SMC om förslag till nya fordonsregler för MC

2020-05-06
Idag har SMC svarat på Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter för motorcyklar. SMC har bjudits in av Transportstyrelsen vid flera tillfällen och lämnat synpunkter. Myndigheten lyckats bra med att skapa mer lättillgängliga regelverk och delat upp reglerna i nya MC och MC som tagits i bruk. SMC har däremot invändningar mot att ljudmätningar ska göras med öron, att ett krav på vajer på dragkrok införs samt att import av motorcyklar från tredje land fortfarande saknas i reglerna om de inte kommer från USA. Läs mer i artikeln och remissvaret.

Det var ett digert underlag att läsa igenom, analysera och besvara. I vanlig ordning har SMC gjort en omvärldsbevakning och inhämtat synpunkter på områden där de verkliga experterna finns. Här kommer några av SMCs synpunkter och förslag till ändringar.

Föreskrift om fordonsuppgifter i VTR
SMC och försäkringsbranschen har under många år bett att trafiksäkerhetshöjande utrustning förs in i vägtrafikregistret.  Det ger försäkringsbolagen möjlighet att se om utrustning som elektronisk startspärr, ABS, CBS, antisladd, e-call och liknande har effekt på trafiksäkerheten, Den kunskapen skulle SMC och alla andra som arbetar med trafiksäkerhet kunna använda. Den kunskapen skulle också kunna ge premiereduktion för MC-ägare som väljer MC med denna säkerhetsutrustning.
SMC föreslår att:  säkerhetshöjande utrustning på motorcyklar läggs till i föreskriften.

Föreskrift om ljudmätningar vid kontrollbesiktning
Det är inte acceptabelt att vi i Sverige år 2020 accepterar ett par öron som mätutrustning om ett fordon saknar varvräknare. Det är inte rättssäkert. Det finns alternativ för att lösa detta och det måste bli ett krav.. Detta har SMC påtalat under cirka 20 år. 

SMC föreslår att underlaget revideras på följande sätt:
På motorcyklar, där relevanta uppgifter saknas eller där varvtal inte kan kontrolleras får subjektiv bedömning ske genom (avlyssning),separat varvräknare

Stryk denna text: Underkännande sker först när det är helt uppenbart att ljudnivån är "mycket högre än vad som accepteras vid stationär mätning" t.ex. att fordonet saknar konventionell ljuddämpare, är försedd med raka rör eller s.k. megafon.” Lägg till: ett underlännande utan separat varvräknare får endast ske om fordonet saknar ljuddämpare eller är försedd med raka rör.
 Föreskrifter för MC som tagits i bruk
Även denna föreskrift innehåller en del om ljudmätningar. SMC föreslår också att avsnittet  om motoracceleration vid fullgasprov stryks och ersätts med krav på mätning med separat varvräknare då motorcyklarna saknar varvräknare.

Ljudsignaler & belysning
SMC föreslår att decibelgränsen för ljudsignaler anpassas till de ljudsignaler som finns på marknaden. SMC är också glada att det äntligen införs regler som gör att det "gula glaset" blir lagligt. 

Bromssystem
ABS är bra för säkerheten men reparationskostnader av ABS-system kostar betydligt mer än de 1500 kronor som tillverkarna säger, särskilt då det gäller äldre motorcyklar. Det är inte rimligt att skrota varje motorcykel där ABS inte fungerar, därför är det bra att det går att koppla ur eller montera bort ABS-funktionen och kunna fortsätta motorcykeln. Men då måste kravet att MC-ägaren kan presentera ett intyg från tillverkaren om att bromskraven uppfylls utan ABS i en ny registreringsbesiktning slopas. Iställlet bör detta kunna fastställas genom de retardationskrav som finns i föreskriften.

Kopplingsanordningar på MC
Föreskriften innehåller förslag på krav på sekundär koppling/säkerhetsvajer på kopplingsanordning. SMC känner inte till att några olyckor som har berott på att släpvagnen lossnat och lett till person- eller andra olyckor. SMC är också tveksamma till om detta krav ökar säkerheten. Om något oförutsett sker, till exempel att släpvagnen körs på av bakomvarande fordon, skulle det vara bättre att inte ha en vajer eller annan form av sekundär koppling. Kravet på ”sekundärkoppling” säkerhetsvire, känns som en kvarleva från släp med påskjutsbroms där vajerns funktion var att aktivera släpets handbroms. Samtidigt vet  vi att nästan alla släp efter tvåhjulig MC är obromsade.

Sannolikt kommer ingen att använda en säkerhetsvajer mellan släp och MC då risken är stor att ett lossnat släp även drar omkull motorcykeln.  Förhållandet kan givetvis vara annorlunda på en tre- eller framförallt fyrhjulig motorcykel.

Undantag för importerade motorcyklar importerade för eget bruk, flyttsak eller  arv /testamente
Äntligen kan motorcyklar godkännas som flyttsak, genom arv eller testamente från hela världen, oavsett varifrån motorcykeln kommer! Däremot anser SMC att motorcyklar som tagits i bruk efter 1 januari 2005 ska kunna importeras från fler länder än USA. Runt om i världen har avgasemissionskrav införts på motorcyklar, inte bara i USA. Det borde vara möjligt för Transportstyrelsen att utreda förhållanden i andra länder och världsdelar och tillåta import från fler länder än USA – om avgasemissionskraven motsvarar de europeiska och amerikanska federala kraven,

SMCs remissvar

Transportstyrelsens förslag till förändringar i föreskrifter 


Skulle Sture Stelben komma in på kontrollbesiktning med denna MC skulle det vara OK att underkänna utan ett riktigt test med separat varvräknare. Men, att underkänna motorcyklar utan varvräknare genom att besiktningsmannen gasar och mäter ljud med öron är inte en rättssäker metod anser SMC.