistrerad personbil, lastbil, buss av fordonstillverkarna för att genomföra stickprovskontroller av fordon som tagits i bruk.

SMC invände också emot att transportstyrelsen ska slopa avgiften från väghållare för tillsyn av att vägsäkerhetslagen följs. SMC framförde att avgiften bör behållas och att dessa medel ska avse satsningar för att säkerställa att TENT-vägnätet är säkert för alla trafikanter, även oskyddade som färdas på motorcykel och moped. Dödsolyckorna bland motorcyklister ökar på TENT-vägarna där vägsäkerhetslagen gäller. Sedan vägsäkerhetslagen trädde i kraft har 21 motorcyklister dött i räckesolyckor på svenska Europavägar. Inga räcken har bytts ut efter dödsolyckorna. Inga nya krav i trafiksäkerhetsanalyser eller annan del av tillsynsprocessen har ställts på säkrare räcken för motorcyklister. Inga nya krav har ställts i trafiksäkerhetsanalyser eller annan del av tillsynsprocessen på att välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken. Inga analyser har skett som granskat andra brister i vägmiljön som lett till allvarligt skadade och dödsolyckor, främst bristande friktion, och konsekvenserna av vägmiljöns utformning för de oskyddade trafikanterna.

Läs SMC:s remissvar.

Länk till Transportstyrelsens nyhet om de nya avgifterna.