Annonser

 

SMC träffar infrastrukturministern

2018-01-31
Onsdagen 31 januari fick SMC träffa infrastrukturminister Tomas Eneroth. SMC var inbjudna för att diskutera vår syn på Trafikverkets förslag till Nationell Plan för transportsystemet under de kommande tio åren. Eneroth har MC-körkort, har kört MC och har en gång varit SMC-medlem - vilket gör att han vet att motorcyklisterna har andra behov än övriga trafikanter. SMC lämnade över konkreta förslag till regeringen på hur Nationell Plan kan kompletteras på ett sätt som ökar säkerheten för motorcyklister. Det kändes som en bra dag på jobbet!

SMC har läst igenom Trafikverkets förslag "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029".  Totalt läste vi igenom 118 dokument som rör åtgärder nationellt, regionalt och lokalt. För SMC var det en sorglig läsning. Motorcyklisterna avhandlades på tio rader. Utan någon som helst analys förklarade Trafikverket att det inte ger någon effekt som gör det värt att satsa på motorcyklister de kommande tio åren avseende forskning, innovation, drift, underhåll, planering och utformning av vägarna. 

Att få möjlighet att träffa infrastrukturmininstern för att diskutera Nationell Plan kändes därför som en högvinst! Innan mötet hann vi avhandla skillnaden mellan kön i godkännandegrad på körkort. Eneroth påminde oss om att han lyfte SMC och MC-säkerhet vid sitt tal på Tylösandskonferensen. För SMC känns det givetvis bra att ha en f d medlem som ansvarar för våra vägar och trafiksäkerhet. Det kändes också som att han uppskattade vår öppenhet och ärlighet under samtalet. 

SMC gick igenom ett antal frågor med ministern. Varför har inte Sverige råd att skicka en krocksäkerhetsexpert som representerar Sverige för att ta fram en standard för säkrare räcken för MC? Är regeringen verkligen nöjd med att Trafikverket inte vill satsa en krona på MC-säkerhet under tio år framåt? Måste all mittseparering ske med mitträcke eller kan man nöja sig med mitträffling?  Anser regeringen att Sverige ska använda forskning och erfarenheter från andra länder eller ska vi enbart utgå från forskning som beställs av Trafikverket? 

SMC förklarade att vi vill fortsätta att bidra till trafiksäkerhet på alla sätt vi kan inom ramen för våra resurser. SMC vill gärna samverka med andra myndigheter men det måste bygga på ömsesidig respekt. Att utgå från lagbrytare i Marseilles istället för att lyssna på motorcyklisterna i Sverige i den fråga som ses som viktigast i storstäder- köra MC i bussfil - känns inte som en bra utgångspunkt för samverkan. 

SMC överräckte ett dokument med förslag på sju åtgärder.  MInistern lovade att regeringen tar detta till sig. Nu hoppas SMC att motorcyklisterna finns med då det slutliga beslutet ska fattas i april 2018. Vi lämnade mötet med en bra känsla. 

1. Ställ krav på att MC inkluderas som en naturlig del i Nollvisionen.

2. Tillsätt en opartisk MC-utredare på samma sätt som regeringen gjort med cykel. MC-utredarens uppdrag ska vara att göra en genomgripande analys och översyn av MC- och mopedtrafiken i syfte dels att göra den säkrare, dels att se över de bestämmelser som reglerar planering och utformning av trafikmiljön samt trafikreglerna för MC-trafik.

3. Begär en genomlysning av en opartisk utredare av alla regelverk som gäller planering och utformning, drift och underhåll av vägar med syfte att föreslå förändringar som innebär att motorcykel och moped inkluderas. Detta genomförs i andra länder.

4. MC och moped kan bidra till minskad trängsel, ökad framkomlighet och hållbara städer. Kräv att dessa fordon inkluderas i planeringen i samband med statlig finansiering genom stadsmiljöavtal.

5. Kräv att motorcyklister och mopedister ska ingå i planering och utformning av vägar då statliga medel fördelas. 

6. Det är inte acceptabelt att hundratals oskyddade trafikanter skadas och dödas varje år på grund av brister i samband med vägarbeten. Initiera nya metoder och nya krav som inte medför ökad risk för halka hos trafikanter som färdas på två hjul (cykel, moped och motorcykel).

7. Använd fakta från djupstudierna vid val av räcken och utformning av vägmiljön generellt. Trots alla dödade och skadade har inte en meter räcke bytts ut. Ett aktivt val av andra räckestyper, annan placering och andra sidoområdesåtgärder skulle minska olyckor och deras allvarlighetsgrad. Väghållarens val av räcke och hur man placerar dessa är ofta avgörande för utgången vid en MC-olycka. Risken för motorcyklister att dödas i krock med belysningsstolpar är 26 gånger högre jämfört med bil visar en ny studie från VTI. Nya regler som kräver en annan placering av stolparna skulle minska olyckorna utan någon ökad kostnad.

Hela dokumentet som SMC överlämnade till ministern. 

SMC:s remissvar till Nationell plan hittar du på denna sida. 


Jesper Christensen och Maria Nordqvist, SMC tillsammans med infrastrukturminister Tomas Eneroth


Dessa tio rader är allt som  finns om motorcyklar i Trafikverkets Nationella Plan under perioden 2018-2029. KLicka på bilden för större format.